How Toေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္မလဲ????(Zawgyi-Unicode)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္မလဲ????(Zawgyi-Unicode) google

လူသားမ်ားအပါအ၀င္ သက္ရွိမ်ားအားလုံးသည္ ဤကမာၻေျမတြင္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကသည္။

ထုိကမာၻလူသားမ်ားအပါအ၀င္ သက္ရွိ မ်ားအားလံုးသည္ ဤကမၻာေျမတြင္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ဒီကမၻာ ႀကီးသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သက္ရွိအားလံုး၏ မွီခိုအားထားရာ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးျဖစ္ သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဟု ဆိုရာတြင္ ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရထု၊ သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေန မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ၿပီး သက္ရွိမ်ား အားလံုး အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ ေရးအတြက္ ဒီပတ္၀န္းက်င္ႀကီးသည္ သဘာ၀တရားက ေပးအပ္ေသာ လက္ ေဆာင္ျဖစ္သည္။
ဤပတ္၀န္းက်င္ ႀကီးပ်က္စီးသြားလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) လံုး၀ဥႆံု ညစ္ညမ္းသြားလွ်င္ မွီခို အားထား၍ေနၾကေသာ သက္ရွိမ်ား အားလံုးသည္ အသက္ရွင္သန္ ရပ္ တည္ေရးအတြက္ အလြန္ခက္ခဲသြား ပါမည္။

လူသားတို႔၏ စဥ္းစားဆင္ျခင္ မႈကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဤကမၻာေျမသည္ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးညစ္ညမ္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ ရာသီဥတုမ်ား ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ေနသည္။
ကမၻာႀကီးပုိုမို ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈကုိ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ ရင္ဆုိင္ခံစားေနၾက ရသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ ညမ္းပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ပုိမိုျဖစ္ေပၚခံစားေနရျခင္းမ်ား သည္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ တြင္းထြက္ေလာင္စာ စြမ္းအင္မ်ား အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ဳိးစံု၊ ေလယာဥ္၊ သေဘာၤ၊ ရထားမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ အီမစ္ရွင္းဓာတ္ေငြ႔မ်ား၊ ေက်ာက္မီး ေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ႀကီးျပႀကီးမ်ား၏ ေလထုအရည္ အေသြးသည္ လြန္စြာနိမ့္က်လ်က္ရွိ ၿပီး လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးကုိ တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္ေစ႐ံုသာမက ေဂဟ စနစ္ႀကီးကုိပါ ထိခိုက္ေျပာင္းလဲေစ သည္။
သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အလြန္အကြၽံ ခုတ္ယူ ထုတ္လုပ္ေနျခင္းသည္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္တက္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္သည္။

စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးကုိ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ အားနည္းခဲ့ၾက ၍ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာ မ်ားကို ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရ သည္။ ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခု မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုး၀ါးစြာ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ေလာက္တြင္ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေလထုအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈသည္ အနီေရာင္အဆင့္ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ ေလာက္ေအာင္အထိ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။

အသက္႐ႈ၍ မရေလာက္ ေအာင္အထိ ဆိုး၀ါးစြာနိမ့္က်ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေလထုအရည္ အေသြး က်ဆင္းျခင္းသည္ သမုိင္း မွတ္တမ္း၀င္ စံခ်ိန္က်ဳိးခဲ့သည္။

႐ံုး မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ခဲ့ရ သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မား လြန္း၍ စက္႐ံုမ်ား ပိတ္သိမ္းရပ္နား ေစသည္။

ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားကို ထက္၀က္ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္။ 
ကမၻာ ေပၚတြင္ ေလထုအရည္အေသြး က် ဆင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ေရွ႔သုိ႔ ျမင္ႏုိင္စြမ္းအားမွာလည္း ဆိုး၀ါးစြာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ေလေကာင္းေလသန္႔ အခမဲ့ ႐ႈ႐ိႈက္ခြင့္ရေသာ အခြင့္အေရးသည္ လူသားမ်ားအတြက္ သဘာ၀တရား က အေမြေပးထားေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဘက်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထို အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရသည္။ ၿမိဳ႕ျပေလထုညစ္ညမ္းလြန္း၍ ေလ သန္႔ဘူးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ႐ႈ႐ိႈက္ရေသာ အေျခအေနကုိေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
စကၠန္႔ ႏွင့္အမွ် အသက္႐ႈသြင္းေနေသာ လူသားမ်ားအတြက္ သဘာ၀တရား ႀကီးက အခမဲ့ (Free Air) ေလမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အသက္႐ႈ၍ မရ ေလာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းသြား သည္မွာ ထုိေဒသရွိ လူမ်ား၏မိုက္မဲ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈ မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်အေရးႀကီးသ နည္း။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မွီခိုအားထား၍ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရ ေသာ လူသားအားလံုးအတြက္ အသက္ တမွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ယေန႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ရပ္မ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကုိ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ေပးေနပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတစ္ခုတည္း ကို ဦးစားေပးၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးကုိ အေလးမထားခဲ့ေသာ၊ ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာ ယေန႔ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပျပည္သူမ်ားကို သဘာ၀ တရားႀကီးက ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ မ်ား ျပန္ခတ္ေနပါၿပီ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကဲ့သုိ႔ ယေန႔အိႏိၵယတြင္လည္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ ပါၿပီ။ 
လူဦးေရ ေပါက္ကြဲျခင္းႏွင့္ အတူ ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ား ႀကီး ထြားလာသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ စြန္႔ထုတ္ပစ္ေန ေသာ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႔ အီမစ္ရွင္း မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယူးေဒလီသည္ လည္း တ႐ုတ္ေဘက်င္းၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျပႆနာမ်ား စတင္ ရင္ဆုိင္ေနရပါၿပီ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိဆက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ႀကီး မ်ားျဖစ္သည္။

ထုိႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာ၊ ၿမိဳ႕ျပေလထု အရည္အေသြးက်ဆင္းေသာ ျပႆနာ မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိသင္ခန္းစာယူ ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ မဟာဗ်ဴဟာက် ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအစီ အမံမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး အားလံုး ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၃) ရက္ေန႔ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္း စာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ ေလထုတိုင္းတာေရးစက္မ်ား တပ္ဆင္၍ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမွတ္ တမ္းယူေနေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ လာပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿမိဳ႔ေတာ္ရန္ကုန္၏ ေလထုအရည္ အေသြးအၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာတိုင္းတာ၍ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈအေျခအေနကိန္းဂဏန္း Data မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ထုိ မွတစ္ဆင့္ တုိင္းတာရရွိေသာ ေလထု အရည္အေသြး Data မ်ားအရ ေလထု အရည္အေသြးက်ဆင္းေနလွ်င္ ေလ ထု ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ အေျခ အေနမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ ရွင္းေရးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္း တာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဆင့္မွ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ ေလထု အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေရးကုိ လက္ေတြ႔ ထိေရာက ္ေအာင္ ျမင္ေအာင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ တစ္ခုတည္းအားျဖင့္ မရႏုိင္ပါ။ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးေရ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သိန္းဂဏန္းရွိေသာ အေရအတြက္မွ စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ အိတ္ေဇာ အီမစ္ရွင္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္း မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကုိ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ တိုးတက္ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္ပါမည္။

ေလထုအရည္အေသြးေခၚ Air Quality ဆိုသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပတ္ ၀န္းက်င္ရွိ ေလထုထဲတြင္ ပါ၀င္ေန ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ၫႊန္းဆို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေလထု အဆင့္အတန္းမွာ သန္႔ရွင္း လတ္ ဆက္ျခင္း၊ ၾကည္လင္ျခင္း၊ အနံ႔ အသက္ကင္းစင္ျခင္းစေသာ ဂုဏ္ အဂၤါမ်ားအျပင္ မီးခိုးမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔ မ်ား၊ အမႈန္အမႊားမ်ား၊ မီးခိုးျမဴမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ မသန္႔ ရွင္းေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား၊ ေလထုထဲ တြင္ ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ေသာ အဏုဇီ၀ပုိးမႊား မ်ား လံုး၀ကင္းစင္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါ မ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရပါမည္။

ေလထုအရည္အေသြးကုိ ညစ္ ညမ္းမႈ တိုင္းတာေသာ Indicator အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တုိင္းတာႏုိင္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား၊ အပင္မ်ား၊ အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား အားလံုး ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား လိုက္ ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ ရန္အတြက္ ေလထုအရည္အေသြး သည္ Good Air Quality အဆင့္တြင္ ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေလထု အရည္ အေသြးက်ဆင္းေစေသာ၊ ေလထုညစ္ ညမ္းေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေသာ အင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ား ရွိရပါမည္။

မျဖစ္မေန လိုက္နာမႈကုိ တြန္းအားေပးေသာ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးအေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းရပါ မည္။

အဂတိတရားကင္းေသာ ထိန္း ေက်ာင္းမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္အေရးယူမႈမ်ား ရွိမွသာ လူအမ်ားက ေလးစားလိုက္နာ ၍ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါမည္။

ၿမိဳ႕ျပေလထုအရည္အေသြး နိမ့္ က်ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစေသာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ေလထုအတြင္းသုိ႔ေန႔စဥ္စြန္႔ထုတ္ပစ္ ေနေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား (Pollutants) ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ထုိညစ္ညမ္းေစ ေသာအရာမ်ား (Pollutants) သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွ စက္႐ံု၊ အလုပ္ ႐ံု စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၊ စက္ယႏၲရား ႀကီးမ်ား၊ သေဘာၤ၊ ရထားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာ အီမစ္ရွင္းဓာတ္ေငြ႔ မ်ားႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေလထု ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားမွာ 
- ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ (SO2)၊ 
- ဟိုက္ၿဒိဳကာဗြန္ (HC)၊ 
- ခဲ (Lead)၊
- အေငြ႔ျပန္လြယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ ေပါင္းမ်ား (Volatile Organic Compound, VOC) ၊
- အမႈန္အမႊား မ်ား (PM, Particulate Matter)၊ 
- ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႔ (CO2) ၊ 
- ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ အဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႔ (CO)၊ 
- ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား (NOX) ၊
- မီးခိုးျဖဴ (Smog) မ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား (Dust) ျဖစ္ပါသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစ သည္သာမက ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ကိုပါ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးေစပါသည္။

မသန္႔ရွင္းေသာ ေလမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ႐ႈသြင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားကုိ ရရွိ ခံစားလာၾကရသည္။

ထိခုိက္လြယ္ ေသာအုပ္စုမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေလထု မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါ (Asthma)ႏွင့္ အဆုတ္ အေအးမိ၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ား ပုိမိုျဖစ္ပြားၾကသည္။

ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းအပူခ်ိန္ျမင့္ တက္လာၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ Global Warming ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္က်မႈ လ်င္ျမန္လာၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ (Sea Level) ျမင့္တက္မႈေနာက္ ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္လာရ မည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္ နစ္ျမဳပ္ သြားမည့္ ကြၽန္းႏုိင္ငံငယ္ကေလးမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ အသက္ ရွင္ရပ္တည္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေန သည္။

ေလထု ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစ ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားတြင္ ဆာလဆာ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ (SO2) ႏွင့္ ႏုိက္ႀတိဳ ဂ်င္ေအာက္ဆိုက္ (NOX) မ်ားပါ၀င္ၿပီး ထုိဓာတ္ေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ အက္ဆစ္မိုး မ်ား ရြာက်ေစသည္။ အက္ဆစ္မိုးမ်ား သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ သက္ရွိမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးေစသည္။

ကမၻာ့အုိဇုန္းလႊာ (Ozone Layer) ေပါက္ၿပဲ ပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အိုဇုန္းလႊာ သည္ ေနေရာင္ျခည္မွ ျပင္းထန္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ (UV) မ်ား ကမၻာေပၚသုိ႔ မက်ေရာက္ေစရန္ ကာ ကြယ္ေပးထားသည္။

UV Ray မ်ား သည ္လူသားမ်ား၏ အေရျပားေရာဂါ မ်ားႏွင့္ မ်က္စိေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြား ေစသည္။

ေလထုအရည္အေသြး က်ဆင္း ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေလထုညစ္ညမ္း ျခင္းသည္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္စဥ္းစားပါက ဘာမ်ားအေရး ႀကီးေနလို႔လဲ။

 ဒီကိစၥ ငါနဲ႔ဘာဆိုင္လို႔ လဲ။ အမိႈက္ပံုကေလး မီး႐ိႈ႔တာဘာမ်ား ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ထိခိုက္သြားမွာ မို႔လဲဟု ဆိုၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပတ္ ၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ လူသားတုိင္း တာ၀န္ရွိသည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ အျမင္မ်ဳိးျဖင့္ၾကည့္ၿပီး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ပါက ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ တာ၀န္ရွိ သည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သည္ အေရးႀကီးသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ကုိဖ်က္စီးေစသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိုညစ္ ညမ္းေအာင္ လုပ္သူသည္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း၏ ရန္သူျဖစ္သည္ဟု လူသား မ်ဳိးႏြယ္အားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဖ်က္စီးေနသူျဖစ္သည္ဟု က်ယ္ျပန္႔ စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚသင့္သည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပတ္၀န္း က်င္ပ်က္စီးမႈတို႔၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ဳိးစံုကုိ ခံစားေနၾကရေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ သားမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ ပါ။

 ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ယုိယြင္းပ်က္စီးေသာ ဆုတ္ယုတ္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ညံ့ဖ်င္းေနပါက မၾကာမီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သုိ႔ သဘာ၀တရားႀကီး၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ျခင္းကုိ ခံၾကရပါမည္။

ေဘက်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာဖံုးစည္းမ်ား တပ္ဆင္သြားလာ ၍ ေလေကာင္းေလသန္႔ ဆင္းရဲလြန္း ေသာ ေဘးဒုကၡႀကီးကုိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႔လာရပါမည္။ 
သဘာ၀တရားက ေပးေသာ အခမဲ့ေလ (Free Air) ကုိ ပင္ ႐ႈ႐ိႈက္ခြင့္မရဘဲ ေလသန္႔ဘူးမ်ား ၀ယ္ယူ တင္သြင္းရသည္အထိ ဆိုး၀ါး ေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာရ ပါမည္။

ေလထုအရည္အေသြးေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကုိ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားလာ ၍ ေလထုသန္႔ရွင္းေရး ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပါလီမန္မ်ားက ျပ႒ာန္း သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သန္႔ရွင္း ေသာ ေလထုအက္ဥပေဒ (Clean Air Act) ကုိ ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ မၾကာမီ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထု အရည္အေသြး က်ဆင္းမႈကုိ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ရန္ Clean Air Act ဥပေဒ ကဲ့သုိ႔ ေလထုသန္႔ရွင္းေရး ဥပေဒတစ္ ရပ္ သတ္မွတ္ျပန္႒ာန္းရန္ လိုအပ္ လ်က္ရွိေနပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚ ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ား မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ဳိးစံုမွ စြန္႔ထုတ္ေန ေသာ အိတ္ေဇာအီမစ္ရွင္း (Emissions) မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑စံု တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ရထား၊ သေဘာၤ၊ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေနေသာ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႔ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ထိန္း ေက်ာင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ပုိမိုေခတ္မီ ျပည့္စံုေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ပါသည္။ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၏ အခန္း (၂) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
● ပုဒ္မ ၃ (င) ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈမ်ား၊ ေလ်ာ့နည္းေစေရးေဆာင္ ရြက္ရန္ ဟုပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ အခန္း (၈) ဦးစီး ဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
● ပုဒ္မ (၄၄) ပုဒ္မခြဲ (ဎ) ၌ ယာဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အရာမွာ ေမာ္ေတာ္ကားအင္ဂ်င္မ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ အိတ္ေဇာ ဓာတ္ ေငြ႔အီမစ္ရွင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေလထုအရည္ အေသြးက်ဆင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက ္ တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ဳိးစံု၏ Exhaust Emission မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတုိင္း စစ္ေဆး၍ တင္းက်ပ္စြာထိန္းေက်ာင္းရန္ ဥပေဒ အရ တာ၀န္အရွိဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပေလထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေနျပည္ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္အတူ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ မ်ား အားလံုးကုိ အသိပညာေပး လႈံ႔ ေဆာ္ရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္ တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒ ဦးေဆာင္မႈ အေရးႀကီး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ မြန္းက်ပ္၍ အသက္႐ႈရန္ပင္ ခက္ခဲေနေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲေရး မူ၀ါဒမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲေနၿပီ နည္း။ ေရနံအေျခခံေသာ စက္သံုး ေလာင္စာဆီမ်ား သံုးစြဲမႈကုိေလွ်ာ့ခ်၍ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ကုိ ပုိမိုသံုးစြဲရန္ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၊ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ Fuel Cell ကားမ်ား၊ Hybrid ကားမ်ား ပုိမိုသံုးစြဲလာေစရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေခတ္လြန္ ကားေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေစခဲ့သည္။

Zero-Emission ကား မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ Clean Air Action Plan ကုိေရးဆြဲၿပီး ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေနၾကပါၿပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္စီးေရထက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးေရက သန္းခ်ီ၍ မ်ားျပားစြာ သံုးစြဲ ေနၾကပါသည္။ ဓာတ္ဆီေလာင္စာသံုး ဆုိင္ကယ္မ်ားေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ကယ္၊ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးသံုးစြဲမႈ ပုိမိုတိုးတက္လာေစရန္ မူ၀ါဒပိုင္းအရ တြန္းအားေပးရပါမည္။

လွ်ပ္စစ္ကား မ်ား၊ Fuel Cell ကားမ်ား သံုးစြဲမႈ တိုးတက္လာေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္း မွ ဦးေဆာင္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပေလထုညစ္ ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတိုးတက္လာပါ မည္။ 
သို႔မဟုတ္ဘဲ ေရနံေလာင္စာဆီ သံုးကားမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ၿပီး သံုးေနလွ်င္ မ်ားမၾကာမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြး အဆင့္အတန္း သည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ကဲ့သုိ႔ အသက္႐ႈ မြန္းက်ပ္သည္အထိ ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။

Source:car lover


(Unicode)

မော်တော်ယာဉ်များနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ????(Zawgyi-Unicode)

လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိများအားလုံးသည် ဤကမ္ဘာမြေတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသည်။

ထိုကမ္ဘာလူသားများအပါအဝင် သက်ရှိ များအားလုံးသည် ဤကမ္ဘာမြေတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသည်။ ဒီကမ္ဘာ ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့သက်ရှိအားလုံး၏ မှီခိုအားထားရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဖြစ် သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဟု ဆိုရာတွင် လေထု၊ မြေထု၊ ရေထု၊ သစ်တော သစ်ပင်များနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေ များအားလုံး ပါ၀င်ပြီး သက်ရှိများ အားလုံး အသက်ရှင်သန် ရပ်တည် ရေးအတွက် ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးသည် သဘာဝတရားက ပေးအပ်သော လက် ဆောင်ဖြစ်သည်။

ဤပတ်ဝန်းကျင် ကြီးပျက်စီးသွားလျှင် (သို့မဟုတ်) လုံးဝဥဿုံ ညစ်ညမ်းသွားလျှင် မှီခို အားထား၍နေကြသော သက်ရှိများ အားလုံးသည် အသက်ရှင်သန် ရပ် တည်ရေးအတွက် အလွန်ခက်ခဲသွား ပါမည်။

လူသားတို့၏ စဉ်းစားဆင်ခြင် မှုကင်းမဲ့သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ဤကမ္ဘာမြေသည် ပျက်စီးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးညစ်ညမ်းမှု များကြောင့် ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုများ ကြီးမားစွာပြောင်းလဲ ဖောက်ပြန်နေသည်။

ကမ္ဘာကြီးပိုုမို ပူနွေးလာခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီး၏ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုကို မျက်မှောက်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၌ ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြ ရသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ် ညမ်းပျက်စီးစေသော အကြောင်း တရားများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရခြင်းများ သည် ဆက်စပ်နေသော ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်သည်။

စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ် ငန်းများ တိုးတက်များပြားလာခြင်း၊ တွင်းထွက်လောင်စာ စွမ်းအင်များ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ မော် တော်ယာဉ်မျိုးစုံ၊ လေယာဉ်၊ သဘောင်္၊ ရထားများနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အီမစ်ရှင်းဓာတ်ငွေ့များ၊ ကျောက်မီး သွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော မီးခိုးများကြောင့် မြို့ကြီးပြကြီးများ၏ လေထုအရည် အသွေးသည် လွန်စွာနိမ့်ကျလျက်ရှိ ပြီး လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေရုံသာမက ဂေဟ စနစ်ကြီးကိုပါ ထိခိုက်ပြောင်းလဲစေ သည်။

သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း များနှင့် သစ်တောများ အလွန်အကျွံ ခုတ်ယူ ထုတ်လုပ်နေခြင်းသည်လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်တက်စေသော အကြောင်းတရားများ ဖြစ်သည်။

စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးကို အာရုံစူးစိုက်မှု အားနည်းခဲ့ကြ ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာ များကို ကြီးမားစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရ သည်။ ထင်ရှားသော သာဓကတစ်ခု မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့၏ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးဝါးစွာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်တွင် တရုတ်မြို့ကြီးများ၏ လေထုအရည်အသွေး ကျဆင်းမှုသည် အနီရောင်အဆင့် အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ် လောက်အောင်အထိ ပြင်းထန်စွာဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည်။

အသက်ရှု၍ မရလောက် အောင်အထိ ဆိုးဝါးစွာနိမ့်ကျခဲ့သော တရုတ်မြို့ကြီးများ၏ လေထုအရည် အသွေး ကျဆင်းခြင်းသည် သမိုင်း မှတ်တမ်းဝင် စံချိန်ကျိုးခဲ့သည်။

ရုံး များ၊ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ခဲ့ရ သည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်မား လွန်း၍ စက်ရုံများ ပိတ်သိမ်းရပ်နား စေသည်။

လေကြောင်းခရီးစဉ် ရာပေါင်းများစွာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်မှုများကို ထက်ဝက်ခန့်လျှော့ချခဲ့ရသည်။

ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် လေထုအရည်အသွေး ကျ ဆင်းမှု အများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ ရှေ့သို့ မြင်နိုင်စွမ်းအားမှာလည်း ဆိုးဝါးစွာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။

လေကောင်းလေသန့် အခမဲ့ ရှုရှိုက်ခွင့်ရသော အခွင့်အရေးသည် လူသားများအတွက် သဘာဝတရား က အမွေပေးထားသော လက်ဆောင် ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း ဘေကျင်း မြို့တော်နေ ပြည်သူများအတွက် ထို အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းလွန်း၍ လေ သန့်ဘူးများကို ၀ယ်ယူရှုရှိုက်ရသော အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြသည်။

စက္ကန့် နှင့်အမျှ အသက်ရှုသွင်းနေသော လူသားများအတွက် သဘာဝတရား ကြီးက အခမဲ့ (Free Air) လေများ ပေးထားသော်လည်း အသက်ရှု၍ မရ လောက်အောင် ညစ်ညမ်းသွား သည်မှာ ထိုဒေသရှိ လူများ၏မိုက်မဲ သော လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ မည်မျှအရေးကြီးသ နည်း။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မှီခိုအားထား၍ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရ သော လူသားအားလုံးအတွက် အသက် တမျှ အရေးကြီးကြောင်းကို ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်များက ကျွန်ုပ်တို့ ကို သင်ခန်းစာများစွာ ပေးနေပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ခုတည်း ကို ဦးစားပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးကို အလေးမထားခဲ့သော၊ ပေါ့လျော့ခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးမူဝါဒများနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခဲ့သော ယနေ့ တရုတ်မြို့ပြပြည်သူများကို သဘာဝ တရားကြီးက ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ် များ ပြန်ခတ်နေပါပြီ။

တရုတ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့ ယနေ့အိန္ဒိယတွင်လည်း လေထု ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရ ပါပြီ။

လူဦးရေ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ ကြီး ထွားလာသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သန်းပေါင်းများစွာသော မော်တော် ယာဉ်များမှ နေ့စဉ် စွန့်ထုတ်ပစ်နေ သော ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေ့ အီမစ်ရှင်း များကြောင့် မြို့တော်နယူးဒေလီသည် လည်း တရုတ်ဘေကျင်းမြို့ကဲ့သို့ လေထုညစ်ညမ်းမှုပြဿနာများ စတင် ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။

တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြီးနှစ်နိုင်ငံသည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံနှင့် ထိဆက်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ကြီး များဖြစ်သည်။

ထိုနိုင်ငံကြီးများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာ၊ မြို့ပြလေထု အရည်အသွေးကျဆင်းသော ပြဿနာ များ၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ခန်းစာယူ ၍ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို မဟာဗျူဟာကျ သော မူဝါဒများ၊ ရေရှည်စီမံချက်များ၊ လက်တွေ့ကျသော ဆောင်ရွက်မှုအစီ အမံများကို ရေးဆွဲချမှတ်ပြီး အားလုံး ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါပြီ။

ဖေဖော်ဝါရီ (၂၃) ရက်နေ့ ထုတ်ဝေသော မြန်မာ့အလင်း သတင်း စာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လေထု ညစ်ညမ်းမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အတွက် လေထုတိုင်းတာရေးစက်များ တပ်ဆင်၍ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ် တမ်းယူနေသော သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ လာပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ မြို့တော်ရန်ကုန်၏ လေထုအရည် အသွေးအညွှန်းကိန်းများကို စောင့် ကြည့်လေ့လာတိုင်းတာ၍ လေထုညစ် ညမ်းမှုအခြေအနေကိန်းဂဏန်း Data များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ထို မှတစ်ဆင့် တိုင်းတာရရှိသော လေထု အရည်အသွေး Data များအရ လေထု အရည်အသွေးကျဆင်းနေလျှင် လေ ထု ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော အခြေ အနေများကို လျော့ကျသွားအောင် စီမံဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရပါသည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့် ရှင်းရေးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တိုင်း တာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဆင့်မှ သည် ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး၏ လေထု အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန် လာရေးကို လက်တွေ့ ထိရောက ်အောင် မြင်အောင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရာ တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ တစ်ခုတည်းအားဖြင့် မရနိုင်ပါ။

မော်တော်ယာဉ် စီးရေ အများဆုံးရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်၏ မော်တော်ယာဉ် သိန်းဂဏန်းရှိသော အရေအတွက်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အိတ်ဇော အီမစ်ရှင်းများ ထိန်းချုပ် ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ လေထု ညစ်ညမ်းမှုထိခိုက်စေသော အကြောင်း များ ထိန်းချုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း များ ထိန်းချုပ်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ လူထုနှင့် သတင်းမီဒီယာများ အားလုံး ပူးပေါင်းပါ၀င်မှသာ တိုးတက် အောင် မြင်နိုင်ပါမည်။

လေထုအရည်အသွေးခေါ် Air Quality ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ် ၀န်းကျင်ရှိ လေထုထဲတွင် ပါ၀င်နေ သော အခြေအနေများကို ညွှန်းဆို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းသော အရည်အသွေးနှင့် ပြည့်စုံသောလေထု အဆင့်အတန်းမှာ သန့်ရှင်း လတ် ဆက်ခြင်း၊ ကြည်လင်ခြင်း၊ အနံ့ အသက်ကင်းစင်ခြင်းစသော ဂုဏ် အင်္ဂါများအပြင် မီးခိုးများ၊ ဖုန်မှုန့် များ၊ အမှုန်အမွှားများ၊ မီးခိုးမြူများ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော မသန့် ရှင်းသော ဓာတ်ငွေ့များ၊ လေထုထဲ တွင် ပျံ့လွင့်နိုင်သော အဏုဇီဝပိုးမွှား များ လုံးဝကင်းစင်သော ဂုဏ်အင်္ဂါ များနှင့်လည်း ပြည့်စုံရပါမည်။

လေထုအရည်အသွေးကို ညစ် ညမ်းမှု တိုင်းတာသော Indicator အမျိုးမျိုးဖြင့် တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ၊ အပင်များ၊ အခြားသက်ရှိသတ္တဝါများ အားလုံး နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ လိုက် လျောညီထွေရှိပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ရန်အတွက် လေထုအရည်အသွေး သည် Good Air Quality အဆင့်တွင် ရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။

လေထု အရည် အသွေးကျဆင်းစေသော၊ လေထုညစ် ညမ်းစေသော အကြောင်းတရားများ ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေဖြင့် ထိန်းကျောင်းနိုင်သော အင်စတီကျူး ရှင်းများ ရှိရပါမည်။

မဖြစ်မနေ လိုက်နာမှုကို တွန်းအားပေးသော ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက် များနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအရေး ယူဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းရပါ မည်။

အဂတိတရားကင်းသော ထိန်း ကျောင်းမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်အရေးယူမှုများ ရှိမှသာ လူအများက လေးစားလိုက်နာ ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။

မြို့ပြလေထုအရည်အသွေး နိမ့် ကျပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေသော အရင်းခံ အကြောင်းတရားများမှာ လေထုအတွင်းသို့နေ့စဉ်စွန့်ထုတ်ပစ် နေသော အမျိုးမျိုးသော ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေသောအရာများ (Pollutants) ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိုညစ်ညမ်းစေ သောအရာများ (Pollutants) သည် ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှ စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ဓာတ် အားပေးစက်ရုံများ၊ မော်တော်ယာဉ် များ၊ စက်ယန္တရား ကြီးများ၊ သဘောင်္၊ ရထားနှင့် မော်တော်ယာဉ်များမှ ထုတ်ပစ်လိုက်သော အီမစ်ရှင်းဓာတ်ငွေ့ များနှင့် အမှုန်အမွှားများဖြစ်ကြသည်။

လေထု ညစ်ညမ်းစေသော အရာများတွင် ပါ၀င်သောအရာများမှာ

- ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက် (SO2)၊

- ဟိုက်ဒြိုကာဗွန် (HC)၊

- ခဲ (Lead)၊

- အငွေ့ပြန်လွယ်သော အော်ဂဲနစ်ဓာတ် ပေါင်းများ (Volatile Organic Compound, VOC) ၊

- အမှုန်အမွှား များ (PM, Particulate Matter)၊

- ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ (CO2) ၊

- ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ် ဓာတ်ငွေ့ (CO)၊

- နိုက်တြိုဂျင်အောက် ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များ (NOX) ၊

- မီးခိုးဖြူ (Smog) များနှင့် ဖုန်မှုန့်များ (Dust) ဖြစ်ပါသည်။

လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များ ကြောင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေ သည်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ကိုပါ ပြောင်းလဲပျက်စီးစေပါသည်။

မသန့်ရှင်းသော လေများကို နေ့စဉ် ရှုသွင်းနေရခြင်းကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါများ၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါများကို ရရှိ ခံစားလာကြရသည်။

ထိခိုက်လွယ် သောအုပ်စုမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးငယ်များဖြစ်ပြီး လေထု မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ (Asthma)နှင့် အဆုတ် အအေးမိ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါများ ပိုမိုဖြစ်ပွားကြသည်။

လေထု ညစ်ညမ်းမှုများ ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအပူချိန်မြင့် တက်လာပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု များကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Global Warming ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေခဲတောင်များ အရည်ပျော်ကျမှု လျင်မြန်လာပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာ ပြင် (Sea Level) မြင့်တက်မှုနောက် ဆက်တွဲပြဿနာများ ရင်ဆိုင်လာရ မည်။ ပင်လယ်ရေအောက် နစ်မြုပ် သွားမည့် ကျွန်းနိုင်ငံငယ်ကလေးများ တွင် နေထိုင်ကြသူများ၏ အသက် ရှင်ရပ်တည်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေ သည်။

လေထု ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေ သော ဓာတ်ငွေ့များတွင် ဆာလဆာ ဒိုင်အောက်ဆိုက် (SO2) နှင့် နိုက်တြို ဂျင်အောက်ဆိုက် (NOX) များပါ၀င်ပြီး ထိုဓာတ်ငွေ့များကြောင့် အက်ဆစ်မိုး များ ရွာကျစေသည်။ အက်ဆစ်မိုးများ သည် လူသားများနှင့် သက်ရှိများကို ထိခိုက်စေသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးစေသည်။

ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ (Ozone Layer) ပေါက်ပြဲ ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရားသည် လေထုညစ် ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။

အိုဇုန်းလွှာ သည် နေရောင်ခြည်မှ ပြင်းထန်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) များ ကမ္ဘာပေါ်သို့ မကျရောက်စေရန် ကာ ကွယ်ပေးထားသည်။

UV Ray များ သည ်လူသားများ၏ အရေပြားရောဂါ များနှင့် မျက်စိရောဂါများကို ဖြစ်ပွား စေသည်။

လေထုအရည်အသွေး ကျဆင်း ခြင်း (သို့မဟုတ်) လေထုညစ်ညမ်း ခြင်းသည် သာမန်ပြည်သူတစ်ဦး အနေဖြင့်စဉ်းစားပါက ဘာများအရေး ကြီးနေလို့လဲ။

 ဒီကိစ္စ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲ။ အမှိုက်ပုံကလေး မီးရှို့တာဘာများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထိခိုက်သွားမှာ မို့လဲဟု ဆိုကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပတ် ၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရန် လူသားတိုင်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော အမြင်မျိုးဖြင့်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ် ပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သည် နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိ သည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး သည် အရေးကြီးသည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ကိုဖျက်စီးစေသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ် ညမ်းအောင် လုပ်သူသည် လူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ ရန်သူဖြစ်သည်ဟု လူသား မျိုးနွယ်အားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်စီးနေသူဖြစ်သည်ဟု ကျယ်ပြန့် စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်သည်။

လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ပျက်စီးမှုတို့၏ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုမျိုးစုံကို ခံစားနေကြရသော တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သားများကို လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင် ပါ။

 ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည် တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီးသော ဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ညံ့ဖျင်းနေပါက မကြာမီ တရုတ်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ သဘာဝတရားကြီး၏ ပြစ်ဒဏ်ခတ် ခြင်းကို ခံကြရပါမည်။

ဘေကျင်း မြို့တော်နေ ပြည်သူများကဲ့သို့ မျက်နှာဖုံးစည်းများ တပ်ဆင်သွားလာ ၍ လေကောင်းလေသန့် ဆင်းရဲလွန်း သော ဘေးဒုက္ခကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြံု တွေ့လာရပါမည်။

သဘာဝတရားက ပေးသော အခမဲ့လေ (Free Air) ကို ပင် ရှုရှိုက်ခွင့်မရဘဲ လေသန့်ဘူးများ ၀ယ်ယူ တင်သွင်းရသည်အထိ ဆိုးဝါး သော အခြေအနေများ ကြံုတွေ့လာရ ပါမည်။

လေထုအရည်အသွေးကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ရှိ ပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

စက်မှုဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံများတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ပိုမိုများပြားလာ ၍ လေထုသန့်ရှင်းရေး ဥပဒေများကို သက်ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များက ပြဋ္ဌာန်း သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သန့်ရှင်း သော လေထုအက်ဥပဒေ (Clean Air Act) ကို ကွန်ကရက်လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများ တွင် မကြာမီ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာတော့မည့် မြန်မာ့နိုင်ငံတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် လေထု အရည်အသွေး ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရန် Clean Air Act ဥပဒေ ကဲ့သို့ လေထုသန့်ရှင်းရေး ဥပဒေတစ် ရပ် သတ်မှတ်ပြန်ဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ် လျက်ရှိနေပါသည်။

မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ် စေသော အဓိကအကြောင်းတရားများ မှာ မော်တော်ယာဉ်မျိုးစုံမှ စွန့်ထုတ်နေ သော အိတ်ဇောအီမစ်ရှင်း (Emissions) များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍစုံ တွင် အသုံးပြုနေသော ရထား၊ သဘောင်္၊ လေယာဉ်များနှင့် စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ စွန့်ထုတ်နေသော ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေ့ များ ဖြစ်ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်များ၊ ထိန်း ကျောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပိုမိုခေတ်မီ ပြည့်စုံသော မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ (၂၀၁၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၏ အခန်း (၂) ရည်ရွယ်ချက်၊

● ပုဒ်မ ၃ (င) ၌ မော်တော်ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိ ခိုက်မှုများ၊ လျော့နည်းစေရေးဆောင် ရွက်ရန် ဟုပါရှိသည်။

ထို့ပြင် မော် တော်ယာဉ်ဥပဒေ အခန်း (၈) ဦးစီး ဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊

● ပုဒ်မ (၄၄) ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ၌ ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများတွင် အဓိကကျသော အရာမှာ မော်တော်ကားအင်ဂျင်များမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အိတ်ဇော ဓာတ် ငွေ့အီမစ်ရှင်းများကြောင့် လေထု ညစ် ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် လေထုအရည် အသွေးကျဆင်းနှင့်အတူ နောက်ဆက ် တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော လူ့ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မော်တော်ယာဉ် မျိုးစုံ၏ Exhaust Emission များကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း စစ်ဆေး၍ တင်းကျပ်စွာထိန်းကျောင်းရန် ဥပဒေ အရ တာဝန်အရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ် ပါသည်။

မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နေပြည် တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပြည်သူလူထုနှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင် များ အားလုံးကို အသိပညာပေး လှုံ့ ဆော်ရန် အစိုးရမဟုတ်သော NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းလက် တွဲပြီး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒ ဦးဆောင်မှု အရေးကြီး

မော်တော်ယာဉ်များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများမှ မွန်းကျပ်၍ အသက်ရှုရန်ပင် ခက်ခဲနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲရေး မူဝါဒများ မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေပြီ နည်း။ ရေနံအခြေခံသော စက်သုံး လောင်စာဆီများ သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မရှိသော၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို ပိုမိုသုံးစွဲရန် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီဖြစ် ပါသည်။

လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဟိုက်ဒြိုဂျင် Fuel Cell ကားများ၊ Hybrid ကားများ ပိုမိုသုံးစွဲလာစေရန် မူဝါဒများချမှတ် ခဲ့သည်။

သန့်ရှင်းသော မော်တော် ယာဉ်နည်းပညာများဖြင့် ခေတ်လွန် ကားဟောင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင် စေခဲ့သည်။

Zero-Emission ကား များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် Clean Air Action Plan ကိုရေးဆွဲပြီး ရေရှည်တည်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆီသို့ ဦးတည်သွားနေကြပါပြီ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော် ယာဉ်စီးရေထက် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးရေက သန်းချီ၍ များပြားစွာ သုံးစွဲ နေကြပါသည်။ ဓာတ်ဆီလောင်စာသုံး ဆိုင်ကယ်များနေရာတွင် လျှပ်စစ် ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်စက်ဘီးသုံးစွဲမှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် မူဝါဒပိုင်းအရ တွန်းအားပေးရပါမည်။

လျှပ်စစ်ကား များ၊ Fuel Cell ကားများ သုံးစွဲမှု တိုးတက်လာရေးကို နိုင်ငံတော်အပိုင်း မှ ဦးဆောင်လျှင် မြို့ပြလေထုညစ် ညမ်းမှု လျှော့ချရေးတိုးတက်လာပါ မည်။

သို့မဟုတ်ဘဲ ရေနံလောင်စာဆီ သုံးကားများကိုသာ ဆက်လက်ပြီး သုံးနေလျှင် များမကြာမီ ရန်ကုန်မြို့၏ လေထုအရည်အသွေး အဆင့်အတန်း သည် တရုတ်၊ အိန္ဒိယမြို့ကြီးများ ကဲ့သို့ အသက်ရှု မွန်းကျပ်သည်အထိ ဖြစ်လာပါတော့မည်။

Source:car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)