ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး နှင့် အပျောက်လျှောက်ရင် ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ


16 June, 2021

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သက်တမ်းတိုးတဲ့အခါ အပျောက်လျှောက်တဲ့အခါ ကုန်ကျငွေလေးကို ထက်မံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

"သ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ = ၃၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     = ၂၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          = ၅၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၃၀၀၀ ကျပ်

"က" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၁၂၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၅၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          = ၁၇၅၀၀  ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၈၀၀၀ ကျပ်

"ခ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၅၀၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၅၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၅၅၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၃၀၀၀၀ ကျပ်

"ဂ" "ဌ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၆၀၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၆၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၆၆၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၃၀၀၀၀ ကျပ်

"ဃ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၆၀၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၆၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၆၆၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၃၀၀၀၀ ကျပ်

"င" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၇၅၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၆၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၈၁၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၅၀၀၀၀ ကျပ်

"ဟ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

************       

သက်တမ်းတိုးခ =  ၃၀၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၅၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၃၅၅၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၁၀၀၀၀ ကျပ်

"စ" စပယ်ယာလိုင်စင်

************

သက်တမ်းတိုးခ =  ၁၅၀၀၀ ကျပ်

အာမခံကြေး     =    ၅၅၀၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း          =  ၂၅၀၀၀ ကျပ်

အပျောက်လျှောက် = ၅၀၀၀ ကျပ်

How To Read 161 times