How Toမိမိကား ရုတ္တရက္ထိုးရပ္လွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အရာမ်ား (Zawgyi – Unicode)

မိမိကား ရုတ္တရက္ထိုးရပ္လွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အရာမ်ား (Zawgyi – Unicode) google

ကားေမာင္းေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကားစက္ထိုးရပ္သြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေပၚတက္ပါသည္။

အင္ဂ်င္လည္ျခင္း အရမ္းနည္းလြန္းပါက အင္ဂ်င္တုန္ခါၿပီး မၾကာခဏစက္ရပ္သြားျခင္းျဖစ္ေစ၊ မီးပြိဳင္တြင္ မီးနီေန၍ ေစာင့္ေနခ်ိန္တြင္ ရုုတ္တရက္စက္ရပ္သြားျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တက္ပါသည္။

***သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာအင္ဂ်င္ပါဝါအလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ရန္ကုန္လုိင္စင္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ေပးမည္***

ထုိသို႔ျဖစ္ေပၚသြားသည့္အခါ  စက္ျပန္ႏႈိး၍ ရျခင္းမ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ စက္ျပန္ႏႈိး၍ မရသည့္အခါလည္း ရွိပါသည္။

ထိုသုိ႔ကားအင္ဂ်င္စက္ရပ္သြားျခင္းသည္ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခု ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အျပင္ အားနည္းခ်က္ကို ရွာၾကည့္ရန္အတြက္

အႏၱရာယ္လြတ္ကင္းေသာ လမ္းေဘးတစ္ေနရာကို အရင္ဆံုးေရႊ႕ေျပာင္းသင့္ပါသည္။

မိမိကားရပ္ထားသိသည္ကို ေနာက္မွလာေသာကားသိေစရန္ သတိေပး (sign) လုပ္ေပးထားျခင္း၊ အခ်က္ျပမီးဖြင့္ထားျခင္းမ်ားလုပ္၍ အင္ဂ်င္ေဘာနက္ဖံုးဖြင့္ၿပီး အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲၿပီး ေရတိုင္ကီဆူေနျခင္း၊ ဆီကုန္ျခင္း၊

ဆီဒိုင္ခြက္တြင္ ေလာင္စာဆီလက္က်န္ျပေနျခင္းအျပင္ ဘက္ထရီေခါင္းေခ်ာင္ေနေသာေၾကာင့္ လမ္းၾကမ္းေဆာင့္မိဒဏ္မ်ား ျဖစ္သည့္အခါတြင္ ဘက္ထရီႀကိဳးလြတ္သြားတက္သျဖင့္ ဘက္ထရီႀကိဳးကုိပါ

စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

စက္ရပ္သြားေသာကားသည္ ဓာတ္ဆီကားျဖစ္ပါက ထိုကားတြင္ အင္ဂ်င္ပံုမွန္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ေလႏွင့္ ဆီေရာေႏွာပါဝင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားမွန္ရပါမည္။

မီးေပးစနစ္ (Ignition System) ေကာင္းရန္အတြက္ ပလပ္ (Plug) မ်ားက Timing အလုိက္ မီးပြား (Spark) ပြင့္ေပးရန္လိုပါသည္။

ပလက္ကလည္း ပံုမွန္အပူခ်ိန္တြင္သာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရဆူ၍ အပူလြန္ကဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက အင္ဂ်င္အတြင္းတြင္ရွိေသာ သတၱဳပစၥတင္မ်ား ပြလာၿပီး အင္ဂ်င္ဆလင္ဒါ က်ပ္၍ စက္ရပ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေရတိုင္ကီကုိစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲၿပီး ေရတုိင္ကီထဲက ေရေႏြးေငြ႕မ်ား ပန္းထြက္လာသည့္အခါ အေျခအေနဆိုးလာၿပီး အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲ၍ စက္ရပ္သြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ေရတိုင္ကီထဲကို ေရေလာင္းထည့္ၿပီး အင္ဂ်င္ေအးသြားေအာင္ အရိပ္ရေသာေနရာတြင္ ကားကို ရပ္နားထားရပါမည္။

ေရတိုင္ကီမွတစ္ဆင့္ ေရယိုစိမ့္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါသည္။

ကားေရဆူရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ပန္ကာႀကိဳးေလ်ာ့ေနပါက ပန္ကာေလသြင္း အား မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေရတိုင္ကီက အပူထုတ္ျခင္း အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ပန္ကာႏွင့္ အေအးခံေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက ပန္ကာပ်က္ေနျခင္း၊ ေရတုိင္ကီတြင္ဖုန္၊ သဲမ်ား ပိတ္ေနျခင္း၊ အပူခ်ိန္အာရံုခံစနစ္မေကာင္းျခင္း၊ စသည့္အားနည္းခ်က္တစ္ခုခုကို ရွာၾကည့္သင့္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲျခင္းျမင့္လာပါက ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ႏုိင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္အေအးခံၿပီး ေရတုိင္ကီတြင္ေရျပန္ျဖည့္၍ ဘက္ထရီေကာင္းမေကာင္းလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးပါက စက္ႏႈိးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ေအးသြားေသာ္လည္း စက္မႏုိ္းပါက Timing Belt ႀကိဳးျပတ္ၿပီး စက္ရပ္သြားျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ Timing Belt Cover အဖံုးကိုဖြင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

Belt ႀကိဳးျပတ္သည္ဆိုပါက ကားဝပ္ေရွာ့ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ကားဆြဲရန္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။

Timing Belt ႀကိဳးျပတ္သြားလွ်င္စက္ထိုးရပ္သြားႏုိင္သကဲ့သို႔ ကားေသာ့အံု (Ignition Switch) တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခုျဖစ္၍လည္း လံုးဝမီးေပ်ာက္သြားျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တက္ပါသည္။

ဖ်ဴးစ္ (Fuse) ပ်က္သြားျခင္း၊ မီးေပ်ာက္ျခင္း၊ ဆီ ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ထိုးရပ္ ႏိုင္ပါသကဲ့သို႔ ဘယ္အစိတ္အပိုင္း က ဘာျဖစ္တာလဲဆိုတာ တိတိက်က် သိေအာင္ ရွာဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ကားစက္ဖံုးဖြင့္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္း ဘာေတြထူးျခား ေနသလဲဆိုသည္ကို ေသခ်ာၾကည့္ သင့္ပါသည္။

ေညႇာ္နံ႔ရျခင္း၊ ပန္ကာႀကိဳးေခ်ာင္ေနျခင္း၊ ေရတိုင္ကီ ေရဆူေနျခင္း၊ ေရပိုက္ေပါက္ေနျခင္း၊ အားလံုးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခန္႔မွန္း၍ရရန္ ကားဟြန္းသံကိုတီးၾကည့္ၿပီး ဟြန္းသံ လံုးဝမျမည္ျခင္း၊ အသံတိုးလြန္းျခင္း၊ ကားမီးႀကီး အလင္းေရာင္အားနည္းလြန္းျခင္းစသည့္တို႔ျဖစ္ပါက ကားဘက္ထရီ အားကုန္သြားတာ မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ ဟြန္းသံက်ယ္ျခင္း၊ ဝိုင္ဘာေရ သုတ္တံလည္ျခင္း၊ ေရွ႕မီးႀကီး လင္းျခင္းမ်ားက ပုံမွန္ဆိုလွ်င္ ကားဘက္ထရီေကာင္းပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေလာင္စာဆီပို႔စနစ္ကိုလည္း စစ္ေဆးေပးသင့္ပါသည္။

ဆီတြန္းစနစ္က အသုံးျပဳထားေသာ စနစ္အေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆး၍ရ၊ မရကြာျခားပါသည္။

 EFI စနစ္ကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမင့္ စနစ္မ်ားဆိုလွ်င္ နားလည္ရခက္ခဲၿပီး စစ္ေဆးသည့္ေနရာတြင္လည္း နည္းပညာပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ဆီစစ္ဘူးပိတ္ေနျခင္း၊ ဆီထဲတြင္ ေရမ်ား၊ အမိႈက္စမ်ား ေရာပါေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီလွည့္စနစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။

ဆီထဲတြင္ ေရေရာ ပါေနပါကလည္း စက္ရပ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ကာပ႐ိုက္တာ စနစ္သုံးကားမ်ားျဖစ္ပါက ဆီပိတ္ျခင္းကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး နည္းပညာျမင့္ကားမ်ားတြင္ EFI စနစ္၊ GDI စနစ္သံုးလာျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးရန္ခက္ခဲ့ပါသည္။

ကားစက္ရပ္ျခင္းက Plug ပ်က္ရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး Spark Plug ထိပ္ဖ်ားတြင္ တိုင္မင္ကိုက္ မီးပြားပြင့္မထြက္ျခင္း၊ Plug ထိပ္တြင္ မီးမကူးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါက အင္ဂ်င္စက္ရပ္သြားႏုိင္ပါသည္။

Plug မီးမကူးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားတြင္ ပြိဳင့္က မီးျဖတ္ၿပီး Ignition Coil မွထြက္လာေသာ High Voltage ကို Distributor က မီးဖ်န္းေပးပါသည္။

ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားတြင္ Distributor မွတစ္ဆင့္ မီးျဖတ္ေသာ စနစ္မဟုတ္ဘဲ ပလပ္္တစ္လံုးခ်င္းကို မီးကြိဳင္ တစ္လံုးစီမွ မီးေပးၿပီး မီး Timing ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္ထားသည့္ ECU (Electronic Control Unit) က

ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။

Crank Shaft Position Sensor မွ ပို႔လိုက္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္အရ ECU မွ မီး Timing ကို ဆံုးျဖတ္အမိန္႔ေပးၿပီး ထိုေနရာတြင္ Crank Shaft Position Sensor မေကာင္းပါက ECU က အမိန္႔ေပး ေဆာင္ရြက္

ခ်က္လြဲသြားေစပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုးေသာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားမ်ားတြင္ ECU ကို ပါဝါ ပို႔ေပးေသာ Relay ဘူးမ်ားေကာင္းရန္လိုၿပီ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဗို႔အား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ရင္လည္း ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ECU က 12 Volt တြင္သာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ဗို႔အားေလ်ာ့ျခင္း (သို႔ မဟုတ္) overcharging ျဖစ္၍ သတ္မွတ္ဗို႔အားထက္ ပိုျမင့္သြား ျခင္းမ်ိဳးဆိုပါက ECU စနစ္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ မီးျပႆနာျဖစ္ပါက ကားဝပ္ေရွာ့ပ္တြင္သာ OBD Scan Tool နဲ႔ စစ္ေဆးရၿပီး ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားဆိုပါက ပလပ္္ကိုမီးမေရာက္ျခင္းကို စစ္ေဆးရလြယ္ပါသည္။

Coil မ်ား၊ Distributor မ်ား၊ Plug Wire မ်ား ေရစိုသြားပါက ပလပ္ကို မီးမေရာက္ေတာ့ဘဲ စက္ရပ္သြားေစၿပီး ထိုျပႆနာမ်ိဳးမ်ားက မိုးတြင္း ေရႀကီးေသာလမ္းကို ျဖတ္ေမာင္းမိပါက ပလပ္ကို မီးမေရာက္၍

အင္ဂ်င္စက္ရပ္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကားတစ္စီး၏ ရုတ္တရက္စက္ရပ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားက အေျခခံစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီ၊ ေရ၊ ေလ၊ ဝိုင္ ေနစဥ္စစ္ေဆးျခင္း၊ လစဥ္ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္

သံုးလတစ္ႀကိမ္၊ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္၊ စစ္ေဆးျပဳျပင္ေပးသင့္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျပဳျပင္ေပးသင့္ပါသည္။

Source:car lover


(Unicode)

မိမိကား ရုတ်တရက်ထိုးရပ်လျှင် ပြုလုပ်ရမည့် အရာများ (Zawgyi – Unicode)

ကားမောင်းနေစဉ်အချိန်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ကားစက်ထိုးရပ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည်။

အင်ဂျင်လည်ခြင်း အရမ်းနည်းလွန်းပါက အင်ဂျင်တုန်ခါပြီး မကြာခဏစက်ရပ်သွားခြင်းဖြစ်စေ၊ မီးပွိုင်တွင် မီးနီနေ၍ စောင့်နေချိန်တွင် ရုုတ်တရက်စက်ရပ်သွားခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်တက်ပါသည်။

***သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ရန်ကုန်လိုင်စင်ဖြင့် ကားတင်သွင်းခွင့် ပေးမည်***

ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်သွားသည့်အခါ  စက်ပြန်နှိုး၍ ရခြင်းမျိုးရှိသကဲ့သို့ စက်ပြန်နှိုး၍ မရသည့်အခါလည်း ရှိပါသည်။

ထိုသို့ကားအင်ဂျင်စက်ရပ်သွားခြင်းသည် အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခု ဖြစ်နေခြင်းဖြစ် သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း၊ ချို့ယွင်းချက်အပြင် အားနည်းချက်ကို ရှာကြည့်ရန်အတွက် အန္တရာယ်

လွတ်ကင်းသော လမ်းဘေးတစ်နေရာကို အရင်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါသည်။

မိမိကားရပ်ထားသိသည်ကို နောက်မှလာသောကားသိစေရန် သတိပေး (sign) လုပ်ပေးထားခြင်း၊ အချက်ပြမီးဖွင့်ထားခြင်းများလုပ်၍ အင်ဂျင်ဘောနက်ဖုံးဖွင့်ပြီး အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲပြီး ရေတိုင်ကီဆူနေခြင်း၊ ဆီကုန်ခြင်း၊

ဆီဒိုင်ခွက်တွင် လောင်စာဆီလက်ကျန်ပြနေခြင်းအပြင် ဘက်ထရီခေါင်းချောင်နေသောကြောင့် လမ်းကြမ်းဆောင့်မိဒဏ်များ ဖြစ်သည့်အခါတွင် ဘက်ထရီကြိုးလွတ်သွားတက်သဖြင့် ဘက်ထရီကြိုးကိုပါ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

စက်ရပ်သွားသောကားသည် ဓာတ်ဆီကားဖြစ်ပါက ထိုကားတွင် အင်ဂျင်ပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက် လေနှင့် ဆီရောနှောပါဝင်နှုန်းအချိုးအစားမှန်ရပါမည်။

မီးပေးစနစ် (Ignition System) ကောင်းရန်အတွက် ပလပ် (Plug) များက Timing အလိုက် မီးပွား (Spark) ပွင့်ပေးရန်လိုပါသည်။

ပလက်ကလည်း ပုံမှန်အပူချိန်တွင်သာရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ရေဆူ၍ အပူလွန်ကဲခြင်းမျိုးဖြစ်ပါက အင်ဂျင် အတွင်းတွင်ရှိသော သတ္တုပစ္စတင်များ ပွလာပြီး အင်ဂျင်ဆလင်ဒါ ကျပ်၍ စက်ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် ရေတိုင်ကီကိုစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲပြီး ရေတိုင်ကီထဲက ရေနွေးငွေ့များ ပန်းထွက်လာသည့်အခါ အခြေအနေဆိုးလာပြီး အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲ၍ စက်ရပ်သွားခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ရေတိုင်ကီထဲကို ရေလောင်းထည့်ပြီး အင်ဂျင်အေးသွားအောင် အရိပ်ရသောနေရာတွင် ကားကို ရပ်နားထားရပါမည်။

ရေတိုင်ကီမှတစ်ဆင့် ရေယိုစိမ့်နိုင်သော နေရာများကို စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါသည်။

ကားရေဆူရသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ ပန်ကာကြိုးလျော့နေပါက ပန်ကာလေသွင်း အား မကောင်းခြင်းကြောင့် ရေတိုင်ကီက အပူထုတ်ခြင်း အားနည်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ပန်ကာနှင့် အအေးခံသော အမျိုးအစားဖြစ်ပါက ပန်ကာပျက်နေခြင်း၊ ရေတိုင်ကီတွင်ဖုန်၊ သဲများ ပိတ်နေခြင်း၊ အပူချိန်အာရုံခံစနစ်မကောင်းခြင်း၊ စသည့်အားနည်းချက်တစ်ခုခုကို ရှာကြည့်သင့်ပါသည်။

အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲခြင်းမြင့်လာပါက ဂတ်စ်ကတ်ပြတ်နိုင်ပါသည်။

အင်ဂျင်အအေးခံပြီး ရေတိုင်ကီတွင်ရေပြန်ဖြည့်၍ ဘက်ထရီကောင်းမကောင်းလည်း စစ်ဆေးကြည့်ပြီးပါက စက်နှိုးကြည့်နိုင်ပါသည်။

အင်ဂျင်အေးသွားသော်လည်း စက်မနို်းပါက Timing Belt ကြိုးပြတ်ပြီး စက်ရပ်သွားခြင်းဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် Timing Belt Cover အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်သင့်ပါသည်။

Belt ကြိုးပြတ်သည်ဆိုပါက ကားဝပ်ရှော့ကို အကြောင်းကြားပြီး ကားဆွဲရန်ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။

Timing Belt ကြိုးပြတ်သွားလျှင်စက်ထိုးရပ်သွားနိုင်သကဲ့သို့ ကားသော့အုံ (Ignition Switch) တွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုဖြစ်၍လည်း လုံးဝမီးပျောက်သွားခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်တက်ပါသည်။

ဖျူးစ် (Fuse) ပျက်သွားခြင်း၊ မီးပျောက်ခြင်း၊ ဆီ ပျောက်ခြင်းကြောင့် စက်ထိုးရပ် နိုင်ပါသကဲ့သို့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်း က ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ တိတိကျကျ သိအောင် ရှာဖို့လိုအပ်ပါသည်။

ကားစက်ဖုံးဖွင့်ကြည့်ချိန်တွင် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း ဘာတွေထူးခြား နေသလဲဆိုသည်ကို သေချာကြည့် သင့်ပါသည်။

ညှော်နံ့ရခြင်း၊ ပန်ကာကြိုးချောင်နေခြင်း၊ ရေတိုင်ကီ ရေဆူနေခြင်း၊ ရေပိုက်ပေါက်နေခြင်း၊ အားလုံးကို စစ်ဆေးကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ခန့်မှန်း၍ရရန် ကားဟွန်းသံကိုတီးကြည့်ပြီး ဟွန်းသံ လုံးဝမမြည်ခြင်း၊ အသံတိုးလွန်းခြင်း၊ ကားမီးကြီးအလင်းရောင် အားနည်း လွန်းခြင်းစသည့်တို့ဖြစ်ပါက ကားဘက်ထရီ အားကုန်သွားတာ မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သို့မဟုတ် ဟွန်းသံကျယ်ခြင်း၊ ဝိုင်ဘာရေ သုတ်တံလည်ခြင်း၊ ရှေ့မီးကြီး လင်းခြင်းများက ပုံမှန်ဆိုလျှင် ကားဘက်ထရီကောင်းပါသည်။

ထို့အပြင် လောင်စာဆီပို့စနစ်ကိုလည်း စစ်ဆေးပေးသင့်ပါသည်။

ဆီတွန်းစနစ်က အသုံးပြုထားသော စနစ်အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး၍ရ၊ မရကွာခြားပါသည်။

 EFI စနစ်ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် စနစ်များဆိုလျှင် နားလည်ရခက်ခဲပြီး စစ်ဆေးသည့်နေရာတွင်လည်း နည်းပညာပစ္စည်းအထောက်အပံ့များ လိုအပ်ပါသည်။

ဆီစစ်ဘူးပိတ်နေခြင်း၊ ဆီထဲတွင် ရေများ၊ အမှိုက်စများ ရောပါနေခြင်းများကြောင့် ဆီလှည့်စနစ်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါသည်။

ဆီထဲတွင် ရေရော ပါနေပါကလည်း စက်ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။

ကာပရိုက်တာ စနစ်သုံးကားများဖြစ်ပါက ဆီပိတ်ခြင်းကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး နည်းပညာမြင့်ကားများတွင် EFI စနစ်၊ GDI စနစ်သုံးလာခြင်းကြောင့် စစ်ဆေးရန်ခက်ခဲ့ပါသည်။

ကားစက်ရပ်ခြင်းက Plug ပျက်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး Spark Plug ထိပ်ဖျားတွင် တိုင်မင်ကိုက် မီးပွားပွင့်မထွက်ခြင်း၊ Plug ထိပ်တွင် မီးမကူးခြင်းများ ဖြစ်ပါက အင်ဂျင်စက်ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။

Plug မီးမကူးနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများ အများအပြားရှိပြီး မော်ဒယ်နိမ့်ကားများတွင် ပွိုင့်က မီးဖြတ်ပြီး Ignition Coil မှထွက်လာသော High Voltage ကို Distributor က မီးဖျန်းပေးပါသည်။

မော်ဒယ်မြင့်ကားတွင် Distributor မှတစ်ဆင့် မီးဖြတ်သော စနစ်မဟုတ်ဘဲ ပလပ််တစ်လုံးချင်းကို မီးကွိုင် တစ်လုံးစီမှ မီးပေးပြီး မီး Timing ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ် ဆက်ထားသည့် ECU (Electronic Control Unit) က

ထိန်းချုပ်ပါသည်။

Crank Shaft Position Sensor မှ ပို့လိုက်သောသတင်း အချက်အလက်အရ ECU မှ မီး Timing ကို ဆုံးဖြတ်အမိန့်ပေးပြီး ထိုနေရာတွင် Crank Shaft Position Sensor မကောင်းပါက ECU က အမိန့်ပေး

ဆောင်ရွက်ချက်လွဲသွားစေပါသည်။

ကွန်ပျူတာစနစ်သုံးသော မော်ဒယ်မြင့်ကားများတွင် ECU ကို ပါဝါ ပို့ပေးသော Relay ဘူးများကောင်းရန်လိုပြီ နောက်တစ်ချက်မှာ ဗို့အား မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရင်လည်း ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ECU က 12 Volt တွင်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဗို့အားလျော့ခြင်း (သို့ မဟုတ်) overcharging ဖြစ်၍ သတ်မှတ်ဗို့အားထက် ပိုမြင့်သွား ခြင်းမျိုးဆိုပါက ECU စနစ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်းသိရပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ မီးပြဿနာဖြစ်ပါက ကားဝပ်ရှော့ပ်တွင်သာ OBD Scan Tool နဲ့ စစ်ဆေးရပြီး မော်ဒယ်နိမ့်ကားများဆိုပါက ပလပ််ကိုမီးမရောက်ခြင်းကို စစ်ဆေးရလွယ်ပါသည်။

Coil များ၊ Distributor များ၊ Plug Wire များ ရေစိုသွားပါက ပလပ်ကို မီးမရောက်တော့ဘဲ စက်ရပ်သွားစေပြီး ထိုပြဿနာမျိုးများက မိုးတွင်း ရေကြီးသောလမ်းကို ဖြတ်မောင်းမိပါက ပလပ်ကို မီးမရောက်၍

အင်ဂျင်စက်ရပ်သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကားတစ်စီး၏ ရုတ်တရက်စက်ရပ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်သင့်သည်များက အခြေခံစစ်ဆေးမှုများဖြစ်သည့် ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ ဝိုင် နေစဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ လစဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ခြင်းများနှင့် သုံးလတစ်ကြိမ်၊

ခြောက်လတစ်ကြိမ်၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးသင့်ခြင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးသင့်ပါသည်။

Source:car lover

Read times
Rate this item
(1 Vote)