How Toေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွ်ပ္စစ္ျပသနာမ်ား စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး လည္ ပတ္အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စက္မႈ ပုိင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ Function မ်ားအျပင္၊ လွ်ပ္စစ္ပုိင္း ဆိုင္ရာ ဆားကတ္မ်ား၊ ၀ါယာရိန္း မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ကားတစ္စီး တြင္ရွိေသာ Electrical Devices မ်ား အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ပါ၀ါ ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ေသာ ဗို႔အားရရွိမွသာ Function မ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ပါမည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခု အတြက္ ပါ၀ါေထာက္ပံ့ေသာ ဓာတ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုကုိ ဆားကတ္ ဟုေခၚသည္။ ဆားကတ္မ်ားအားလံုး သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေန သည္။

 

အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ ေသာ Electrical Problems မ်ားမွာ ဗို႔အားက်ဆင္းျခင္း၊ ဗို႔အားအလြန္ နည္းပါးျခင္း၊ ဓာတ္စီးပတ္လမ္းတြင္ ခုခံမႈ (Resistance)မ်ားေနျခင္း၊ ၀ါယာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဆက္ အသြယ္လြတ္ေန၍ ဆားကတ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ သည္။ ကားတစ္စီးတြင္ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါ ျဖင့္ အလုပ္ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ အစိတ္ အပုိင္း မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ကားမီး မ်ား၊ ၀ုိင္ဘာ၊ ကားဟြန္း၊ အခ်က္ျပမီး၊ ပါ၀ါ၀င္းဒိုး၊ Central Lock ပါ၀ါ ထုိင္ခံုစနစ္၊ ကား Infortainment System, ကား Audio System Cooling Fan, Car Aircon စသည္ ျဖင့္ မ်ားျပားလွသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေပၚကားမ်ားတြင္ Electical Deivce ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားစံုလင္၍ လွ်ပ္စစ္ ပါ၀ါကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွ်ပ္စစ္ စနစ္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပဳျပင္စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ safety ကုိအစဥ္အၿမဲဦးစားေပးစဥ္း စားသင့္သည္။ High Voltage အသံုး ျပဳေသာ Ignition System ႏွင့္ Hybrid ကားမ်ားတြင္ ွSafety သည္ အေရးႀကီးသည္။ High Voltage မ်ား သည္ လူ႔အသက္ခႏၶာအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိ၍ ၎ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာသင့္ သည္။ ေခတ္ေပၚကားမ်ားတြင္ ဘက္ ထရီအဆက္မ်ားမျဖဳတ္မီ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မွ Memory မ်ား ထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္ရန္အတြက္ PCM သို႔ Power Supply ေပးထားရသည္။ ေဆးလိပ္ မီးညိႇေသာ (Cigarette Lighter) ပလပ္ေပါက္တြင္ 9 Volt အယ္လ္ကာ လုိင္း (Alkaline) ဘက္ထရီႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔ မဟုတ္ပါက PCM (Power Control Module) ကို Relearn Setting ျပန္ လုပ္ေပးေနမည္ျဖစ္၍ အလုပ္႐ႈပ္ သည္။


Electrical Circuits တိုင္းတြင္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ဗို႔အားလို သည္။ ဗို႔အားက်ဆင္းလြန္းျခင္း (သုိ႔ မဟုတ္) ဗုိ႔အား လံုး၀မေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါက မည္သည့္အလုပ္မွ်မျဖစ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကားလွ်ပ္စစ္ျပႆနာ ရွာ ေဖြျခင္း၏ ပထမအဆင့္မွာ ဆားကတ္ဗို႔အားကုိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ Electrical Device မ်ား၏ ဆားကတ္ဗုိ႔အားကုိ တိုင္းတာစစ္ေဆး ရန္အတြက္ Multi meter (သုိ႔မဟုတ္) ဒီဂ်စ္တယ္ဗို႔မီတာ တစ္လံုး လိုအပ္ပါ သည္။ အျခား အလြယ္တကူသံုးႏိုင္ ေသာ စမ္းသပ္ကိရိယာမွာ 12 Volt Test Light မီးျဖစ္ပါသည္။ Test Light ထိပ္ဖ်ားႏွင့္ ဆားကတ္ပါ၀ါ အစကုိ ေထာက္စမ္းၾကည့္ပါက မီးလင္းလွ်င္ ဗို႔အားေရာက္သည္။ မီး မလင္းပါက ပါ၀ါလံုး၀မေရာက္။ ဆားကတ္ Opened ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ဖ်ဴးစ္ျပတ္ေနသလား၊ ၀ါယာလြတ္ေနသလား၊ Relay ဘူး မေကာင္း၍လား အျပစ္ရွိေနေသာ ေနရာကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္သည္။

 

အားနည္းခ်က္အျပစ္ကုိ စမ္း သပ္ရွာေဖြရာတြင္ Voltmeter သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း Test Light မီးစမ္းကိရိယာပုိ၍ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ရွာေဖြႏုိင္သည္။ Electrical Circuit မ်ားတြင္သံုးထားေသာ ဖ်ဴးစ္ ( Fuse) မ်ား၊ ဆားကတ္ဘရိတ္ကာ မ်ား (Circuit Brakers) သည္ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါက ဆားကတ္ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အတြက္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖ်ဴးစ္မျပတ္ပါက ဆားကတ္၀ါယာ မ်ားေလာင္ႏုိင္သည္။

 

ဆားကတ္တစ္ခုတြင္ ဖ်ဴးစ္ ေလာင္၍ ျပတ္ေနသည္ကုိစစ္ေဆး ေတြ႔ရွိၿပီး ယာယီဖ်ဴးစ္တစ္ခုကုိျပန္ လည္အစားထုိးၾကည့္ရာတြင္ အဆင္ ေျပသြားပါက ထုိဆားကတ္တြင္ နဂိုတည္းက တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖ်ဴးစ္ျပတ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖ်ဴးစ္ အသစ္တစ္ခု အစားထုိးလဲေပးေသာ္ လည္း ထပ္မံ၍ ဖ်ဴးစ္ျပတ္ေနပါက ထုိဆားကတ္တြင္ အျပစ္တစ္ခုရွိႏုိင္ သည္။ ၀ါယာေပါက္၍ ေဘာ္ဒီ အပ္ က်ေနသလား။ ၀ါယာပူးေနသလား။ အျပစ္ရွာၾကည့္ပါ။

 

Circuit Brakers စစ္ေဆးရန္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းမွာ မူလဆားကတ္ ၀ါယာလိုင္းကုိမသံုးဘဲ Jamper Wire ျဖင့္ Bypass ဆက္သြယ္ၾကည့္ ျခင္းျဖစ္သည္။ Jumper Wire ျဖင့္ အစားထုိးၾကည့္ေသာ္လည္း ဆားကတ္ Breaker ထပ္မံျပတ္ေန လွ်င္ ဆားကတ္ Breaker အသစ္ တစ္ခု လဲလွယ္ေပးရန္သာရွိသည္။

 

Relay ဘူးသံုးေသာ ဆားကတ္ မ်ားတြင္ Relay ဘူး Contect Points မ်ားမေကာင္းေတာ့ပါက ဆားကတ္ လုိင္းတြင္ မီးေပ်ာက္ၿပီး ပါ၀ါမေရာက္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ Relay ဘူးကုိစစ္ ေဆးၿပီး Relay Point မွ မီးမေရာက္ ပါက Relay ဘူးအသစ္တစ္လံုး အစားထုိး လဲလွယ္ေပးရန္သာရွိသည္။ ပါ၀ါအသံုးမ်ားေသာ ကားမီးႀကီးမ်ား၊ ကားဟြန္းမ်ား၊ ၀ိုင္ဘာေမာ္တာ၊ ပါ၀ါ၀င္းဒိုးေမာ္တာမ်ားတြင္ Relay တစ္ဆင့္ခံ၍ ပါ၀ါပို႔ေပးသည္။ Relay ဘူးသည္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အား သံုး Contect Point ျဖစ္သည္။ ပြိဳင့္ထိပ္ဖ်ားတြင္ မီးစားၿပီး ပြိဳင့္ အဆက္ထိ ေတြ႔မႈအားနည္းလာတတ္သည္။

 

Relay ဘူးမ်ားသည္ အသံုးျပဳေသာ အမ္ပီယာအေပၚမူတည္ ၍ အရြယ္စံု၊ ဆိုက္စံုရွိသည္။ ကားအမ်ဳိးအစား အလိုက္ Relay ဘူးဒီဇုိင္းမ်ား ကြဲျပားသည္။ Relay ဘူးမ်ား၏ တည္ရွိပံုကုိ ကား၀ါယာ ရိန္း Diagram တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကားတစ္စီးႏွင့္တစ္စီး ၀ါယာရိန္းဒီဇုိင္းပံုစံမ်ား မတူညီ၍ ပံုေသမွတ္ယူ၍မရပါ။ Wiring Diagram ႏွင့္ ကားတြင္ မ်က္ျမင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဆားကတ္ပံုစံကုိ ေလ့လာၿပီး လွ်ပ္စစ္ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးရသည္။

 

ကား၀ါယာရိန္းတြင္ သံုးစြဲ ေသာ ၀ါယာမ်ားသည္ သံုးစြဲေသာ အမ္ပီယာကုိလိုက္၍ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ၀ါယာဆိုဒ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲရသည္။ အမ္ပီယာမ်ားၿပီး ၀ါယာအလံုးေသး ေနလွ်င္ ဗို႔အားက်ဆင္းေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး ၀ါယာပူလာမည္။ ၾကာလွ်င္ ၀ါယာေရွာ့ပ္ျဖစ္ၿပီး ကားမီးေလာင္ ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာအရည္အေသြး ညံ့၀ါယာမ်ားသည္ ျပင္ပ ပလပ္စတစ္ ကာဘာသာအလံုးႀကီးေနၿပီး အတြင္း ၌ရွိေသာ ေၾကး၀ါယာဂိတ္ ( Gauge) မွာ ဂိတ္မျပည့္ေသာ ခိုးထားေသာ ၀ါယာမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

 

ေၾကးနီပါ၀င္မႈလည္း ရာခုိင္ ႏႈန္းနိမ့္က်ၿပီး အျခားသတၳဳမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္သံုးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ၀ါယာအမ်ားစုသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဂိတ္မျပည့္မီေသာ ၀ါယာ အညံ့မ်ားသာျဖစ္သည္။ ေစ်းေပါ သည္။ သို႔ေသာ္အရည္အေသြးလံုး၀ စိတ္မခ်ရပါ။ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားတြင္ ဂိတ္မျပည့္ေသာအရည္ အေသြးမမီေသာ ၀ါယာမ်ားကုိ အသံုး ျပဳထား၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေျခာက္လပင္အသံုး မခံဘဲ ပ်က္စီးႏုိင္သည္။ ကံမေကာင္း ပါက ၀ါယာေရွာ့ပ္ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ ႏုိင္သည္။ ကားေဟာင္းမ်ားတြင္ ၀ါယာရိန္းျပန္လိုက္ပါက အရည္ အေသြးည့ံၿပီး ေစ်းေပါေသာ ၀ါယာ မ်ားကုိ မသံုးမိပါေစႏွင့္။

 

၀ါယာ Gauge Size ႏွင့္ သံုးစြဲ ႏုိင္ေသာ အမ္ပီယာဇယားမွာ ေအာက္ ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Wire Size – Ampere

18 – 6

16 – 8

14 – 15

12 – 20

10 – 30

8 – 40

6 – 50

၀ါယာဆိုဒ္နံပါတ္ ေသးေလ ၀ါယာဂိတ္ ႀကီးေလျဖစ္ပါသည္။ ၀ါယာတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ျဖတ္သန္းစီး ဆင္းႏုိင္ေသာ အမ္ပီယာပမာဏ သည္ ၀ါယာဂိတ္ေပၚတြင္မူတည္ သည္။ မိမိအသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း၏ ပါ၀ါသံုးစြဲမႈမ်ား၍ အမ္ပီယာမ်ားပါက ဂိတ္ႀကီးေသာ ၀ါယာအလံုးႀကီးေသာ၀ါယာကုိ သံုးရပါမည္။

 

လွ်ပ္စစ္ဆားကတ္တစ္ခု၏ ဗုိ႔ အားက်ဆင္းမႈကုိ တုိင္းတာရန္ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္ ဗို႔မီတာကုိသံုးရပါသည္။ ဗို႔ အားက်ဆင္းမႈသည္ ခုခံမႈမ်ားေသာ ၀ါယာရိန္း၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ဆားကတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဗို႔ အားက်ဆင္းမႈမ်ားေသာ ဆားကတ္ မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ အျပစ္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိရွာေဖြကုစား ႏုိင္ပါမည္။

 

ကားလွ်ပ္စစ္ ျပႆနာမ်ား သည္ တစ္ခါတစ္ရံ နားလည္ရ ခက္ခဲ ေသာ ပုစၦာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သင္ အေျဖရွာမေတြ႔ပါက ကြၽမ္းက်င္ ေသာ ၀ါယာရိန္းဆရာႏွင့္ ျပသပါ။ အျပစ္ကုိ ရွာေဖြပါ။ ေလ့လာပါ။ ကား၀ါယာရိန္း ျပႆနာမ်ားသည္ မေပါ့ဆသင့္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ဆီကားမ်ားတြင္ လံုး၀ အမွားမခံေသာ ျပႆနာျဖစ္ပါ သည္။ ၀ါယာေရွာ့ပ္ျဖစ္၍ မီးေလာင္ လွ်င္ ကားတစ္စီးလံုး ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္ ပါသည္။

Source:Y.M.T(facebook)

 

Read: တစ္ပတ္အတြင္း အေရာငး္ရဆံုး ကားမ်ား

တစ္ပတ္အတြင္း အေရာငး္ရဆံုး ကားမ်ား

Read times
Rate this item
(0 votes)