1.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ကားပလပ်အမျိုးမျိုး 2.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ဆိုင်ကယ်ပလပ်အ

Contact for Price

15/16, Bayint Naung Rd., Ward (3),, Hlaing, Yangon , Myanmar
1.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ကားပလပ်အမျိုးမျိုး 2.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ဆိုင်ကယ်ပလပ်အ
1.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ကားပလပ်အမျိုးမျိုး 2.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ဆိုင်ကယ်ပလပ်အ

Contact for Price

15/16, Bayint Naung Rd., Ward (3),, Hlaing, Yangon , Myanmar

About

1.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ကားပလပ်အမျိုးမျိုး 2.ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များတွင်သုံးစွဲသော ဆိုင်ကယ်ပလပ်အမျိုးမျိုး 3.Commercial & Industrial (မီးစက်၊မြက်ရိတ်စက်နှင့် အခြားပလပ်အမျိုးမျိုး

Expired

Location

15/16, Bayint Naung Rd., Ward (3),, Hlaing, Yangon , Myanmar