How Toကားကုိ မီးမေလာင္ေစရန္ ကားအပူခ်ိန္ကုိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း

ကားကုိ မီးမေလာင္ေစရန္ ကားအပူခ်ိန္ကုိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း google

ယခုႏွစ္၏ အပူဆုံးလမ်ားတြင္ မိုးတစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ရြာေသာ္လည္း အပူခ်ိန္က ေလ်ာ့က်မသြားေသးပါဘူး။ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိကား၏ အပူရွိန္ကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

အဲကြန္းစစ္ပါ

ကားအတြင္းခန္းမွာ အဲကြန္းစနစ္ကိုအသုံးျပဳသည့္အခါ ျပင္ပအပူခ်ိန္ႏွင့္ ကားအတြင္းခန္းအပူခ်ိန္ကို သိပ္ကြာျခားေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။ အေရျပားထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တည့္တည့္ကို

အဲကြန္းေလတိုက္ရိုက္မက်ေရာက္ေစရန္ ေလထြက္ေပါက္မ်ားကိုလႊဲထားသင့္ပါသည္။

အဲကြန္းမဖြင့္ရၾကာလွ်င္ ဂက္စ္ႏွင့္ စက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ ဂက္စ္စီးဆင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အျမဲစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္လွ်င္ အဲကြန္းစနစ္သည္ အင္ဂ်င္ပါဝါကို ပိုမိုရယူအသုံးျပဳသည့္အတြက္ ကားအင္ဂ်င္သည္ သာမန္ထက္ပိုပူလာၿပီး အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲတတ္ပါသည္။

အဲကြန္းမေအးေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ ကြန္ဒင္ဆာ (condenser) ပ်က္စီးျခင္း၊ ကြန္ပရက္ဆာ (compresser)အက္ကြဲျခင္း၊ လည္ပတ္ေစေသာႀကိဳး (belt) ပ်က္စီးျခင္း၊ ကလပ္ (clutch)ခ်ိဳ႕ယြင္းတာ၊ ဖိအားေပးစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊

ဗားကအလုပ္မလုပ္ျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။

အဲကြန္းဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ကား၏အတြင္းခန္းက စိုထိုင္းထိုင္းျဖစ္ေနေသာ ေလမ်ားကို ခံစားရလွ်င္ အဲကြန္းစနစ္အတြင္းတြင္ စိုထိုင္းဆမ်ားေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအပဲ့ပစၥည္းအစအနမ်ားႏွင့္ အမိႈက္သရိုက္မ်ား

အဲကြန္းထဲတြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကားအဲကြန္း ယိုစိမ့္ျခင္းမ်ိဳး တစ္ခုခုျဖစ္ေနသလားဆိုသည္ကိုလည္း စစ္ေဆးရၿပီး ယိုစိမ့္ရာမွ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေပ်ာ္ဝင္ပါရွိလာနိုင္ျခင္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစနိုင္သလို

ကားအင္ဂ်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနိုုင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ျဖစ္သည့္ ေရဒီေယတာ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းအျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေရတိုင္ကီဟုေခၚေသာ ေရဒီေယတာစနစ္ႏွင့္ အေအးေပးပန္ကာမ်ားကို စစ္ေဆးရပါမည္။ အင္ဂ်င္အပူ

လြန္ကဲျခင္းကို ထိန္းေပးနိုုင္လွ်င္ ကားအတြင္းခန္းကလည္း ေအးေနေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပူဒဏ္ကိုကာကြယ္ရန္ ကားတံခါးမွန္မ်ား၏ ေနာက္မွာလိုက္ကာမ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သလို ေလကာမွန္အေပၚမွာဖုံးအုပ္ရန္ ေနကာမ်ားကို ကားထဲတြင္ အျမဲေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။

ပူျပင္းသည့္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေလကာမွန္မွတစ္ဆင့္ ေရွ႕ျမင္ကြင္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရျခင္းျဖစ္၍ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ မႈန္ဝါးေနေသာ ေလကာမွန္သည္ အျမင္အာ႐ုံကိုရႈပ္ေထြးေစသျဖင့္ ေလကာမွန္ကို

ၾကည္လင္ေနေအာင္သန႔္ရွင္းေပးသင့္ပါသည္။

ေနပူသည့္အခ်ိန္ ကားကို အရိပ္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ရပ္တန႔္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကားကို   ေနပူထဲမွာမျဖစ္မေန ရပ္တန႔္ထားရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္   ကားကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ ေရဖ်န္းထားၿပီး အတြင္းခန္းအပူခ်ိန္ကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ ေရဘုံဘိုင္ႏွင့္ အနီးဆုံးအေနအထားျဖစ္ရပါမည္။ သယ္ယူသြားနိုုင္ေသာ ကားေရေဆးကိရိယာကို ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။ လက္ကိုင္စပေရးဘူးကို အသုံးျပဳၿပီးလည္း ေရဖ်န္းနိုင္ပါသည္။

တံခါးဖြင့္

ကားကို ေနပူထဲထားခဲ့ၿပီး ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းဝင္မေမာင္းဘဲ ပထမဆုံး ကားတံခါးအားလုံးဖြင့္လိုက္ၿပီး စက္ႏွိုးထားပါ။ အဲကြန္းကိုအျမင့္ဆုံးျမႇင့္တင္ထားပါ။ ႏွစ္မိနစ္၊ သုံးမိနစ္ေလာက္ဖြင့္ၿပီးရပ္တန႔္လိုက္

သည့္အခါ ကားအတြင္းခန္းထဲတြင္ အပူဓာတ္မ်ား ထြက္သြားၿပီး လတ္ဆတ္သည့္အျပင္ေလႏွင့္ လဲလွယ္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမည္။

အေဝးေျပးလမ္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားသည့္အခါ ရပ္နားသည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း ကားတံခါးမ်ား အကုန္ဖြင့္ၿပီး ျပင္ပေလႏွင့္ အတြင္းခန္းေလကို လဲလွယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

ကားဘီးတာယာမ်ား ပြိဳင့္မရွိေတာ့ဘဲ သက္တမ္းလြန္တာယာမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ ပူျပင္းသည့္ ရာသီတြင္ တာယာကြဲထြက္ၿပီး ယာဥ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ခရီးေဝးမသြားခင္တြင္ တာယာမ်ားကို စစ္ေဆးလဲလွယ္သင့္ပါသည္။

တာယာေလေပါင္ခ်ိန္သည္ ပူျပင္းေသာရာသီမွာ ပုံမွန္ထက္ေလေပါင္ခ်ိန္ ပိုတိုးေလ့ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလေပါင္ခ်ိန္သည္ အုံနာဘုတ္တြင္ ပါသည့္အတိုင္းျဖစ္သင့္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူအေနႏွင့္ ေလေပါင္ခ်ိန္အေနအထားကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ရာသီဥတုပူေနသည့္အခ်ိန္ ကားအတြင္းခန္းကို ေအးေနေအာင္လုပ္တတ္ရမည္ျဖစ္သလို အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲၿပီး ကားမီးေလာင္နိုင္သည္ဆိုျခင္းကိုလည္း သတိထားသင့္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲသည့္အခါ အင္ဂ်င္ကိုဆီေပးေသာစနစ္မ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ကားမီးေလာင္ျခင္း အျဖစ္မ်ားပါသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ဆီတိုင္ကီကြဲၿပီး မီးေလာင္နိုင္သလို ဆီတိုင္ကီအနားတြင္ ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္   ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မီးပြားေလးမ်ားေၾကာင့္လည္း ဓာတ္ဆီကေပါက္ကြဲဲေစႏိုင္ပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူအေနႏွင့္ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲေနၿပီလား၊ အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္မ်ား ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ရဲ့လား အျမဲစစ္ေဆးေနရပါမည္။

တစ္ပတ္ရစ္ကား သုံးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေအးေသာအရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးေသာ ကားမ်ားကို ဝယ္သုံးေနၾကသည္ဆိုျခင္းကိုလည္း ေခါင္းထဲတြင္ထည့္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေအးခံစနစ္

ကားအင္ဂ်င္သည္ ရွိသင့္ေသာ အပူခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာသာ အလုပ္လုပ္ရပါသည္။

ရာသီဥတုအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် over heat ျဖစ္လာနိုင္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္ အင္ဂ်င္အေအးခံစနစ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ ပထမအေအးခံစနစ္ကေတာ့

အင္ဂ်င္ဝိုင္ပဲျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္သည္ အင္ဂ်င္အတြင္းတြင္ လည္ပတ္စီးဆင္းရင္း အင္ဂ်င္၏ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားကထြက္လာေသာ အပူမ်ားကို စုပ္ယူနိုင္႐ုံသာမက လည္ပတ္မႈမ်ားကိုလည္း ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္၏ အရည္အေသြးသည္ ျပည့္မီေနရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ထဲတြင္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ညစ္ညမ္းေနျခင္းမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ကို   over heat ျဖစ္ေစပါသည္။

ေနာက္ထပ္အေအးခံစနစ္မွာ ကားေရတိုင္ကီ(ေရဒီေယတာ) ျဖစ္ၿပီး ထိုစနစ္သည္ အင္ဂ်င္အတြင္း မီးေလာင္ေပါက္ကြဲရာမွ ထြက္လာေသာ အပူပမာဏ၏ သုံးပုံတစ္ပုံကိုစြန႔္ထုတ္နိုင္သည္။

အေအးခံစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည္ႏွင့္ အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲၿပီး ေရတိုင္ကီက ေရဆူျခင္းမွ အင္ဂ်င္ကြဲထြက္ၿပီး ကားမီးေလာင္သည္အထိျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အတြင္းမွာ ေရလိုင္းမ်ားပါရွိသကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္ေခါင္းတြင္လည္း ေရလိုင္းမ်ားပါရွိသည္။

အင္ဂ်င္ေပါက္ကြဲခန္းထဲတြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲရာမွထြက္လာေသာ အပူမ်ားကို ထိုေရလိုင္းမ်ားက ေလၽွာ့ခ်ေပးပါသည္။

ေရလိုင္းမ်ားထဲတြင္ ေရမ်ားလည္ပတ္ေနေစရန္ ေရလည္အုံကေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ temperature gauge ကိုအျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။

ထိုမွ အေအးခံစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိ မရွိသိနိုင္ၿပီး အင္ဂ်င္အပူရွိန္ျမင့္တက္သည္ကိုသတိမထားဘဲ ဆက္ေမာင္းေနလွ်င္ အင္ဂ်င္ထိုးရပ္ျခင္း၊ ကံဆိုးလွ်င္ ကားမီးေလာင္သည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေရတိုင္ကီ၏ ေလဝင္ေပါက္ေလးမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေရလိုင္းေၾကာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္းကလည္း အေအးခံနိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါသည္။ Coolant အျဖစ္ သန႔္စင္ေသာေရ သုိ႔မဟုတ္ Anti -

freeze coolant ကိုအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

သာမိုစတက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အတြက္လည္း အင္ဂ်င္အပူရွိန္ျမင့္တက္ေစပါသည္။

သာမိုုစတက္သည္ အင္ဂ်င္အတြင္းလည္ပတ္ေနေသာေရ၏ အပူခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္အလိုက္ အဖြင့္အပိတ္ လုပ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သာမိုစတက္ကအျမဲပိတ္ေနလွ်င္ ေရေအးမ်ားအင္ဂ်င္ခန္းထဲ မဝင္ေရာက္နိုင္ေတာ့ဘဲ အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲလာနိုင္ပါသည္။

အေအးခံပန္ကာကို ပန္ကာႀကိဳးနဲ႔ဆြဲၿပီး လည္ပတ္ေစပါသည္။ ထိုပန္ကာႀကိဳးက စားေန၊ ေခ်ာင္ေနလွ်င္ ပန္ကာေလဆြဲအားက်ဆင္းပါသည္။

ေမာ္တာႏွင့္ လည္ပတ္သည့္ ေနရာက ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္လည္းအေအးေပးတာ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရနိုင္သည့္အတြက္ အင္ဂ်င္အပူရွိန္ျမင့္တက္လာပါမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပန္ကာႀကိဳးကို

စစ္ေဆးသတိျပဳရမွာျဖစ္သလိုေမာ္တာက ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးျပဳျပင္ရမွာျဖစ္သည္။ ေရလည္အုံအပါအဝင္ ေရဒီေယတာ အစိတ္အပိုင္း အားလုံးပုံမွန္အလုပ္လုပ္ေနေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိတ္ေဇာစနစ္က ပိတ္ဆို႔ေနလွ်င္လည္း အပူရွိန္မ်ားက အတြင္းဘက္ကိုျပန္လာၿပီး အင္ဂ်င္အပူရွိန္ျမင့္တက္ပါသည္။

ေက်ာက္ဆန္ခါ ပိတ္ဆို႔ေနသလားစစ္ေဆးရပါမည္။ ေက်ာက္ဆန္ခါပိတ္ဆို႔ေနလွ်င္ ေဆးေၾကာသန႔္စင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသစ္လဲလွယ္ျခင္း   ျပဳလုပ္ရပါမည္။

 

CVT Auto Gear အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ CVT Auto Gear အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား *** 

 

မီးတိုင္ပင္မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ေခါက္သံထြက္လာၿပီး အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲျခင္းလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ေလာင္စာဆီကိုသာ အသုံးျပဳရမွာျဖစ္သလို အင္ဂ်င္ပလတ္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလွ်င္လည္း

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဝပ္ေရွာ့ပ္ဆရာႏွင့္ျပသၿပီးလဲလွယ္သင့္ပါသည္။

Source:kumudra

Read times
Rate this item
(0 votes)