Tipsဓာတ္ဆီတိုင္ကီကို ျပည့္လ်ွံသည္အထိ မည္သည့္အခါမ်ွ မျဖည့္မိပါေစႏွင့္

ဓာတ္ဆီတိုင္ကီကို ျပည့္လ်ွံသည္အထိ မည္သည့္အခါမ်ွ မျဖည့္မိပါေစႏွင့္ google

မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွွ် သင့္ကားဆီတုိင္ကီကို ျပည့္လွ်ံသည္အထိဓာတ္ဆီ မျဖည့္မိပါေစႏွင့္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ျဖည့္ရာတြင္လည္း ပန္႔ကိုင္၀န္ထမ္းကို တိုင္ကီျပြန္(အဖံုးဖြင့္လွ်င္ဖြင့္ခ်င္း ေတြ႔ရေသာအ၀က်ယ္ပိုက္)ၾကီးမွ ေလသံၾကားလွ်င္ ဆီဆက္မထည့္ဘဲ ရပ္ခိုင္းရန္ ဓာတ္ဆီျဖည့္တိုင္း မွာၾကားပါ၊

 

သို႔မဟုတ္ အခ်ိုဳ.ေသာ ေခတ္မီဓာတ္ဆီျဖည့္သည့္တုိင္မ်ားမွ ေဂါက္မ်ားမွာ ကားမွျပြန္အတြင္း စိုက္ထည့္ထားသည္တြင္ ဓာတ္ဆီမ်က္ႏွာျပင္ တက္လာျပီး ေဂါက္ႏႈတ္သီးအဖ်ားႏွင့္ထိသည္ႏွင့္ ပန္႔က အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေပးပါသည္။ ထိုသို႔ ရပ္သြားေသာ စနစ္ပါလ်ွင္လည္း ေဂါက္ကိုေနာက္ဆြဲ၍ ထပ္မံ ျပည့္သထက္ျပည့္ေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပြန္ထိပ္၀ပိတ္ေသာ အဖံုးအထိေရာက္ေအာင္ ဆီမျဖည့္ရန္ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကားအခ်ိဳ.ဓာတ္ဆီျဖည့္ေနပံုမွာ ကားလႈပ္၍ လွွ်ံက်(နီးပါး) အဖံုးႏွင့္ ဓာတ္ဆီမ်က္ႏွာျပင္ ထိသည္အထိ ဆီထည့္ေနၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မၾကာခဏေတြ႔ရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ သတိေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံၾကီးတို႔တြင္ မိမိကားကို ေလာင္စာဆီျဖည့္ၾကရာတြင္ ပန္႔ပိုက္ဆြဲ၊ ပန္႔ေခါင္းကိုင္ ဆီျဖည့္ရန္ အဖံုးဖြင့္ေပးမည့္သူ မရွိေပ။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရာသည္တြင္ ဆီျဖည့္ပိုက္ၾကီးေခါင္းအတြက္ အေပါက္၀ေဂါက္ကို တိုင္ကီအေပါက္ အ၀က်ယ္ထဲသို႔ ခလုပ္ဆြဲပစ္ထားလိုက္သည္တြင္ ဓာတ္ဆီမျပည့္မီ(အနည္းငယ္အလိုတြင္ ေလသံမ်ားလိုက္လာသည့္အေျခအေနတြင္)ပန္႔က ဆီျဖည့္သည့္အလုပ္ကိုျဖတ္ခ်ရပ္တံ့ေပးလိုက္သည္။ ဓာတ္ဆီဆက္ျဖည့္ရန္ ေနရာက်န္ရွိေနပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္အျပည့္အလွ်ံက်ခါနီး၊ ၀င္ဆံ့ႏုိင္သေလာက္ အေျခအေနအထိ)မျဖည့္ရပါသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ေမးရမည့္အခ်ိန္၊ ေမးသင့္ေသာ အခါၾကံဳရပါေတာ့သည္။ အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ အမ်ားဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အဆ့ံဆံုး၊ အ၀င္ဆံ့ႏုိင္ဆံုး မျဖည့္သင့္သည္ကို သိရွိသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

 

အားလံုးေသာ ဓာတ္ဆီသံုးယာဥ္(ကား)မ်ားႏွင့္ ကားမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုေလာက္မွစတင္၍ စနစ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ (မျဖစ္မေန ထြက္ေပၚလာသည့္)ဓာတ္ဆီေငြ႔ ျပန္လည္စုေဆာင္းသည့္စနစ္(Vap our Recovery System)ပါ၀င္ တပ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ျပန္လည္ဖမ္းမိထာေသာ ဓာတ္(ဆီ)ေငြ႔၊ သို႔မဟုတ္ EVAP စနစ္က ဓာတ္ဆီစနစ္က ဓာတ္ဆီေငြ႔မ်ားကို တိုင္ကီအတြင္းမွာ ဖမ္းသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေလွာင္ဘူးငယ္္(Canister)အတြင္းသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္သည္။ အင္ဂ်င္လည္္ပတ္ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဓာတ္ဆီဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို Intake Manifold သို႔ ဆက္လက္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးျပန္သည္။ ေပါက္ကြဲမီးေလာင္ျဖစ္စဥ္(Combustion Procedure)အတြင္း ပါ၀င္သြားႏုိင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ဤ အစဥ္တန္း၊ သို့မဟုတ္ စနစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွဴရွဳိက္ေနရေသာ ေလကို အဆိပ္အေတာက္ ကင္းႏုိင္သမွ် ကင္းသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဓာတ္ဆီတိုင္ေဂါက္(ေခါင္း)ကို တိုင္ကီဆီထည့္ ျပြန္ၾကီးအတြင္းသို႔စိုက္ထားျပီး ဓာတ္ဆီေအာ္တိုျပည့္ေနစဥ္၊ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အလွ်ံမဟုတ္ေသး၊ အနည္းငယ္ လိုေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေလသံမ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာခိုက္ ဆီေဂါက္မွ အလိုအေလ်ာက္ ဓာတ္ဆီအက်ရပ္သြားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္လိုက္ပါ။ ဓာတ္ဆီျဖည့္ေခါင္းၾကီး (Fuel Filler Nozzle)ကို အသာမျပီး ျပင္ပသို႔ လွ်ံက်လုနီးပါး(အဖံုးပင္ပိတ္ရန္ ခက္သည္အထိ)၊ သို႔မဟုတ္ ကားကိုလႈပ္၍ ဆက္ထည့္သည့္အလုပ္မ်ိဳး မျပဳလုပ္၊ မျဖည့္အပ္ေပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓာတ္ဆီ(အရည္)ကို စနစ္တြင္းပါရွိေသာ ဓာတ္ဆီအေငြ႔ဘူး(Vapour Cansister)အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လြန္စြာအႏၱရယ္မ်ားသည္။

 

ထိုသို႔ လွ်ံက်လုနီးပါး အဖံုးပင္ပိတ္ရခက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအထိ ဓာတ္ဆီျဖည့္ျခင္းသည္ သင္ ဓာတ္ဆီျဖည့္ေနစဥ္ ဓာတ္ဆီအေငြ႔ဘူးက တိုင္ကီမွလာေသာ ဓာတ္ဆီေငြ႔ (အေငြ႔သက္သက္)ကိုသာ လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓာတ္ဆီေငြ႔ကို လက္မခံႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန၊ အေနအထား ျဖစ္သြားေတာ့မည္။ အေငြ႔လႈပ္ရွားမူမ်ားအတြက္ လူးသာလွိမ့္သာပင္ ေနရာ(Space)လြတ္ မက်န္ေလာက္ေအာင္ ဓာတ္ဆီကို ျဖည့္လိုက္ပါက ျပည့္ခါနီးအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဓာတ္ဆီေငြ႔တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရေတာ့မည္ကို မသိႏုိင္ေတာ့ေပ။ တိုင္ကီအတြင္းသို႔ ဓာတ္ဆီကို ျဖည့္ညင္းစြာ ျဖည့္လွ်င္ပင္ ဓာတ္ဆီ အေငြ႔ျပန္သည္ကို မလႊဲေရွာင္ႏုိင္ေပ။

 

ဓာတိဆီေငြ႔ ဆားကစ္စနစ္ ပ်က္ဆီးကာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားရျခင္းမွာ ယခင္က မေလ်ာ္မကန္ မွားယြင္းစြာ ဓာတ္ဆီျဖည့္ခဲ့မူေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ခၽြတ္ယြင္းပါက သင့္ကားသည္လည္း ဓာတ္ဆီအေငြ႔ေလွာင္ဘူးငယ္အသစ္ မလဲသေရြ႔ ပံုမွန္ဆီအျပည့္ျဖစ္ရန္ပင္ စနစ္အတြင္း ေလခိုေအာင္းေနမူမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ေတြ႔ေပလိမ့္မည္။ဓာတ္ဆီျဖည့္တင္းမူကို Auto ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဆက္တိုက္ျဖတ္ေတာက္မူမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး သင့္ကားတိုင္ကီမွာလဲ ပံုမွန္အျပည့္ျဖည့္ရန္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ ရွိေခ်ေတာ့မည္။ ယင္းအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုထည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ပံုတြင္ျပထားသည့္ ဓာတ္ဆီေငြ႔ဘူးမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အစားထိုးလဲလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

မိမိကားကို စက္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္နည္းတူ ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ျဖစ္သည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအတြင္းသို႔ အဆိပ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မူကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် အက်ိဳးပိုရွိလာမည္မဟုတ္သည့္ သင့္ကားဆီတိုင္ကီအလြန္အမင္းျပည့္သည္အထိ ဓာတ္ဆီျဖည့္တင္းသည့္ကိစၥကို မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္​မိ​ေစရန္​ သတိထား​ေစလိုပါသည္​။

 

Credit ; Automobile journal

Read times
Rate this item
(2 votes)