How Toအင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း google

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုးတြင္္ေခ်ာဆီစနစ္သည္အင္ဂ်င္ေခ်ာေမြ႔စြာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္အေရးႀကီး ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။


အင္ဂ်င္၀ိုင္အသက္သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္သက္တမ္းၾကာရွည္အသံုးခံရန္အတြက္ေခ်ာဆီစနစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းသည္အဓိကက်သည္။

အင္ဂ်င္တစ္လံုးလည္ပတ္အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္အတြင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာက႐ိုင္းရွပ္၊ ဘယ္ရင္ျခမ္းမ်ား၊ ကင္းရွပ္မ်ား၊ ဗားမ်ား၊ ပစၥတင္ႏွင့္ Connecting Rod မ်ားစသည္တို႔သည္မ်က္ႏွာျပင္ခ်င္းထိေတြ႔ပြတ္တိုက္၍

ေရြ႔လ်ားေနၾကသည္။

 

ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေသာ အေျခခံ road safety အမူအက်င့္ေကာင္းေလးမ်ား *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေသာ အေျခခံ Road Safety အမူအက်င့္ေကာင္းေလးမ်ား *** 

 

ေခ်ာဆီ၏အဓိကေဆာင္ရြက္မႈ

(၁) အတြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲေသာအင္ဂ်င္မ်ားသည္အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္း၌ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္ကဲသည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းမွပစၥတင္၊ ပစၥတင္ရိန္း (Ring), Connecting Rod, Valve မ်ားတြင္ရွိေသာအပူမ်ားကုိ

အင္ဂ်င္၀ုိင္ကသယ္ေဆာင္လာၿပီး Oil Cooler မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပသို႔စုပ္ထုတ္ေပးသည္။

(၂) အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားၾကားတြင္ပါးလႊာေသာဆီထုအျဖစ္တည္ရွိၿပီးေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ေစသည္။ ပြန္းစားမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ပါ၀ါစြမ္းအင္ဆံုး႐ႈံးမႈကုိေလ်ာ့က်ေစ သည္။

(၃) အင္ဂ်င္ Compression ဖိအားကုိလံုေစသည္။

(၄) ေလာင္စာဆီေပါက္ကြဲေလာင္ကြၽမ္းရာမွထြက္လာေသာကာဗြန္ႏွင့္ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကသယ္ေဆာင္သြားၿပီး ဆီစစ္ဘူးတြင္သိမ္းဆည္းထားသည္။

(၅) အင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္းသံထည္မ်ားသံေခ်းတက္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးသည္။

(၆) ေပါက္ကြဲအားမ်ားကုိေခ်ာဆီကက်ယ္ျပန္႔စြာၿပိဳကြဲေစလ်က္တစ္ေနရာတည္းတြင္အားသက္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

(၇) ဗားတိုင္မင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္အတြက္အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားကေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိထားသင့္သည္။

ေခ်ာဆီပုိ႔စနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား

(၁) Oil Pump(ဆီပန္႔)

Oil Pump သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္ေခ်ာဆီလည္ပတ္ရန္အဓိကက်ေသာအရာျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးက်န္းမာေရးေကာင္းရန္၊ အသက္ရွင္ရန္ႏွလံုးသည္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ကားတစ္စီးတြင္လည္း Oil Pump သည္အေရးႀကီးသည္။

ဂီယာ ပန္႔ႏွင့္ Trochoid Pump ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။

Oil Pump ကုိ လည္ပတ္ေစရန္ပီနီယံ (ဂီယာ) (သို႔မဟုတ္) Belt ႀကိဳးကုိအသံုးျပဳၿပီး အင္ဂ်င္က႐ိုင္းရွပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။

(၂) ဆီခံခြက္ႏွင့္ ဆီစုပ္ပုိက္

အင္ဂ်င္ဘေလာက္တံုးေအာက္ဘက္တြင္ဆီခံခြက္ (Oil Pan)ႏွင့္ဆီစုပ္ပုိက္ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။

ဆီစုပ္ပုိက္ထိပ္တြင္ဇကာတပ္ဆင္ထားသည္။

အင္ဂ်င္ဘေလာက္ႏွင့္ဆီခံခြက္ၾကားမွဆီယုိစိမ့္ျခင္းမရွိေစရန္ဂတ္စကတ္ပါကင္ခံထားသည္။

(၃) Pressure Relief Valve

အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းျမင့္တက္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားမ်ားလာပါကဆီစစ္ဘူးေပါက္ထြက္တတ္သည္။ ၀ုိင္းဆီးမ်ားမွ ဆီယုိႏိုင္သည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္တတ္ျခင္းမွကင္းေ၀းေစရန္ Pressure Relief Valve တပ္ဆင္ထားသည္။

ဖိအားမ်ားလာပါကဆီဗား အလိုအေလ်ာက္ပြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ Overpressure ျဖစ္ျခင္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

(၄) ဆီစစ္ဘူး

Oil Pump မွ တြန္းပုိ႔လိုက္ေသာအင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ားကုိဆီစစ္ဘူးမွျဖတ္သန္းေစၿပီးမွသာသက္ဆုိင္ရာ ေခ်ာဆီလိုင္းမ်ားသို႔၀င္ခြင့္ရရန္စီမံထားသည္။

ဆီစစ္ဘူးသည္အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာသတၳဳပြန္းစားမႈအမႈန္အမႊားမ်ား၊ ကာဗြန္ခ်ဳိးမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔အညစ္အေၾကးမ်ားကုိစကၠဴဘာဂ်ာ Element မ်ားကစစ္ေပးသည္။

ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲလွယ္လွ်င္အသစ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္အေဟာင္းအေလးခ်ိန္သိသာစြာကြာျခားေနသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ်င္၀ုိင္ထဲတြင္အညစ္အေၾကးမည္မွ်မ်ားျပားေနေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။

ဆီစစ္ဘူး မွန္မွန္လဲလွယ္ေပးျခင္းသည္ ေခ်ာဆီပုိ႔စနစ္ကုိထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးညံ့ေစ်းေပါေသာဆီစစ္ဘူးကုိ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းသည္သင့္ကားအင္ဂ်င္သက္တမ္းကုိတိုေစသည္။ ဆီစစ္ဘူးထဲတြင္ဆီပိတ္ေနပါကလမ္းေၾကာင္းလြဲ၍ထြက္ႏိုင္ရန္ By Pass Vavle ပါရွိသည္။

(၅) အင္ဂ်င္၀ုိင္မီး (Warning Lamp)

လည္ပတ္ေနေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားက်ဆင္းလာပါက၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါကကားဒတ္ခ်္ဘုတ္ မီတာဒိုင္ခြက္တြင္အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီလင္းလာမည္။

သတိေပးမီးလင္းျခင္းသည္စက္ရပ္ၿပီးခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးရန္အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ကားစက္ႏိႈးရန္ကားေသာ့ဖြင့္လုိက္ပါကဒတ္ခ်္ဘုတ္တြင္ဘတ္ထရီမီး၊ အင္ဂ်င္၀ုိင္မီးမ်ားလင္းေနမည္။ စက္ႏိုးၿပီးခဏအၾကာတြင္ထုိမီးနီမ်ားၿငိႇမ္းသြားမည္။

အကယ္၍ အင္ဂ်င္၀ုိင္မီးနီလင္းေနျခင္းမေပ်ာက္ပါကအင္ဂ်င္၀ုိင္မတက္ေသာျပႆနာတစ္ခုခုရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ကားေမာင္းေနစဥ္အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီလင္းလာပါကအထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။

၎ကုိသတိမျပဳမိဘဲကားဆက္ေမာင္းေနလွ်င္သင့္ကားအင္ဂ်င္ႀကီးမားစြာပ်က္စီးသြားမည္။

အခ်ဳိ႔ေသာကားမ်ားတြင္ အင္ ဂ်င္၀ုိင္အေအးခံရန္ Oil Cooler တပ္ဆင္ထားသည္။

ေရလိုင္း၊ ေလလိုင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္အေအးခံသည္။

Oil Cooler သံုးေသာကားမ်ားၾကာလာလွ်င္အင္ဂ်င္၀ုိင္ဆီခ်ဳိးမ်ားကပ္ၿငိၿပီးပိတ္ဆို႔သြားတတ္သည္။

Oil Cooler ဆီလိုင္းပိတ္ပါကအင္ဂ်င္ဆီငတ္တတ္သည္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

(၁) ဆီ Level တိုင္းပါ။

စက္မႏိႈးမီ အင္ဂ်င္ထဲတြင္ Oil Level အျပည့္ရွိရမည္။ အင္ဂ်င္ဂိတ္ တံျဖင့္ တိုင္းၾကည့္ပါ။

(၂) ဆီယိုစိမ့္မႈရွိ မရွိစစ္ေဆးပါ။

ဆီသည္ယုိစိမ့္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။

"ဆီလုိအေပါက္ရွာ မေနနဲ႔" ဆိုစကားသည္ ဆီ၏ ယုိစိမ့္လြယ္ေသာသေဘာကုိေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ကားရပ္ထားေသာပါကင္ေနရာ၊ ကားဂိုေဒါင္ၾကမ္းခင္းတို႔တြင္ဆီကြက္ေတြ႔ပါကဆီယုိေနေသာ ေနရာအတိအက်သိရွိရန္ရွာေဖြပါ။

၀ိုင္းဆီးကယုိသလား၊ Vaccum Pump ဆီပုိက္လိုင္းကယုိသလား၊ မိန္းဂုတ္ဆီးကယုိသလား။ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္ယုိျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကုိယ္မွေသြးယုိထြက္သကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

(၃) အခ်ိန္မွန္ အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲ ေပးပါ။

ခရီးမုိင္ (၃၀၀၀) မွ (၅၀၀၀) အတြင္း အသံုးျပဳၿပီးပါကအင္ဂ်င္၀ိုင္အသစ္လဲေပးပါ။

ဆီေဟာင္းေဖာက္ခ်ၿပီး Flushing Oil ျဖင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းကုိေဆးေၾကာပါ။

ထုတ္လုပ္သူၫႊန္ၾကားေသာအင္ဂ်င္၀ုိင္အမ်ဳိးအစားကုိသံုးပါ။

ကားေကာင္းမ်ား အင္ဂ်င္ဝုိင္အေကာင္းစားသံုးပါ။

(၄) ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲပါ။

အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲတိုင္းဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲပါ။

အမ်ဳိးအစား၊ အရည္အေသြးေကာင္းေသာဆီစစ္ဘူးကုိသံုး ပါ။

(၅) အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးလင္းလွ်င္

အင္ဂ်င္၀ိုင္ Level ေလ်ာ့ လြန္းလွ်င္၊ Oil Pump ဆီတြန္းအားက်ဆင္းလွ်င္သတိေပးမီးလင္းတတ္သည္။ မီးလင္းလွ်င္အျပစ္ရွာပါ။

Oil Pump ဂီယာသြားမ်ားပြန္းစားသြားပါကေခ်ာဆီဖိအားႏွင့္တြန္းအားက်ဆင္းၿပီးအင္ဂ်င္ဆီငတ္တတ္သည္။

(၆) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၀ုိင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္၀ိုင္

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေလာင္ကြၽမ္းေပါက္ကြဲပံု

(၇) ဆီယုိစိမ့္လွ်င္ျပဳျပင္ပါ။

အင္ဂ်င္၀ိုင္ ယုိစိမ့္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္သည္။

ယုိစိမ့္ေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ေနရာ

(၈) အင္ဂ်င္ Overheat ျဖစ္ လွ်င္ အင္ဂ်င္၀ိုင္အရည္အေသြးက် တတ္သည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သင့္ကား Overheat ျဖစ္ၿပီးေရတိုင္ကီေရဆူပြတ္ပါကအပူလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ပ်က္စီးတတ္သည္။

ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ၿပီး အင္ဂ်င္ဆီလုိင္းႏွင့္ေရလိုင္းေရာေႏွာတတ္သည္။

အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲေရေရာက္သြားပါကအင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ား အျဖဴေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီးပ်က္စီးသည္။

အင္ဂ်င္၀ုိင္အသစ္လဲေပးရမည္။

ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ျခင္းျပႆနာကုိလည္းျပဳျပင္ရ မည္။

(၉) Oil Cooler သံုးေသာကားမ်ား Oil Cooler အတြင္းဆီလိုင္းမ်ားတြင္ဆီခ်ဳိးမ်ားအနယ္အႏွစ္မ်ားပိတ္ မေနေစရန္ေဆးေၾကာေပးပါ။

အင္ဂ်င္၀ုိင္သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏အသက္ျဖစ္သည္။

Source:car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)