သီလဝါဆိပ်ကမ်း 92 Ron   ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ  ဆီချသင်္ဘောစာရင်း


သီလဝါဆိပ်ကမ်း 92 Ron   ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ  ဆီချသင်္ဘောစာရင်း

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

စက်သုံးဆီတင်သွင်းမှုအခြေအနေမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်းရှိ Terminal များတွင်

 

MT Synergy သင်္ဘောသည်

ဓာတ်ဆီ 92 Ron (၀.၉၁) ဂါလန်သန်း၊

ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ (၂.၅၅) ဂါလန်သန်းနှင့်

ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ (၁.၃၄) ဂါလန်သန်းကို

၂၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊

 

MT Aulac Vision သင်္ဘောသည်

ဓာတ်ဆီ 92 Ron (၂.၀၁) ဂါလန် သန်းကို

၂၅-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း

 

ဆီချလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်။

 

ဓာတ်ဆီ 92 Ron (၂.၇၆) ဂါလန်သန်း၊

ဓာတ်ဆီ 95 Ron (၀.၉၂) ဂါလန်သန်းနှင့်

ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ (၁.၆၅) ဂါလန်သန်း

တင်ဆောင်လာသည့် MT Yu Dong သင်္ဘော၊

 

ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ (၃.၀၇) ဂါလန်သန်းနှင့်

ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၃.၀၇) ဂါလန်သန်း

တင်ဆောင်လာသည့် MT Harmony One သင်္ဘောနှင့်

 

ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၂.၆၇) ဂါလန်သန်း

တင်ဆောင်လာသည့် MT Intan Premier သင်္ဘောတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ Terminal များသို့ဆိုက်ကပ်၍ ဆီချလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Source commerce

 TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Read 703 times