မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ပြေးဆွဲ/ရပ်နား YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း


မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ပြေးဆွဲ/ရပ်နား YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

၁၃.၄.၂၀၂၃ မှ ၁၆.၄.၂၀၂၃ အထိ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ရက်အလိုက် ပြေးဆွဲမည့် YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း

ရန်ကုန်မြို့ပြ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT)
၄၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၇၊ ၂၉၊ ၄၀၊ ၅၉၊ ၈၄၊ ၁၁၁

Yangon Bus Public Co.,Ltd
၃၇၊ ၈၇၊ ၈၉


ခေတ်သစ်ဘုရင့်နောင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္မဏီလီမိတက်
၁၅၊ ၂၁၊ ၃၅၊ ၅၂၊ ၅၃၊ ၅၄၊ ၆၁၊ ၆၈၊ ၆၉၊ ၇၅

ကုန်းဘောင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၃၁

အမြင့်မြတ်ဆုံးအင်အား အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၆၊ ၄၆၊ ၉၂

GYCT Public Co.,Ltd
၁၊ ၉၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၃၊ ၁၁၉

Rapid City Bus Transportation Co.,Ltd
၄၄၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၄၊ ၇၇၊ ၇၉၊ ၉၁

Trans Link Public Co.,Ltd
၂၇၊ ၇၆၊ ၇၉၊ ၈၁၊ ၁၂၀

City Liner Bus Public Co.,Ltd
၈၆

ရွှေပြည်သာသားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၄၂၊ ၆၅

Transport Star Public Co.,Ltd
၂၂၊ ၁၂၆

Thet Yin Aung Transport Public Co.Ltd
၃၃၊ ၆၃

ရွှေတောင်ပိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၃.၄.၂၀၂၃  ၅၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၇၀၊ ၉၅
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ ၅၊ ၃၄၊ ၇၀

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးသား အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၃.၄.၂၀၂၃  ၉၀၊ ၁၂၃၊ ၁၂၄
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ  ၁၂၃

စံဝေလ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္မဏီလီမိတက်
၁၃.၄.၂၀၂၃။ ၂၃ တွံတေး-ဒလ၊ တွံတေး-အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ  ၂၃၂ဝ၂၃ ခုနှစ် ၊ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ၁၃.၄.၂ဝ၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၆.၄.၂၀၂၃ ရက်အထိ  ရပ်နားထားမည့် YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း
.
၁၇.၄.၂၀၂၃ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲမည်
.
Omni Focus General Service Public Co.,Ltd
ယာဉ်လိုင်းနံပါတ် ၂၀၊ ၅၆၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၁
.
Power Eleven Public Co.,Ltd
ယာဉ်လိုင်းနံပါတ် ၂၁၊ ၃၉၊ ၄၁
..
၂ဝ၂၃ ခုနှစ် ၊ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ၁၃.၄.၂ဝ၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇.၄.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ  ရပ်နားထားမည့် YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း

၁၈.၄.၂၀၂၃  နှစ်ဆန်း ၂ ရက်နေ့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲမည်
.
ဗန္ဓုလအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်( YBS )
ယာဉ်လိုင်းနံပါတ် ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၅၅၊ ၁၁၇၊ ၁၂၈
.
လူထုမိတ်ဆွေအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလိမိတက်
ယာဉ်လိုင်းနံပါတ်  ၃၂၊ ၇၈၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၇၊ ၁၁၈


 

၁၃.၄.၂၀၂၃ မှ ၁၆.၄.၂၀၂၃ အထိ ရက်အလိုက် ရပ်နားမည့် YBS ကုမ္ပဏီနှင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများစာရင်း

ရန်ကုန်မြို့ပြ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT)
၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၆၊  ၅၈၊ ၆၅၊  ၁၁၀၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆

Yangon Bus Public Co.,Ltd
၃၊ ၄၊ ၆၂၊ ၇၂၊ ၈၈၊ ၉၆၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆၊၁၁၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉

ခေတ်သစ်ဘုရင့်နောင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္မဏီလီမိတက်
၁၈

ကုန်းဘောင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၆၄

အမြင့်မြတ်ဆုံးအင်အား အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၂၅

GYCT Public Co.,Ltd
၃၉၊ ၁၀၂

Rapid City Bus Transportation Co.,Ltd
၇၃၊ ၁၂၇

Trans Link Public Co.,Ltd
၈၀၊ ၈၅

ရွှေပြည်သာသားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၂၁

Thet Yin Aung Transport Public Co.Ltd
၆၃

ရွှေတောင်ပိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၃.၄.၂၀၂၃  ၅၁
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ ၃၃၊ ၅၁၊ ၇၀

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးသား အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၃.၄.၂၀၂၃   ၁၂၂
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ  ၉၀၊ ၁၂၂၊ ၁၂၄

စံဝေလ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္မဏီလီမိတက်
၁၄.၄.၂၀၂၃  မှ ၁၆.၄.၂ဝ၂၃ ထိ  တွံတေး-ဒလ၊ တွံတေး-အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်

Source YRTC
 

Read 787 times