Tipsအင္ဂ်င္စက္လည္ပတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ျဖစ္ေနရတာလဲ

အင္ဂ်င္စက္လည္ပတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ျဖစ္ေနရတာလဲ google

ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ျပႆနာမွာလီဗာနင္းလိုက္လွ်င္ တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္ေနေသာ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ပံု မႈမမွန္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တစ္လံုးတြင္ ေလာင္စာဆီပို႔စနစ္၊ မီးေပးစနစ္ (lgnition System)တို႔သည္ အဓိကက်သည္။

 

ဆီမမွန္၊ မီးမမွန္ေသာအင္ဂ်င္သည္ စြမ္းအားျပည့္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲအင္ဂ်င္စက္သံပါ မမွန္မကန္ျဖစ္လာသည္။လီဗာနင္း၍စက္ရွိန္ျမင့္ေသာ္လည္းအင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းခ်က္ခ်င္းတက္မလာဘဲတြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ျဖစ္ေနမည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းေလာင္စာဆီမ်ား၊ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ ျပင္းအားမမွန္ေတာ့ဘဲနည္းလိုက္ မ်ားလိုက္ျဖစ္ၿပီးတုံ႔ဆိုင္းေနမည္။ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈ မမွန္ေတာ့ဘဲတံု႔ဆုိင္းတြန္႔ဆုတ္ေနေသာ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ျဖစ္ေနေသာအားနည္းခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြစစ္ေဆး၍ ကုစားမွသာအင္ဂ်င္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ပါမည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာမ်ားအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့၍ ယေန႔ေခတ္ေပၚအင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းအင္ဂ်င္မ်ားဖြဲ႕စည္းအလုပ္လုပ္ပံုနည္းစနစ္မ်ားကြာျခားေနပါသည္။

 

ေခတ္ေဟာင္းအင္ဂ်င္ကိုအျပစ္ရွာေဖြေသာနည္းလမ္းႏွင့္ ေခတ္ေပၚအင္ဂ်င္မ်ားစစ္ေဆးပံုနည္းလမ္းမ်ားမတူညီပါ။ ေခတ္ေဟာင္းကားမ်ားတြင္ ကာပရိုက္တာစနစ္ကိုသံုးၿပီးေလႏွင့္ေလာင္စာကိုေရာေႏွာေပးသည္။ ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာသံုး၍ မီးျဖန္႔ေ၀သည္။ ရိုးရွင္းသည္။ လြယ္ကူသည္။ ေခတ္ေပၚကားမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကိုသံုး၍ နည္းပညာရႈပ္ေထြးသည္။ ဆင္ဆာအာရံုခံကိရိယာမ်ားသံုးထားသည္။ ေလာင္စာကို Injector က ျဖန္းေပးသည္။ အင္ဂ်င္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အျပစ္မ်ားကိုမ်က္ျမင္စစ္ေဆးရံုျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြ၍ မရႏိုင္ပါ။ ေခတ္ေပၚကားအင္ဂ်င္မ်ား၏ ေရာဂါရွာေဖြရန္ Scan Tool ကိုသံုးရသည္။ 

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ တံု႔ဆိုင္းတြန္႔ဆုတ္ေနေသာအေျခအေန၏ အဓိပၸာယ္မွာအင္ဂ်င္တစ္လံုးလည္ပတ္မႈ စက္ရွိန္ျမွင့္တင္လိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္၏စြမ္းအား ခ်က္ခ်င္းတက္မလာဘဲ ေႏွးလိုက္ျမန္လိုက္ျဖစ္ၿပီး စက္လည္ပတ္မႈပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားမ်ားရွိေန၍ ဆက္ခနဲ၊တံု႔ခနဲသိမ့္ခနဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အင္ဂ်င္စက္သည္ ရုန္းအားမရွိဘဲကားတစ္စီးလံုး၏ ၀န္အေလးခ်ိန္ကို ေရြ႕လ်ားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘဲရွိေနမည္။ အင္ဂ်င္စက္၏ မူမမွန္ေသာလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ စြမ္းအားပါ၀ါ အျပည့္အ၀ မထြက္လာေတာ့ဘဲယာဥ္ေမာင္းသူကိုဒုကၡေပးမည္။ ေတာင္ကုန္းတက္လမ္းမ်ိဳးတြင္ ရုတ္တရက္ ျဖစ္လာပါကကားေနာက္ျပန္လိမ့္ဆင္းႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

 

Highway ထြက္မည့္ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ စတင္ ထြက္လာခါစကကားအင္ဂ်င္ေကာင္းေနသည္။ လမ္းတစ္ဝက္ေလာက္ေရာက္ခါမွ ရုတ္တရက္ေကာက္ကာငင္ကာထိုကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္မမွန္ေတာ့ဘဲတံု႔ဆိုင္းေနလွ်င္ လမ္းခုလတ္၌အားလံုးဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ကားအင္ဂ်င္စက္ တံု႔ဆုိင္းတံု႔ဆုိင္း ျဖစ္ေနရသနည္း။ ျဖစ္တတ္ေသာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာမီးႏွင့္ဆီမမွန္၍ ျဖစ္သည္။

 

ကာပရိုက္တာစနစ္သံုးေနေသးေသာေခတ္ေဟာင္းကားမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္သိမ့္သိမ့္တုန္ ျဖစ္ေနပါကစက္ဆရာမ်ားေျပာေလ့ရွိေသာစကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ “ကားသမားဆိုတာအနည္းဆံုးေတာ့ ဆီေပ်ာက္၊ မီးေပ်ာက္တဲ့ေရာဂါကိုရွာတတ္ရတယ္” ေခတ္ေဟာင္းကားမ်ားတြင္ ဆီတုိင္ကီမွ ကာပရိုက္တာေရာက္သည္အထိဆီလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆီပန္႔ႏွင့္ ဆီစစ္ဘူးသာရွိသည္။ ဆီပန္႔တြင္ A/C Pump ႏွင့္ ေအာ္တို လွ်ပ္စစ္ပန္႔ ()မ်ိဳးသံုးသည္။ ဆီစစ္ဘူးတြင္ အမိႈက္မ်ား၊ အနယ္အႏွစ္မ်ား၊ ေရမ်ားကိုစစ္ထုတ္ေပးၿပးီကာပရိုက္တာသို႔ ၀င္သည္။

 

ဆီစစ္ဘူးပိတ္လွ်င္ ဓာတ္ဆီအလိုက္နည္းၿပီးကာပရိုက္တာသို႔ ဆီအ၀င္နည္းမည္။ Air Cleaner ေလစစ္တြင္ ဖုန္မႈန္႔၊ သဲမႈန္႔မ်ားပိတ္ဆို႔ေနပါကအင္ဂ်င္ေလ ၀င္နည္းၿပီး အသက္ရွဴက်ပ္မည္။ ကာပရိုက္တာမေကာင္းလွ်င္လည္းေလႏွင့္ ဓာတ္ဆီေရာစပ္မႈအခ်ိဳးအစားမမွန္ဘဲ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈတံု႔ဆုိင္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာပရိုက္တာသံုးကားေဟာင္းမ်ားတြင္ ဆီအလိုက္ေကာင္း/မေကာင္းသိရွိရန္ ဆီပန္႔၊ဆီစစ္ဘူး (ဓာတ္ဆီစစ္)ကာပရိုက္တာတို႔ကိုစစ္ေဆးရသည္။ ေခတ္ေဟာင္းကားမ်ား၏ မီးေပးစနစ္တြင္ Ignition Coil, Braker Point, ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာ၊ ပလပ္ ႀကိဳးႏွင့္ ပလပ္မ်ားပါ၀င္သည္။ပလပ္မ်ားမွ မီးပြား (Spark) ျဖစ္ေပၚမႈအားမေကာင္းျခင္း၊ မီးေပ်ာက္ေနျခင္းမ်ားသည္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈ ခၽြတ္ယြင္းေစသာအဓိကအားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြိဳင္၊ ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာကပ္ဖံုး၊ ပလပ္ႀကိဳးမ်ားေရစိုသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရေငြ႕ရိုက္ၿပီးစိုထိုင္းထိုင္းျဖစ္ေစမီးေပ်ာက္ေစေသာအေျခအေနဆိုးမ်ား ျဖစ္သည္။

 

မိုးတြင္းေရႀကီးေရလွ်ံေသာလမ္းမ်ားတြင္ မီးေပ်ာက္၍ လမ္းေဘးခ်ကားတြန္းေရႊ႕ရေသာဒုကၡမွာမသက္သာလွပါ။ ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာစနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္မွာBraker Point ထိပ္ဖ်ားမ်ားမီးစားသြားၿပီးကြိဳင္ မွ မီးထြက္အားက်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ပြိဳင့္ထိပ္ကိုမၾကာခဏေကာ္ပတ္စားေပးရ၊ ကြန္ဒင္ဆာလဲေပးရႏွင့္ ဒုကၡမ်ားလွသည္။ ပြိဳင့္ Type ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊာႏုိင္ရန္ ထရန္စစၥတာသံုးမီးေပးစနစ္ကိုေျပာင္းသံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဒစ္စႀတီဗ်ဴတာသံုးေနသမွ် အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ပလပ္ႀကိဳးအတြင္းပိုင္းျပတ္ေနျခင္း၊ ကာဘာေပါက္ကြဲအတ္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါကပလပ္သို႔ မီးမေရာက္ေတာ့ပါ။ ဆီမသန္႔ျခင္း၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဆီရိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းပလပ္မ်ားမီးမကူးဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

 

ပလပ္ႀကိဳးမွ မီးလာ/မလာပထမဆံုးစမ္းသပ္ ပါ။ ပလပ္ႀကိဳးကိုပလပ္ထိပ္မွဆြဲျဖဳတ္ၿပီးအင္ဂ်င္ဘေလာက္ႏွင့္ နီးနီကပ္ကပ္ ထားၾကည့္ပါ။ မီးပြားမ်ားခုန္ကူးလွ်င္ ပလပ္အထိမီးေရာက္သည္။ ပလပ္ေကာင္း/ မေကာင္းသိရွိရန္ စမ္းနည္းမွာအင္ဂ်င္ Slow လည္ေနခ်ိန္တြင္ ပလပ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းကို ျဖဳတ္၍မီးစမ္းပါ။ ပလပ္ႀကိဳးျဖဳတ္လိုက္စဥ္ အင္ဂ်င္စက္သံေျပာင္းသြားၿပီး ပလပ္ႀကိဳးျပန္တပ္လိုက္ပါက အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈပို၍ျမန္သြားသည္ဟု ထင္ရပါက ထိုပလပ္ေကာင္းသည္။ ပလပ္ခုတ္သည္ဟုယူဆႏိုင္သည္။ ပို၍ ေသခ်ာေစရန္ Plug ကိုအင္ဂ်င္မွ ခၽြတ္လိုက္ပါ။ ပလပ္ထိပ္ဖ်ားငုတ္ အေျခအေနကိုစစ္ေဆးပါ။ သန္႔ရွင္းျဖဴေဖြးေနေသာပလပ္သည္ ပံုမွန္ခုတ္ေပးေနသည္။ ညစ္ေပေနေသာပလပ္သည္ အလုပ္မလုပ္ေသာ၊ ညာေနေသာပလပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ Ignition Coil မ်ားသည္ ပူလာလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲမီးထြက္ အားက်ဆင္းတတ္သည္။ ကြိဳင္မေကာင္းလွ်င္လည္းအင္ဂ်င္စက္မမွန္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

 

ေခတ္ေပၚကားမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈ မ်ားကိုကြန္ပ်ဴတာေခၚ ECUက ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ဆီပို႔ စနစ္ (Fuel System) သည္ EFI ေခၚ အီလက္ထရြနနစ္ Fuel Injection စနစ္ျဖစ္သည္။ ဆင္ဆာေခၚ အာရံုခံကိရိယာမ်ားသံုးထားၿပီး ဆင္ဆာမ်ားကေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ကြန္ပ်ဴတာကမီးတိုင္မင္ႏွင့္ ဆီျဖန္းေပးရမည့္ပမာဏကိုထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲစီမံသည္။

 

ေခတ္ေပၚ EFI ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုးကားမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္တုံ႔ဆုိင္းေစေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ-

 

ဆီပန္႔မေကာင္း၍ ဆီးအလိုက္နည္းၿပီးဆီဖိအားက်ျခင္း

ဆီစစ္ပိတ္ျခင္း

ဆီမသန္႔ရွင္းျခင္း၊ေရႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားေရာေႏွာပါေနျခင္း၊ ေအာက္တိန္းနံပါတ္နိမ့္ေသာအရည္ အေသြးညံ့ဓာတ္ဆီမ်ားသံုးထားျခင္း

ဆီတုိင္ကီမသန္႔ျခင္း

ဆီဖိအားထိန္းညွိေပးေသာ Fuel Pressure Regulator မေကာင္း၍ ဆီလိုင္းတြင္ ဆီဖိအားနည္းေန ျခင္း

Fuel Injector မ်ားမေကာင္းျခင္း၊ ေခ်းပိတ္ ေနျခင္း၊ ဆီျဖန္းေပးေသာ Spray Pattern မေကာင္းျခင္း

MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) မေကာင္းျခင္း

TPS (Throttle Position Sensor) သေရာ္တယ္ေလတံခါးအဖြင့္ဒီဂရီအာရံုခံဆင္ဆာအလုပ္ မလုပ္ျခင္း

အင္ဂ်င္မန္နီဖို႔ထဲသို႔ ေလ၀င္ပမာဏကို တုိင္းတာေပးေသာ MAF (Mass Airflow) Sensor မေကာင္းျခင္း

Inlet Manifold ေလဟာနယ္တြင္ ေလစိမ့္၀င္ေနျခင္း (ေလပိုက္မ်ားကြဲအတ္ေနျခင္း)

Spark Plug မေကာင္းျခင္း၊ Plug ထိပ္ဖ်ားတြင္ ကာဗြန္ခ်ဳိးမ်ား၊ ဗားနစ္မ်ားကပ္တြယ္ညစ္ေပေနျခင္း

Plug ထိပ္ ငုတ္တုိင္မ်ားမီးစားေနျခင္း၊ ပလပ္ဆီရိုက္၍ ညစ္ပတ္ေနျခင္း

ပလပ္၀ါယာႀကိဳးသံုးေသာ ကားမ်ားတြင္ ပလပ္ႀကိဳးေပါက္ၿပဲကြဲအတ္ေနျခင္း

Ignition Coil မီးထြက္မေကာင္းျခင္း

EGR Valve မ်ားေလမလံုျခင္း

Transister Ignition Unit မွ မီးထြက္အား မေကာင္းျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာ ECU (Electronic Control Unit) ၌ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေနျခင္း

Crankshaft Angle Sensor မေကာင္းျခင္း

ေအာင္ဆီဂ်င္ဆင္ဆာမေကာင္းျခင္း

Timing Belt ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈ လြဲမွားေနျခင္း

မီးတိုင္မင္ လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း

ဒိုင္နမိုခ်ာဂ်င္အ၀င္နည္း၍ ဘက္ထရီအားမရွိျခင္း။

 

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး EFI ကားမ်ား၏ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကိုတိတိက်က်ရွာေဖြရန္ ကြန္ပ်ဴတာ Scan Tool ကိုသံုးရသည္။ ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးေနေသာဆင္ဆာႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအစားထိုးလဲလွယ္မွသာအင္ဂ်င္စက္ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 

ေခတ္ေဟာင္းကာပရိုက္တာစနစ္သံုးကားမ်ားတြင္ ဆီေပ်ာက္မီးေပ်ာက္ျပႆနာမ်ားကိုမ်က္ျမင္စမ္းသပ္ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ကား၀ပ္ေရွာ႕ပ္တစ္ခုသို႔ အပ္ႏွံ၍ အင္ဂ်င္က်ဴးနင္းလုပ္သင့္သည္။ အင္ဂ်င္က်ဴးနင္းလုပ္ လိုက္လွ်င္ အင္ဂ်င္အဆြဲအရုန္းက်ေနေသာကားမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္။ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာကားမ်ားသည္ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲသည္။ EFI စနစ္သံုးကားမ်ားတြင္ အရည္အေသြးမွန္ ေသာ Octane ဆီမ်ားသံုးၿပီး Injector Cleaner ေဆးရည္မ်ားကိုလည္းဆီတိုင္ကီထဲတြင္ မၾကာခဏေရာစပ္သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

 

Credit; original writer

Read times
Rate this item
(1 Vote)