(၅.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ အုံနာဘုတ် ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလျှောက်ထားသည့်စာရင်း


27 November, 2021

 (၅.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ အုံနာဘုတ် ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလျှောက်ထားသည့်စာရင်း


နေပြည်တော်/ တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများတွင်
 (၅.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ−၃) 
ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ
လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 
 

Rules & Regulations Read 4793 times