How Toအင္ဂ်င္ေအးေအာင္ လုပ္သည့္စနစ္ အျပည့္အစံု

အင္ဂ်င္ေအးေအာင္ လုပ္သည့္စနစ္ အျပည့္အစံု google

အင္ဂ်င္ဆိုသည္မွာ သတၱဳသားႏွင့္ျပဳလုပ္ထား၍ အထဲတြင္ ေပါက္ေလာင္ခန္းမ်ားရွိပါသည္။

ထုိေပါက္ေလာင္ခန္းမ်ားထဲကုိ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ေလတုိ႔ထည့္ေပးၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းခိုင္းလွ်င္ တစ္စကၠန္႔မွာ အႀကိမ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေလာင္ကၽြမ္းလွ်င္ အပူးမ်ားအလြန္ထြက္ေပၚလာၿပီး အင္ဂ်င္ႀကီးမွာ ပူလာေသာေၾကာင့္ ထုိအင္ဂ်င္ကို ေအးသြားေစရန္ အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ထုိသို႔မလုပ္ေဆာင္ေပးပါက အင္ဂ်င္တံုးႀကီးက နီရဲတြတ္လာရာမွ အရည္ေပ်ာ္က်သြားပါလိမ့္မည္။

ထုိသုိ႔မျဖစ္ေပၚေစရန္ အင္ဂ်င္အေအးခံရာတြင္ နည္းလမ္းသံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

 

 *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ အေအးခံရည္အပူခ်ိန္ကိုေထာက္လွမ္းေပးေသာဆင္ဆာ *** 

 

၁။ ေလျဖင့္ေအးေအာင္ျပဳျခင္း (Air cooling)

အင္ဂ်င္ကို ေလျဖင့္ေအးေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ကားမ်ိဳးက အေတာ္အတန္ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ကို ယာဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ထားၿပီး ေလျဖင့္ အေအးခံသည့္ကားအျဖစ္ ဗီဒဗလ်ဴ (ေခၚ) ေဗာက္စ္ဝက္ဂင္ လိပ္ခံုးကားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ Karmann Ghia ႏွင့္ Porsche Roadsters တုိ႔ကလည္း ေလျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္ကို သံုးၾကပါသည္။

ေရျဖည့္ရသည့္ ကရိကထမရွိသည့္အတြက္ ေရလည္အံုမလိုအပ္သလို ေရလွည့္ပတ္ရန္အတြက္ ပတ္လမ္းမလိုေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အင္ဂ်င္မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားပါသည္။

ေလျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ၂ ရပ္ရွိပါသည္။

အပူျဖာထြက္ေစရန္အတြက္ ငါးမန္းေတာင္မ်ား အမ်ားႀကီးလုိၿပီး ေလစီးေၾကာင္းလည္း လုိအပ္ပါသည္။

၂။ ဆီျဖင့္ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (Oil cooling)

အင္ဂ်င္တုိင္းတြင္ ဆီျဖင့္ေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

အင္ဂ်င္ဝိုင္က အင္ဂ်င္ထံမွ အပူမ်ားကို ရယူၿပီး ေအာက္ခံဇလားထဲကို ျပန္ဆင္းပါသည္။ ေအာက္ခံဇလားက ကားသြားေနစဥ္ ေလတိုးခံရျခင္းေၾကာင့္ အပူမ်ား ေလႏွင့္ ပါသြားပါသည္။

ကားလမ္းေပၚ ေရႀကီးသည့္ေနရာ ကားျဖတ္ေမာင္းလွ်င္ ဆီခံဇလားထဲမွ အပူမ်ားကုိ ေရက ယူသြား၍ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ ထုိးက်သြားျခင္းသည္ ဆီျဖင့္ ေအးေအာင္ ျပဳေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေရျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (Water cooling)

အင္ဂ်င္ကုိ ေရျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းမွာ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ေရကို အဓိက သိုေလာင္ရာ ေရတုိင္ကီတြင္ ေရပူကို ေအးေအာင္ျပဳေပးရန္ ဖန္တီးထားရာမွ ေရစီးဆင္းရန္ ပုိက္လမ္းေၾကာင္းကို ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

ပုိက္ကို သတၱဳသား ငါးမန္းေတာင္ထဲတြင္ ျမဳႇပ္ထားပါသည္။

အင္ဂ်င္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေရပူပူထံမွ အပူမ်ားကို ေရတုိင္ကီထဲက ရယူလုိက္ၿပီး ထုိအပူမ်ားက ငါးမန္းေတာင္မ်ားဆီ ေရာက္သြားသည္။

ငါးမန္းေတာင္မ်ားၾကားတြင္ ေလစီးေၾကာင္း အစဥ္ရွိေနေအာင္ ေလအားျပင္းျပင္းေပးႏုိင္ေသာ ပန္ကာႏွင့္ ဖန္တီးထားေပးထားသည္။

ငါးမန္းေတာင္မ်ားက ရရွိထားေသာ အပူကို ေလထဲ အပူျဖာၿပီး ထည့္ေပးလုိက္ပါသည္။

ပံုမွန္ပန္ကာႏွင့္ ေလေအးစက္အတြက္ ပန္ကာဆိုၿပီး ပန္ကာ ၂ လံုးပါခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ရာသီဥတုအေျခအေနက ပူျပင္းေသာ သဘာဝရွိျခင္းေၾကာင့္ ပန္ကာ ၂ လံုးစလံုးကို ေလေပးႏုိင္ေအာင္ စီမံထားၾကရသည္။

နဂိုအစီအစဥ္က ေလေအးေပးစက္သံုးေတာ့မွ သူ႔ပန္ကာက ထလည္ေပးရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ေလေအးေပးစက္သံုးသံုး မသံုးသံုး ပန္ကာလည္ေအာင္ လုပ္ထားၾကရသည္။

ေရခဲေအာင္ ေအးေသာရာသီဥတုမ်ိဳးတြင္ အင္ဂ်င္အပူတက္ၿပီး ေႏြးေထြးမႈမရခင္တြင္ ေရမလည္ပတ္ေအာင္ တားဆီးေပးေသာ သာမိုစတက္ဘားကိုလည္း ျဖဳတ္ထားၾကရသည္။

နဂိုအစီအစဥ္တြင္ အင္ဂ်င္ေအးေနလွ်င္ ေရတုိင္ကီက ပန္ကာမလည္ေသာေၾကာင့္ စက္ႏိႈးရန္ လုပ္သည္ႏွင့္ ပန္ကာစလည္ေအာင္လုပ္ထားၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ေႏြအခါတြင္း ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေက်ာၾကပ္ၾကပ္တြင္ ေမာငး္ႏွင္မႈၾကာသြားလွ်င္ အင္ဂ်င္က အပူမ်ား တက္လာတတ္သည္။

အင္ဂ်င္အပူတက္ျခင္းၾကမ္းေနလွ်င္ ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈရွိေန၍ အပူတက္ျခင္း

ျဖစ္ေနတက္ေသာေၾကာင့္ ေရတုိင္ကီျဖဳတ္ေဆးေပးသင့္ပါသည္။

ေရျဖင့္ အေအးေပးေသာစနစ္ကလည္း အသန္႔ႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ေရသန္႔ကိုသာ ျဖည့္ေပးရပါမည္။

ဘံုဘုိင္ေရျဖည့္လွ်င္ အင္ဂ်င္က အပူႏွင့္ ေရကိုက်ိဳခ်က္ေပးသည့္အခါ ထံုးဓာတ္လိုအရာမ်ိဳးက ေခ်းအျဖစ္ခ်ိဳးကပ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္သည္အထိ ဒုကၡေပးတက္ပါသည္။

ေရတုိင္ကီကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရေဖာက္ေဆးရပါသည္။ ေရေဖာက္ထုတ္ရန္ အေပါက္က ေရတုိင္ကီေအာက္ဖက္တြင္ ရွိပါသည္။

လိပ္ျပာေတာင္ပံပါေသာ ဝက္အူႏွင့္ပိတ္ေပးထားသည္။ သတိထားရမည္က ဝက္အူတြင္ပါေသာ ဝါရွာမေပ်ာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အခန္႔မသင့္လွ်င္ ဝက္အူႏွင့္ တစ္ပါးတည္းလိုက္မလာဘဲ အေပါက္ဝတြင္ကပ္ၿပီး က်န္ရစ္တတ္သည္။ ေရမ်ားပန္းထြက္လာမွသာ ေရႏွင့္အတူပါသြားတက္ပါသည္။

ေရတုိင္ကီတြင္ ေရလုိလွ်င္ျဖည့္ေပးရန္ ပလတ္စတစ္ဘူးတစ္ခုရွိသည္ကိုလည္း ဘူးအျပင္သားေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပေပးထားသည္အထိေရျဖည့္တင္းေပးထားရန္လိုပါသည္။

ေရတုိင္ကီထဲက ေရထဲကိုထည့္သံုးရန္ ေရေအးေအးကူးလင့္ coolant အမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိပါသည္။

Coolant ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုဓာတ္မ်ားကို ဂဃနဏ မသိလွ်င္ အသံုးမျပဳျခင္းက ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

Coolant ၏ သတၱိထူးတစ္ခုက ေရဆူမွတ္ျဖစ္ေသာ 100 ံ C ကို ေရာက္ေသာ္လည္း ေရမဆူေအာင္ ထိန္းေပးထားႏုိင္သည္။

ေရကို ေရတုိင္ကီမွ အင္ဂ်င္ထဲက ေရလုိင္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္သြားေစၿပီး ေရတုိင္ကီ ဆီကို ျပန္သြားေစပါသည္။

ထိုသို႔သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ပန္႔ကို အသံုးျပဳၿပီး ေရကို ဖိအားေပးကာ စီးဆင္းေအာင္ ျပဳထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ပဴေနတုန္းတြင္ စက္သတ္ထားေသာ္လည္း ေရတုိင္ကီအဖံုးကို မဖြင့္သင့္ေပ။

ဖြင့္လိုက္လွ်င္ ဖိအားလက္က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၊ ေရကပူေနဆူေနျခင္းေၾကာင့္ ေရေငြ႕ႏွင့္အတူ ပန္းထြက္လာတက္ၿပီး ဖြင့္ေသာသူကို ေရေႏြးပူႏွင့္ လွမ္းပက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။

မတက္သာ၍ ဖြင့္ရမည္ဆိုလွ်င္ အဖံုးကို တစ္ဝက္ခန္႔သာ အရင္လွည့္ၿပီး ေလပူတုိးထက္လာျခင္းကို ခဏေစာင့္ေပးရပါသည္။

ေလမ်ား ထြက္သြား၍ ဖိအားေလ်ာ့က်သြားၿပီးမွ အဆံုးထိလွည့္ၿပီး ဖြင့္ရပါမည္။

Source: ဒိုေဂ်ဆန္း

Read times
Rate this item
(1 Vote)