ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၁၁)မျိုးနှင့် ယာဉ်တွဲမောင်းနှင်နိုင်သောယာဉ်များ


လက်ရှိအသုံးပြုလျှက်ရှိသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၁၁)မျိုးအားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“ဌ”လိုင်စင်နှင့် “ASEAN” လိုင်စင်တို့ မဖော်ပြထားပါ။

 

 

 

Read 1487 times