How Toအင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း(Zawgyi-Unicode)

အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း(Zawgyi-Unicode) google

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုးတြင္္ေခ်ာဆီစနစ္သည္အင္ဂ်င္ေခ်ာေမြ႔စြာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္အေရးႀကီး ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္၀ိုင္အသက္သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္သက္တမ္းၾကာရွည္အသံုးခံရန္အတြက္ေခ်ာဆီစနစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းသည္အဓိက        က်သည္။

အင္ဂ်င္တစ္လံုးလည္ပတ္အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္အတြင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာက႐ိုင္းရွပ္၊ ဘယ္ရင္ျခမ္းမ်ား၊ ကင္းရွပ္မ်ား၊ ဗားမ်ား၊ ပစၥတင္ႏွင့္ Connecting Rod မ်ားစသည္တို႔သည္မ်က္ႏွာျပင္ခ်င္းထိေတြ႔ပြတ္တိုက္၍ ေရြ႔လ်ားေနၾကသည္။

 

***သင္စိတ္၀င္စားႏုိင္ေသာအင္ဂ်င္အေအးခံရည္***

 

 

ပြတ္တိုက္ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ (၂) ခုၾကားတြင္အင္ဂ်င္၀ုိင္ေခၚေခ်ာဆီမရွိပါကပြန္းစားပ်က္စီးသြားမည္။

ေခ်ာဆီ၏အဓိကေဆာင္ရြက္မႈ
(၁) အတြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲေသာအင္ဂ်င္မ်ားသည္အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္း၌ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္ကဲသည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းမွပစၥတင္၊ ပစၥတင္ရိန္း (Ring), Connecting Rod, Valve မ်ားတြင္ရွိေသာအပူမ်ားကုိ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကသယ္ေဆာင္လာၿပီး Oil Cooler မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပသို႔စုပ္ထုတ္ေပးသည္။
(၂) အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားၾကားတြင္ပါးလႊာေသာဆီထုအျဖစ္တည္ရွိၿပီးေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ေစသည္။ ပြန္းစားမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ပါ၀ါစြမ္းအင္ဆံုး႐ႈံးမႈကုိေလ်ာ့က်ေစ သည္။
(၃) အင္ဂ်င္ Compression ဖိအားကုိလံုေစသည္။
(၄) ေလာင္စာဆီေပါက္ကြဲေလာင္ကြၽမ္းရာမွထြက္လာေသာကာဗြန္ႏွင့္ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကသယ္ေဆာင္သြားၿပီး ဆီစစ္ဘူးတြင္သိမ္းဆည္းထားသည္။
(၅) အင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္းသံထည္မ်ားသံေခ်းတက္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးသည္။
(၆) ေပါက္ကြဲအားမ်ားကုိေခ်ာဆီကက်ယ္ျပန္႔စြာၿပိဳကြဲေစလ်က္တစ္ေနရာတည္းတြင္အားသက္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

 

***သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအင်ဂျင်အအေးခံရည်***


(၇) ဗားတိုင္မင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္အတြက္အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားကေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ေခ်ာဆီစနစ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိထားသင့္သည္။

ေခ်ာဆီပုိ႔စနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား

(၁) Oil Pump(ဆီပန္႔)
Oil Pump သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္ေခ်ာဆီလည္ပတ္ရန္အဓိကက်ေသာအရာျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးက်န္းမာေရးေကာင္းရန္၊ အသက္ရွင္ရန္ႏွလံုးသည္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ကားတစ္စီးတြင္လည္း Oil Pump သည္အေရးႀကီးသည္။

ဂီယာ ပန္႔ႏွင့္ Trochoid Pump ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။

Oil Pump ကုိ လည္ပတ္ေစရန္ပီနီယံ (ဂီယာ) (သို႔မဟုတ္) Belt ႀကိဳးကုိအသံုးျပဳၿပီး အင္ဂ်င္က႐ိုင္းရွပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။

(၂) ဆီခံခြက္ႏွင့္ ဆီစုပ္ပုိက္
အင္ဂ်င္ဘေလာက္တံုးေအာက္ဘက္တြင္ဆီခံခြက္ (Oil Pan)ႏွင့္ဆီစုပ္ပုိက္ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။

ဆီစုပ္ပုိက္ထိပ္တြင္ဇကာတပ္ဆင္ထားသည္။

အင္ဂ်င္ဘေလာက္ႏွင့္ဆီခံခြက္ၾကားမွဆီယုိစိမ့္ျခင္းမရွိေစရန္ဂတ္စကတ္ပါကင္ခံထားသည္။

(၃) Pressure Relief Valve
အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းျမင့္တက္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားမ်ားလာပါကဆီစစ္ဘူးေပါက္ထြက္တတ္သည္။ ၀ုိင္းဆီးမ်ားမွ ဆီယုိႏိုင္သည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္တတ္ျခင္းမွကင္းေ၀းေစရန္ Pressure Relief Valve တပ္ဆင္ထားသည္။

ဖိအားမ်ားလာပါကဆီဗား အလိုအေလ်ာက္ပြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ Overpressure ျဖစ္ျခင္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

(၄) ဆီစစ္ဘူး
Oil Pump မွ တြန္းပုိ႔လိုက္ေသာအင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ားကုိဆီစစ္ဘူးမွျဖတ္သန္းေစၿပီးမွသာသက္ဆုိင္ရာ ေခ်ာဆီလိုင္းမ်ားသို႔၀င္ခြင့္ရရန္စီမံထားသည္။

ဆီစစ္ဘူးသည္အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာသတၳဳပြန္းစားမႈအမႈန္အမႊားမ်ား၊ ကာဗြန္ခ်ဳိးမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔အညစ္အေၾကးမ်ားကုိစကၠဴဘာဂ်ာ Element မ်ားကစစ္ေပးသည္။

ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲလွယ္လွ်င္အသစ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္အေဟာင္းအေလးခ်ိန္သိသာစြာကြာျခားေနသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ်င္၀ုိင္ထဲတြင္အညစ္အေၾကးမည္မွ်မ်ားျပားေနေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။

ဆီစစ္ဘူး မွန္မွန္လဲလွယ္ေပးျခင္းသည္ ေခ်ာဆီပုိ႔စနစ္ကုိထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးညံ့ေစ်းေပါေသာဆီစစ္ဘူးကုိ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းသည္သင့္ကားအင္ဂ်င္သက္တမ္းကုိတိုေစသည္။ ဆီစစ္ဘူးထဲတြင္ဆီပိတ္ေနပါကလမ္းေၾကာင္းလြဲ၍ထြက္ႏိုင္ရန္ By Pass Vavle ပါရွိသည္။

(၅) အင္ဂ်င္၀ုိင္မီး (Warning Lamp)
လည္ပတ္ေနေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားက်ဆင္းလာပါက၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါကကားဒတ္ခ်္ဘုတ္ မီတာဒိုင္ခြက္တြင္အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီလင္းလာမည္။

သတိေပးမီးလင္းျခင္းသည္စက္ရပ္ၿပီးခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးရန္အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ကားစက္ႏိႈးရန္ကားေသာ့ဖြင့္လုိက္ပါကဒတ္ခ်္ဘုတ္တြင္ဘတ္ထရီမီး၊ အင္ဂ်င္၀ုိင္မီးမ်ားလင္းေနမည္။ စက္ႏိုးၿပီးခဏအၾကာတြင္ထုိမီးနီမ်ားၿငိႇမ္းသြားမည္။

အကယ္၍ အင္ဂ်င္၀ုိင္မီးနီလင္းေနျခင္းမေပ်ာက္ပါကအင္ဂ်င္၀ုိင္မတက္ေသာျပႆနာတစ္ခုခုရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ကားေမာင္းေနစဥ္အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီလင္းလာပါကအထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။

 ၎ကုိသတိမျပဳမိဘဲကားဆက္ေမာင္းေနလွ်င္သင့္ကားအင္ဂ်င္ႀကီးမားစြာပ်က္စီးသြားမည္။

အခ်ဳိ႔ေသာကားမ်ားတြင္ အင္ ဂ်င္၀ုိင္အေအးခံရန္ Oil Cooler တပ္ဆင္ထားသည္။

ေရလိုင္း၊ ေလလိုင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္အေအးခံသည္။

Oil Cooler သံုးေသာကားမ်ားၾကာလာလွ်င္အင္ဂ်င္၀ုိင္ဆီခ်ဳိးမ်ားကပ္ၿငိၿပီးပိတ္ဆို႔သြားတတ္သည္။

Oil Cooler ဆီလိုင္းပိတ္ပါကအင္ဂ်င္ဆီငတ္တတ္သည္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

(၁) ဆီ Level တိုင္းပါ။
စက္မႏိႈးမီ အင္ဂ်င္ထဲတြင္ Oil Level အျပည့္ရွိရမည္။ အင္ဂ်င္ဂိတ္ တံျဖင့္ တိုင္းၾကည့္ပါ။

(၂) ဆီယိုစိမ့္မႈရွိ မရွိစစ္ေဆးပါ။
ဆီသည္ယုိစိမ့္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။

"ဆီလုိအေပါက္ရွာ မေနနဲ႔" ဆိုစကားသည္ ဆီ၏ ယုိစိမ့္လြယ္ေသာသေဘာကုိေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ကားရပ္ထားေသာပါကင္ေနရာ၊ ကားဂိုေဒါင္ၾကမ္းခင္းတို႔တြင္ဆီကြက္ေတြ႔ပါကဆီယုိေနေသာ ေနရာအတိအက်သိရွိရန္ရွာေဖြပါ။

၀ိုင္းဆီးကယုိသလား၊ Vaccum Pump ဆီပုိက္လိုင္းကယုိသလား၊ မိန္းဂုတ္ဆီးကယုိသလား။ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္ယုိျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကုိယ္မွေသြးယုိထြက္သကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

(၃) အခ်ိန္မွန္ အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲ ေပးပါ။
ခရီးမုိင္ (၃၀၀၀) မွ (၅၀၀၀) အတြင္း အသံုးျပဳၿပီးပါကအင္ဂ်င္၀ိုင္အသစ္လဲေပးပါ။

ဆီေဟာင္းေဖာက္ခ်ၿပီး Flushing Oil ျဖင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းကုိေဆးေၾကာပါ။

ထုတ္လုပ္သူၫႊန္ၾကားေသာအင္ဂ်င္၀ုိင္အမ်ဳိးအစားကုိသံုးပါ။

ကားေကာင္းမ်ားအင္ဂ်င္၀ုိင္အေကာင္းစားသံုးပါ။

(၄) ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲပါ။
အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲတိုင္းဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲပါ။

အမ်ဳိးအစား၊ အရည္အေသြးေကာင္းေသာဆီစစ္ဘူးကုိသံုး ပါ။

(၅) အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးလင္းလွ်င္
အင္ဂ်င္၀ိုင္ Level ေလ်ာ့ လြန္းလွ်င္၊ Oil Pump ဆီတြန္းအားက်ဆင္းလွ်င္သတိေပးမီးလင္းတတ္သည္။ မီးလင္းလွ်င္အျပစ္ရွာပါ။

Oil Pump ဂီယာသြားမ်ားပြန္းစားသြားပါကေခ်ာဆီဖိအားႏွင့္တြန္းအားက်ဆင္းၿပီးအင္ဂ်င္ဆီငတ္တတ္သည္။

(၆) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၀ုိင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္၀ိုင္
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေလာင္ကြၽမ္းေပါက္ကြဲပံုမတူ ၍ အင္ဂ်င္၀ုိင္လည္းမတူပါ။ ခြဲျခား၍ သံုးပါ။

(၇) ဆီယုိစိမ့္လွ်င္ျပဳျပင္ပါ။
အင္ဂ်င္၀ိုင္ ယုိစိမ့္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္သည္။

ယုိစိမ့္ေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ေနရာကုိ ရွာေဖြ၍ အားနည္းခ်က္ကုိ ျပဳျပင္ပါ။

(၈) အင္ဂ်င္ Overheat ျဖစ္ လွ်င္ အင္ဂ်င္၀ိုင္အရည္အေသြးက် တတ္သည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သင့္ကား Overheat ျဖစ္ၿပီးေရတိုင္ကီေရဆူပြတ္ပါကအပူလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ပ်က္စီးတတ္သည္။

ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ၿပီး အင္ဂ်င္ဆီလုိင္းႏွင့္ေရလိုင္းေရာေႏွာတတ္သည္။

အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲေရေရာက္သြားပါကအင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ား အျဖဴေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီးပ်က္စီးသည္။

အင္ဂ်င္၀ုိင္အသစ္လဲေပးရမည္။

ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ျခင္းျပႆနာကုိလည္းျပဳျပင္ရ မည္။

(၉) Oil Cooler သံုးေသာကားမ်ား Oil Cooler အတြင္းဆီလိုင္းမ်ားတြင္ဆီခ်ဳိးမ်ားအနယ္အႏွစ္မ်ားပိတ္ မေနေစရန္ေဆးေၾကာေပးပါ။

အင္ဂ်င္၀ုိင္သည္အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏အသက္ျဖစ္သည္။ 

Source:car lover


(Unicode)

အင်ဂျင်ချောဆီစနစ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးတွင််ချောဆီစနစ်သည်အင်ဂျင်ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အရေးကြီး သောစနစ်ဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်ဝိုင်အသက်သည်အင်ဂျင်တစ်လုံးအတွက်အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်အသုံးခံရန်အတွက်ချောဆီစနစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းသည်အဓိက ကျသည်။
အင်ဂျင်တစ်လုံးလည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေလျှင်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကရိုင်းရှပ်၊ ဘယ်ရင်ခြမ်းများ၊ ကင်းရှပ်များ၊ ဗားများ၊ ပစ္စတင်နှင့် Connecting Rod များစသည်တို့သည်မျက်နှာပြင်ချင်းထိတွေ့ပွတ်တိုက်၍ ရွေ့လျားနေကြသည်။
ပွတ်တိုက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (၂) ခုကြားတွင်အင်ဂျင်ဝိုင်ခေါ်ချောဆီမရှိပါကပွန်းစားပျက်စီးသွားမည်။
ချောဆီ၏အဓိကဆောင်ရွက်မှု
(၁) အတွင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲသောအင်ဂျင်များသည်အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်း၌ အပူချိန်မြင့်မားလွန်ကဲသည်။ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမှပစ္စတင်၊ ပစ္စတင်ရိန်း (Ring), Connecting Rod, Valve များတွင်ရှိသောအပူများကို အင်ဂျင်ဝိုင်ကသယ်ဆောင်လာပြီး Oil Cooler မှတစ်ဆင့် ပြင်ပသို့စုပ်ထုတ်ပေးသည်။
(၂) အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင်ပါးလွှာသောဆီထုအဖြစ်တည်ရှိပြီးချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေသည်။ ပွန်းစားမှုကိုလျော့နည်းစေပြီး ပါ၀ါစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့ကျစေ သည်။
(၃) အင်ဂျင် Compression ဖိအားကိုလုံစေသည်။
(၄) လောင်စာဆီပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းရာမှထွက်လာသောကာဗွန်နှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို အင်ဂျင်ဝိုင်ကသယ်ဆောင်သွားပြီး ဆီစစ်ဘူးတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
(၅) အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းသံထည်များသံချေးတက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
(၆) ပေါက်ကွဲအားများကိုချောဆီကကျယ်ပြန့်စွာပြိုကွဲစေလျက်တစ်နေရာတည်းတွင်အားသက်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
(၇) ဗားတိုင်မင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်အင်ဂျင်ဝိုင်ဖိအားကဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ချောဆီစနစ်စစ်ဆေးရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်အင်ဂျင်ချောဆီစနစ်အခြေခံသဘောတရားများကို လေ့လာသိရှိထားသင့်သည်။
ချောဆီပို့စနစ်တွင်ပါ၀င်သောအစိတ်အပိုင်းများ
(၁) Oil Pump(ဆီပန့်)
Oil Pump သည်အင်ဂျင်တစ်လုံးအတွက်ချောဆီလည်ပတ်ရန်အဓိကကျသောအရာဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦးကျန်းမာရေးကောင်းရန်၊ အသက်ရှင်ရန်နှလုံးသည်အရေးကြီးသကဲ့သို့ကားတစ်စီးတွင်လည်း Oil Pump သည်အရေးကြီးသည်။
ဂီယာ ပန့်နှင့် Trochoid Pump ဟူ၍နှစ်မျိုး ရှိသည်။
Oil Pump ကို လည်ပတ်စေရန်ပီနီယံ (ဂီယာ) (သို့မဟုတ်) Belt ကြိုးကိုအသုံးပြုပြီး အင်ဂျင်ကရိုင်းရှပ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။
(၂) ဆီခံခွက်နှင့် ဆီစုပ်ပိုက်
အင်ဂျင်ဘလောက်တုံးအောက်ဘက်တွင်ဆီခံခွက် (Oil Pan)နှင့်ဆီစုပ်ပိုက်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ဆီစုပ်ပိုက်ထိပ်တွင်ဇကာတပ်ဆင်ထားသည်။
အင်ဂျင်ဘလောက်နှင့်ဆီခံခွက်ကြားမှဆီယိုစိမ့်ခြင်းမရှိစေရန်ဂတ်စကတ်ပါကင်ခံထားသည်။
(၃) Pressure Relief Valve
အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်းမြင့်တက်၍ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖိအားများလာပါကဆီစစ်ဘူးပေါက်ထွက်တတ်သည်။ ၀ုိင်းဆီးများမှ ဆီယိုနိုင်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်တတ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေရန် Pressure Relief Valve တပ်ဆင်ထားသည်။
ဖိအားများလာပါကဆီဗား အလိုအလျောက်ပွင့်ပေးခြင်း ဖြင့် Overpressure ဖြစ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
(၄) ဆီစစ်ဘူး
Oil Pump မှ တွန်းပို့လိုက်သောအင်ဂျင်ဝိုင်များကိုဆီစစ်ဘူးမှဖြတ်သန်းစေပြီးမှသာသက်ဆိုင်ရာ ချောဆီလိုင်းများသို့ဝင်ခွင့်ရရန်စီမံထားသည်။
ဆီစစ်ဘူးသည်အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲတွင်ပါ၀င်သောသတ္ထုပွန်းစားမှုအမှုန်အမွှားများ၊ ကာဗွန်ချိုးများ၊ ဖုန်မှုန့်အညစ်အကြေးများကိုစက္ကူဘာဂျာ Element များကစစ်ပေးသည်။
ဆီစစ်ဘူးအသစ်လဲလှယ်လျှင်အသစ်အလေးချိန်နှင့်အဟောင်းအလေးချိန်သိသာစွာကွာခြားနေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲတွင်အညစ်အကြေးမည်မျှများပြားနေကြောင်းသိနိုင်သည်။
ဆီစစ်ဘူး မှန်မှန်လဲလှယ်ပေးခြင်းသည် ချောဆီပို့စနစ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးညံ့စျေးပေါသောဆီစစ်ဘူးကို၀ယ်ယူသုံးစွဲခြင်းသည်သင့်ကားအင်ဂျင်သက်တမ်းကိုတိုစေသည်။ ဆီစစ်ဘူးထဲတွင်ဆီပိတ်နေပါကလမ်းကြောင်းလွဲ၍ထွက်နိုင်ရန် By Pass Vavle ပါရှိသည်။
(၅) အင်ဂျင်ဝိုင်မီး (Warning Lamp)
လည်ပတ်နေသောအင်ဂျင်ဝိုင်ဖိအားကျဆင်းလာပါက၊ ချို့ယွင်းချက်အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါကကားဒတ်ချ်ဘုတ် မီတာဒိုင်ခွက်တွင်အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနီလင်းလာမည်။
သတိပေးမီးလင်းခြင်းသည်စက်ရပ်ပြီးချက်ချင်းစစ်ဆေးရန်အချက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ကားစက်နှိုးရန်ကားသော့ဖွင့်လိုက်ပါကဒတ်ချ်ဘုတ်တွင်ဘတ်ထရီမီး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်မီးများလင်းနေမည်။ စက်နိုးပြီးခဏအကြာတွင်ထိုမီးနီများငြိှမ်းသွားမည်။
အကယ်၍ အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနီလင်းနေခြင်းမပျောက်ပါကအင်ဂျင်ဝိုင်မတက်သောပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကားမောင်းနေစဉ်အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနီလင်းလာပါကအထူးဂရုစိုက်ပါ။
၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲကားဆက်မောင်းနေလျှင်သင့်ကားအင်ဂျင်ကြီးမားစွာပျက်စီးသွားမည်။
အချို့သောကားများတွင် အင် ဂျင်ဝိုင်အအေးခံရန် Oil Cooler တပ်ဆင်ထားသည်။
ရေလိုင်း၊ လေလိုင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့်အအေးခံသည်။
Oil Cooler သုံးသောကားများကြာလာလျှင်အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီချိုးများကပ်ငြိပြီးပိတ်ဆို့သွားတတ်သည်။
Oil Cooler ဆီလိုင်းပိတ်ပါကအင်ဂျင်ဆီငတ်တတ်သည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
(၁) ဆီ Level တိုင်းပါ။
စက်မနှိုးမီ အင်ဂျင်ထဲတွင် Oil Level အပြည့်ရှိရမည်။ အင်ဂျင်ဂိတ် တံဖြင့် တိုင်းကြည့်ပါ။
(၂) ဆီယိုစိမ့်မှုရှိ မရှိစစ်ဆေးပါ။
ဆီသည်ယိုစိမ့်တတ်သော သဘောရှိသည်။
"ဆီလိုအပေါက်ရှာ မနေနဲ့" ဆိုစကားသည် ဆီ၏ ယိုစိမ့်လွယ်သောသဘောကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကားရပ်ထားသောပါကင်နေရာ၊ ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းတို့တွင်ဆီကွက်တွေ့ပါကဆီယိုနေသော နေရာအတိအကျသိရှိရန်ရှာဖွေပါ။
၀ိုင်းဆီးကယိုသလား၊ Vaccum Pump ဆီပိုက်လိုင်းကယိုသလား၊ မိန်းဂုတ်ဆီးကယိုသလား။ အင်ဂျင် ၀ိုင်ယိုခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးယိုထွက်သကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။
(၃) အချိန်မှန် အင်ဂျင်ဝိုင်လဲ ပေးပါ။
ခရီးမိုင် (၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀) အတွင်း အသုံးပြုပြီးပါကအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်လဲပေးပါ။
ဆီဟောင်းဖောက်ချပြီး Flushing Oil ဖြင့် အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းကိုဆေးကြောပါ။
ထုတ်လုပ်သူညွှန်ကြားသောအင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားကိုသုံးပါ။
ကားကောင်းများအင်ဂျင်ဝိုင်အကောင်းစားသုံးပါ။
(၄) ဆီစစ်ဘူးအသစ်လဲပါ။
အင်ဂျင်ဝိုင်လဲတိုင်းဆီစစ်ဘူးအသစ်လဲပါ။
အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေးကောင်းသောဆီစစ်ဘူးကိုသုံး ပါ။
(၅) အင်ဂျင်ဝိုင်မီးလင်းလျှင်
အင်ဂျင်ဝိုင် Level လျော့ လွန်းလျှင်၊ Oil Pump ဆီတွန်းအားကျဆင်းလျှင်သတိပေးမီးလင်းတတ်သည်။ မီးလင်းလျှင်အပြစ်ရှာပါ။
Oil Pump ဂီယာသွားများပွန်းစားသွားပါကချောဆီဖိအားနှင့်တွန်းအားကျဆင်းပြီးအင်ဂျင်ဆီငတ်တတ်သည်။
(၆) ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဝိုင် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဝိုင်
ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲပုံမတူ ၍ အင်ဂျင်ဝိုင်လည်းမတူပါ။ ခွဲခြား၍ သုံးပါ။
(၇) ဆီယိုစိမ့်လျှင်ပြုပြင်ပါ။
အင်ဂျင်ဝိုင် ယိုစိမ့်ခြင်းသည် မကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ယိုစိမ့်သောအကြောင်းရင်းနှင့်နေရာကို ရှာဖွေ၍ အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ပါ။
(၈) အင်ဂျင် Overheat ဖြစ် လျှင် အင်ဂျင်ဝိုင်အရည်အသွေးကျ တတ်သည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သင့်ကား Overheat ဖြစ်ပြီးရေတိုင်ကီရေဆူပွတ်ပါကအပူလွန်ကဲမှုကြောင့် အင်ဂျင်ဝိုင်ပျက်စီးတတ်သည်။
ဂတ်စ်ကတ်ပြတ်ပြီး အင်ဂျင်ဆီလိုင်းနှင့်ရေလိုင်းရောနှောတတ်သည်။
အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲရေရောက်သွားပါကအင်ဂျင်ဝိုင်များ အဖြူရောင်ပြောင်းသွားပြီးပျက်စီးသည်။
အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်လဲပေးရမည်။
ဂတ်စ်ကတ်ပြတ်ခြင်းပြဿနာကိုလည်းပြုပြင်ရ မည်။
(၉) Oil Cooler သုံးသောကားများ Oil Cooler အတွင်းဆီလိုင်းများတွင်ဆီချိုးများအနယ်အနှစ်များပိတ် မနေစေရန်ဆေးကြောပေးပါ။
အင်ဂျင်ဝိုင်သည်အင်ဂျင်တစ်လုံး၏အသက်ဖြစ်သည်။
Source:car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)