Tipsအိပ္ေဇာဘရိတ္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္ဘရိတ္

အိပ္ေဇာဘရိတ္သည္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သည္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ႏွင့္ကြာျခားသည္မွာ ဆီမေကြ်းေသာ အခါ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ကဲ့သိုု ့လည္ပတ္မူႏွ ုုန္းထုုးိက်သြားျခင္းမရွိေခ်။

သုုိ႔ ျဖစ္ရာ ယာဥ္ကုုိအရွိန္ေလ်ာ့က်သြားေစရန္အတြက္ အင္ဂ်င္အားကုုိ သုုံးရန္မျဖစ္ေတာ့ ေခ်။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဂီယာေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ကားကုုိ အရွိန္ေလ်ာ့ခ် ေပးႏုုိင္ျခင္းလည္းမရွိေခ်။ ထုုုုိေၾကာင့္ဘီးမ်ားတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ဘရိတ္စနစ္ကုုိသာအားကုုိးအားထားျပဳေနရသည့္အျဖစ္မွလြတ္ေစရန္ အိပ္ေဇာဘရိတ္ကုုိ တပ္ဆင္ေပးထားၾကသည္။

 

၎၏အဓိကတာဝန္မွာ ဘီးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ဘရိတ္စနစ္မပါဘဲ ၎ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ကားကုုိ အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အိပ္ေဇာဘရိတ္ကုုိေစခုုိင္းပုုံမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ အလုုိေလ်ာက္စနစ္ဆုုိပါက လီဗာကုုိလႊတ္လုုိက္သည္ႏွင့္ အိပ္ေဇာဘရိတ္စတင္အလုုပ္လုုပ္သည္။ ခလုုတ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ပါက စတီယာရင္အနီးတြင္ရွိေသာခလုုတ္ ကုုိဖြင့္ေပးလုုိက္မွ အလုုပ္လုုပ္သည္။ ပိတ္ထားလွ်င္အလုုပ္လုုပ္မည္မဟုုတ္ပါ။ အခ်ဳိ ့ကားတိုု ့တြင္ အိပ္ေဇာဘရိတ္ မွသက္ေရာက္မူေပးပုုံအျပင္း၊အလယ္၊ အလတ္၊အေပ်ာ့စသျဖင့္ခ်ိန္ႏုုိင္ရန္ ခလုုတ္တြင္စီစဥ္ေပးထားသည္ လညး္ရွိေပသည္။

 

No photo description available.

သုုံးသင့္မသုုံးသင့္

အိပ္ေဇာဘရိတ္သည္ ျမိဳ ့တြင္း၌သာသုုံးသင့္ျပီး အေဝးေျပးခရီးလမ္းတြင္ မသုုံးသင့္၊အျမန္လမ္းမၾကီးတြင္သုုံးပါက ဘာမွမထူးစသျဖင့္ ေျပာဆုုိၾကသည္ မ်ားရွိပါတယ္။ထုုိအခ်က္မမွန္ပါ။ အိတ္ေဇာဘရိတ္သည္ဘရိတ္စနစ္တစ္မ်ဳိး သာျဖစ္သည္။ ယာဥ္ကုုိ အရွိန္္ေလွ်ာ့ခ်ေသာအခါဘီးတုုိ ့ တြင္ပါရွိသည့္ဘရိတ္ စနစ္ကုုိ အေထာက္ကုူေပးသည္။ သုုိ ့ျဖစ္ရာဘရိတ္ရွူးအစားသက္သာေစသည့္အျပင္ယာဥ္တန္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုုန္တန္ခ်ိန္စုုစုုေပါ္င္းတန္ဖုုိးမ်ားျပားေနပါက အိပ္ေဇာဘရိတ္ကုုိ သုုံးျခင္းသည္ ေဘးကင္းေစပါတယ္။

 


ကားဘီးမွဘရိတ္သည္ဘရိတ္ရွုုးပူတက္ လာျပီးဘရိတ္ေလွ်ာ ့နင္းသြားသည့္ျပသာနာ ရိွသည္။ေတာင္ဆင္းလမ္းမ်ဳိးတြင္ ဘရိတ္ကုုိ ေတာက္ေလွ်ာက္နင္းေပးေနရေပ ရာရွဴးပူတက္ျပီးဘီးေခြပါပူသည္အထိ ကူးစက္ေရာက္ရွိသြားသည္။ အိပ္ေဇာဘရိတ္ကုုိတြဲသုုံးေပးထားပါက ဘီးဘရိတ္မ်ားအထုုိက္အေလ်ာက္ သက္သာမူရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိေၾကာင့္ကုုန္တင္ယာဥ္ၾကီးမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား မ်ား သာမကဒီဇယ္အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ထားသည့္ ပစ္ကပ္အခ်ဳ ့ိတုုိ တြင္အိပ္ေဇာဘရိတ္တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္းကုုိလည္းေၾကာ္ျငာထားသည္ ကုုိေတြ ့ရသည္။ ထုုိသုုိ ့ တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္းကုုိလညး္ေၾကာ္ျငာ တြင္ဝင့္ၾကား စရာတစ္ခုုအျဖစ္ထည့္သြင္းၾကေလ့ရိွသည္။သုုိ ့ျဖစ္ရာ အိပ္ေဇာဘရိတ္သည္ိလုုိ္အပ္၍တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မပ်က္ကြက္ သုုံးစြဲသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလုုိသည္။

 

အလုုပ္လုုပ္ပုုံ

ကားအင္ဂ်င္မွစြန္ပစ္ေသာ ဓာတ္ေငြ ့အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အိပ္ေဇာပုုိက္မွ တဆင့္ပုုိက္ဝသုုိ ့ေရာက္ရွိကယာဥ္ေပၚမွခုုန္ဆင္းျပီးက်န္ေနရစ္ၾကရသည္။ထုုိသုုိ ့ပုုိက္လုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ဓာတ္ေငြ ့မ်ားသြားၾကရာ၌ေရွ ့သုုိ ့တုုိးရာ၌ေျပေျပျပစ္ျပစ္မျဖစ္ပါကေနာက္ျပန္လန္သည္တန္ျပန္သက္ေရာက္မူျဖစ္ေပၚပါသည္။ထုုိသုုိ ့ေနာက္ျပန္သက္ေရာက္မူေၾကာင့္အင္ဂ်င္လည္ပတ္မူႏွ ုုန္း ကုုိေလ်ာ ့နည္းေစသည္။ဤသေဘာတရားကုုိ အေျခခံျပီးအိပ္ေဇာဘရိတ္ ကုုိတည္ေဆာက္ေပးထားပါသည္။အိပ္ေဇာမွျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ဓာတ္ေငြ ့ မ်ားကုုိ တားဆီးေပးျခင္းျဖင့္အင္ဂ်င္ေပၚေနာက္ျပန္သက္ေရာက္ မူျဖစ္ေပၚေစကာ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မူကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

 

No photo description available.

 

ထုုိသုုိ ့အင္ဂ်င္လည္ပတ္မူကုုိေလ်ာ ့ ခ်ျခင္းျဖင့္ကားဘီးလည္ ပတ္မူကုုိေလ်ာ ့ခ်ေပးကာယာဥ္ကုုိ အရွိန္ေလ်ာ့ေပးလုုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ၌ သေဘာေပါက္ရမည္မွာ အိပ္ေဇာဘရိတ္သည္ ဘရိတ္အျဖစ္ယာဥ္ကုုိ အရွိန္ေလ်ာ ့ခ်ေပးႏိုင္သည္မွာမွန္ေသာ္လညး္ ကားဘီးတြင္ ပါရွိသည့္ ဘရိတ္စနစ္ကုုိေထာက္ကူျပဳေပးျခင္းျဖင့္ယင္း ဘရိတ္စနစ္သက္သာမူရေစရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။အိပ္ေဇာဘရိတ္ခ်ည္း သက္သက္ကုုိ အားကုုိးအားထားျပဳကာယာဥ္ကုုိထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ ျခင္းမျပဳအပ္ေခ်။ အိပ္ေဇာဘရိတ္စနစ္တည္ေဆာက္ထားပုုံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ၌အခ်ဳ ့ိ ဘရိတ္တုုိ ့သည္အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းနိမ္ ့က်ေနပါက အလုုပ္မလုုပ္ေတာ့ေခ်။သတ္မွတ္လည္ပတ္ႏႈန္းျပည့္ျပည့္ဝဝျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္၌သာအလုုပ္ လုုပ္သည္။အခ်ဳိ ့အိပ္ေဇာဘရိတ္တုုိ ့သည္ ဒီဇုုိင္းအပုုိင္းအားနည္းခ်က္ရွိသျဖင့္ အသံထြက္သည္။

 

အိပ္ေဇာဘရိတ္ ဒီဇုုိင္းအမ်ုဳိးမ်ဳိးရွိေနၾကရာ၌အလုုပ္လုုပ္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမွာ အတုူတူပင္ျဖစ္သည္။အင္ဂ်င္မွ စြန္ထုုတ္လုုိက္ သည့္ အိပ္ေဇာဓာတ္ေငြ ့မ်ားကုုိ အတုုိင္းအတာတစ္ခုုအထိပိတ္ကာတား ဆီးေပးသည္။လုုံးဝပိတ္လုုိက္ျခင္းမဟုုတ္ေခ်။ဓာတ္ေငြ ့မ်ားေရွ ့သုုိ ့ ခရီးဆက္မရေတာ့သျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သည့္သက္ေရာက္မူ ျဖစ္ေပၚေစကာ စက္ရွိန္သတ္ေပးသည္။ထုုိသုုိ ့ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သည့္ဖိအားသည္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏွ ုုန္းမ်ားလွ်င္ပုုိမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ေယဘုု ယ်အားျဖင့္၆၀ပီအက္စ္အုုိင္အထိရွိႏုုိင္သည္။ယင္းဖိအားျဖင့့္ပစၥတင္ကုုိ အေပၚမွဖိခ်ေပးထားသည္။ထုုိအခါ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏွ ုုန္းေလ်ာ့ က်သြားေလေတာ့သည္။


အိပ္ေဇာဓာတ္ေငြ ့တိုု ့အကုုန္လုုံးကုုိ လုုံးဝပိ္တ္မပစ္သည္မွာ အေၾကာင္းရွ္ိသည္။ တစ္ခ်က္မွာ ဖိအားျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္အိပ္ေဇာ ဘရိတ္အနီးတစ္ဝုုိက္တြင္အပူခ်ိန္အလြန္အမင္း ထုုိးတက္သြားႏုုိင္သည္။အိပ္ေဇာဓာတ္ေငြ ့တုုိ ့သည္နဂုုိကတည္းက ပူျပီးသားျဖစ္ေပရာ အပူခ်ိန္တက္ႏွ ုုန္းျမန္ဆန္မည္ျဖစ္ျပီးအိပ္ေဇာဘရိတ္အိမ္ကုုိအက္ကြဲေစႏုုိင္သည္။ႏွစ္အခ်က္မွာ အင္ဂ်င္ကုုိ ထိခုုိက္ပ်က္ဆီးေစလိမ္ ့မည္။သုုိ ့ ျဖစ္ရာအင္ဂ်င္ခံႏုုိင္ရည္ရွိသေလာက္ကုုိသာပိတ္ကာေပးျခင္းျပဳ ရေပမည္။အခ်ဳ ိ့အင္ဂ်င္တုုိ ့သည္ ၃၀ ပီအက္စ္အုုိင္အထိသာခံႏုုိင္ရည္ရွိၾကသည္။အင္ဂ်င္အမ်ားစုုသည္ ၄၀ ပီအက္စ္အုုိင္ေက်ာ္ပါက ထိခုုိက္ပ်က္စီးႏုုိင္သည္။သုုိ႔ ျဖစ္ရာခံႏုုိင္အတုုိင္း အတာထက္ေလ်ာ့နည္းေသာဖိအားပမာဏျဖစ္ေနေအာင္ ခိ်န္းေပးထားၾက၏။ ထုုိသုုိ ့အိပ္ေဇာဓာတ္ေငြ ့ကုုိသုုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ဆီစားမမ်ားဖုုိ ့ လည္း လုုိအပ္လွေပရာအျမန္ႏွ ုုန္းနည္းနည္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္လည္ အိပ္ေဇာဘရိတ္အလုုပ္မလုုပ္ေအာင္ခ်ိန္ေပးထားၾကရသည္။

 

ဂ်ုုိတ္ဘရိတ္

ဂ်ိတ္ဘရိတ္(jake brake) ဟုုေခၚတြင္ၾကသည့္အင္ဂ်င္ဘရိတ္ကုုိ ၁၉၆၁ခုုႏွစ္ကတည္းကေစ်းကြက္တြင္ဂ်က္ေကာ့ဗီဟီကယ္စစၥတမ္အင့္အမည္ရွိအင္ဂ်င္ဘရိတ္အထူးျပဳလုုပ္ကုုိင္သည့္လုုပ္ငန္းမွ စတင္ျဖန္ ့ခ်ိခဲ့သည္။ယခုုအခါေရႊရတုုကုုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဂ်ိတ္ဘရိတ္ကုုိ ကမ္းမင္းဆုုိသူက တီထြင္ျဖစ္ေစခဲ့ရန္ ေနာက္ခံဇာတ္ လမ္းတစ္ပုုဒ္ ၁၉၃၁ခုုႏွစ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထုုိႏွစ္ၾသဂုုတ္လ၌ ကမ္းမင္းသည္ အေဖာ္ႏွစ္ဦးျဖင့္အတူနယူူးေယာက္မွေလာစ့္အိန္ဂ်ယ္လိစ္သုုိ ့ အလတ္စားအရြယ္ရွိထရပ္ကားျဖင့္အျမန္ဆုုံးေမာင္းႏွင္မူစံခ်ိန္သစ္တင္ရန္ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသည္။


လမ္းခရီးတစ္ေနရာ၌ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ျဖစ္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုုျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ရသည္။လမး္မွာ ေက်ာက္ခင္းလမ္းျဖစ္ သည္။ရထားလမ္းကုုိလညး္ျဖတ္သန္းထားသည္။ထုုိေနရာတြင္ေတြ ့ၾကံဳခဲ ့ ရပုုံကုုိ ကမ္းမင္းကဤသုုိ ့ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ငါးရက္ေျမာက္ေန ့တြင္ကြ်န္ေတာ္ တုုိ ့ကာဂြ်န္ေတာင္ၾကားလမ္းေနရာက္ုိေရာက္ပါတယ္။အတူပါလာတဲ ့ေဒ့ဗ္က တစ္ေမွးအိပ္ပါတယ္။ မအိပ္ခင္မွာ သူကကြ်န္ေတာ္ကုုိ သတိေပးပါတယ္။ေတာင္ေၾကာ တစ္ေလ်ာက္လမ္းေဖာက္ထားရတာျဖစ္လုုိ ့အေကြ႔ေကာက္ေတြ ရွိေနတဲ့အျပင္ ၃၅မုုိင္ရွည္တဲ ့ေတာင္ဆင္းလမ္းလည္းရွိေနပါတယ္သတိၾကီးစြာ ထားျပီး ေမာင္ပါလုုိ ့သူကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

‘ကာဂြ်န္ေတာင္ၾကားျဖစ္ေၾကာင္းစုုိက္ထူေပးထားတဲ့ဆုုိင္းဘုုတ္ ငယ္ကုုိ ကြ်န္ေတာ္သတိမထားလုုိက္မိဘူအခ်ိန္က ညဘက္ၾကီးျဖစ္ေနတာကုုိး၊ေတာင္ဆင္းလမး္ေၾကာကုုိ ေရာက္ေတာ့မွ ကာဂြ်န္ေတာင္ေၾကာ လမ္းကုုိ ျဖတ္ေနရျပီဆုုိတာသိလုုိက္တယ္။အဆင္းမွာ ကားကုုိအရွိန္ထိန္းဖုုိ ့ ဘရိတ္သုုံးေပမဲ့မရဘူး။ဂီယာနံပါတ္(၃)နဲ ့ေမာင္းေနပါတယ္။အရွိန္က မေလ်ာ့ဘူး၊ကားကမေႏွးသြားပါဘူး။

 

အဲဒီေတာ့ စိတ္ထဲပူပန္ေနမိသည္။အဲဒီအခ်ိန္မွာေရွ ့တည့္တည့္မွာရထားတစ္စီးကန္ ့လန္ ့ျဖတ္သြား တာေမွာင္ထဲမွာတရိပ္ရိပ္လွမ္းေတြ ့လုုိက္တယ္။ကားကရထားကုုိေျပးေဆာင့္ဖုုိ႔ သြားေနတယ္။ကံ သီလုုိ ့မေသခဲ ့ၾကတာပါ။ရထားလမ္းဆီအေရာက္မွာ ရထားေနာက္ဆုုံးတြဲက ကားလမး္ကုုိ့ျဖတ္ေက်ာ္သြားတယ္။ ရထားႏွင့္ ကားလက္မ အနည္းငယ္ပဲလႊတ္သြားပါတယ္။ ထုိညက အျဖစ္အပ်က္ကုုိ ကမ္းမင္းမေမ့ေခ်။ ၂၄ႏွစ္ၾကာ ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္၌အလုုပ္မွ အျငိမ္းစားယူခ်ိန္၌အင္ဂ်င္ဘရိတ္ကုုိ သူတီထြင္ ဖန္တီးႏုုိင္ဖုုိ ့ စတင္ၾကိဳပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ခုုႏွစ္ႏွစ္တုုိင္ သူေလ့လာၾကံဆခဲ့ျပီးခ်ိန္တြင္စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုုကိုု သူရရွိသြားသည္။ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွ ကင္ရွပ္တစ္ေခ်ာင္း၏ပုုံမွန္လွ ုုပ္ရွားႏုုိင္ မူႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီးဘားအဖြင့္အပိတ္လုုပ္ေပးျပဳလုုပ္ေပးႏုုိိင္ေအာင္သူတီထြင္ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ခဲ့ျပီး မူပုုိင္ခြင့္ကိုုမွတ္ပုုံတင္ရခဲ့သည္။

 

စမ္သပ္ေမာင္ႏွင္မူမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳခဲ့ျပီး၁၉၆၀ ခုုႏွစ္တြင္ စက္ရုုံတည္ျပီး စတင္ထုုတ္လုုပ္ခဲ့ရာ၁၉၆၁ ခုုႏွစ္တြင္စတင္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်ႏုုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဂ်င္ဘရိတ္သည္ အင္ဂ်င္ထဲမွ ဓာတ္ေငြ ့ဖိအားကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ အင္ဂ်င္စက္ရွ္ိန္က်ေအာင္ လုုပ္ေပးျခင္ျဖစ္သည္။အင္ဂ်င္ထဲမွ ထြက္လာေသာ အိပ္ေဇာဓာတ္ေငြ ့မ်ားႏွင့္မဆုုိင္ ေခ်။ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တုုိ ့ လီဗာကုုိလႊတ္ လုုိက္ေသာအခါ ရယူေသာေလ ငတ္မြတ္သြားသျဖင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မူကုုိ ထုုိးက်သြားျပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ အင္ဂ်င္အစိတ္ပုုိင္းမ်ား လည္ပတ္မူကုုိ ေလ်ာ ့က်ေစသည္။ထုုိအခါဂီယာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘီးတုု ိ့သည္လည္း လည္ပတ္ႏွ ုုန္းေလ်ာ ့က်သြားျပီးကားကုုိ အရွိန္ေလ်ွာ ့ခ်ေပးလုုိက္ၾကသည္။

 

ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္တြင္ထုုိသုုိ ့မျဖစ္ေပၚေခ်။ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တြင္ထုု္ိသုု ိ့မျဖစ္ ေပၚသျဖင့္ အင္ဂ်င္ကုုိ ဘရိတ္အျဖစ္အသုုံးမျပဳႏုုိင္ေခ်။သုုိ ့ျဖစ္ရာသီးျခား ကိရိယာတပ္ဆင္ကာအင္ဂ်င္ကုုိ ဘရိတ္အျဖစ္သုုံးႏုုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားၾကရ၏။ထုုိကိရိယာကုုိ အခ်ိန္ကုုိက္လုုပ္ကုုိင္ေပးေနရသည္။ အင္ဂ်င္အလုုပ္လုုပ္ပုုံ ျဖစ္စဥ္ကုုိၾကည့္ပါကပစၥတင္ကုုိအထက္သုုိ ့ ထုုိးတင္ျပီးဆလင္ဒါ အခန္းတြင္းရွိေလဆီအေႏွာဓာတ္ေငြ ့ထုုကုုိ ဖိသိပ္ပစ္ လုုိက္သည္။ဖိအားျမင့္မားခ်ိန္၌ဒီဇယ္အေငြ ့တုုိ ့မီးေလာင္ေပါက္ ကြဲျပီးပစၥတင္ကုုိပါအားပါပါျဖင့္ ျပန္တြန္းခ်ပစ္လုုိက္သည္။


ထုုိျဖစ္စဥ္မွရေသာတြန္းဖိအားျဖင့္အင္ဂ်င္လည္ပတ္ေနသည္။ ဓာတ္ေငြ ့တုုိ ့ကုုိ ဖိသိပ္ေနစဥ္အင္ဂ်င္ဘရိတ္ ကိရိယာ၎၌ရွိေသာ အေပါက္ကုုိ ဖြင့္ခ်ပစ္လုုိက္သည္။ထုုိအခါဖိအားမလုုံေလာက္ေတာ့သျဖင့္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲႏုုိင္ျခင္းမရွိေတာ ့ေခ်။ထုုိသုု ိ့ဓာတ္ေငြ ့တုုိ ့ကုုိ ဖိသိပ္လုုိက္တုုိင္းအေပါက္ဖြင့္ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္ထဲမွဖိတြန္းအား မရႏုုိင္ေအာင္ လုုပ္ေပးကာစက္ရွိန္သတ္ေပသည္။

 

ျပသာနာမွာအေပါက္ဖြင့္ခ်ိန္ဓာတ္ေငြ ့တုု ိ့ျပင္ပေလထုုဆီသုုိ ့ အင္ဂ်င္ထဲမွတုုိးေဝွ ့ထြက္္ၾကရာ၌တရွဴးရွဴးအသံက်ယ္က်ယ္ျမည္သည္။တိတ္ဆိတ္ေနေသာညဘက္မ်ဳိးမွာ၌အိမ္ထဲအိပ္ေပ်ာ္ေနသူတုုိ ့ကုုိလမး္ေပၚမွ လွမ္းႏုုွိးႏုုိင္ေလာက္ေအာင္အသံက်ယ္ေလာင္သည္။ အိပ္ေဇာဘရိတ္သည္ စြန္ ့ပစ္ရန္ထြက္လာသည့္ဓာတ္ေငြ ့တုုိ ့ကုုိ လိပ္ျပာေတာင္ပံဘားျဖင့္ ပိတ္ေပးကာတားဆီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ သုုိ ့ေရွ မွဆီးပိတ္ေပးကာတားဆီးသျဖင့္ျဖစ္သည္။ထုုိသုုိေရွ ့မွဆီးပိတ္လုုိက္သျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မူမ်ားျဖစ္ေပၚကာ အင္ဂ်င္ကုုိ စက္ရွိန္သတ္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Source: Y.M.T (Facebook.com)

 

Read: သိန္းႏွစ္ရာ ဝန္းက်င္ကားမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စလစ္ကပ္ကားမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD ကားမ်ားပါ အဝယ္ေအးေနသည့္ ကားေစ်းကြက္

သိန္းႏွစ္ရာ ဝန္းက်င္ကားမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စလစ္ကပ္ကားမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD ကားမ်ားပါ အဝယ္ေအးေနသည့္ ကားေစ်းကြက္

Read times
Rate this item
(0 votes)