How Toကလပ္ျပႆနာမ်ား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးတြင္ အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

Manual Gear သံုးေသာ ကားမ်ားတြင္ ကလပ္ (Clutch) သည္ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေပးေသာအရာျဖစ္သည္။ ကားစတင္ထြက္ခြာျခင္း၊ ဂီယာအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းျခင္း၊ ကုန္းတက္လမ္း၊ ေတာင္တက္လမ္းတြင္ ဂီယာခ်ိန္းျခင္း၊ ကားေနာက္ဆုတ္ျခင္း၊ ကားရပ္နားျခင္းစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းတြင္ ကလပ္နင္း၍ အလုပ္လုပ္ေပးရသည္။

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာမွာ ကလပ္ႏွင့္ ဘရိတ္စနစ္ျဖစ္သည္။ ကလပ္စနစ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ေရာဂါျပႆနာ၏ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ကလပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

 

ကလပ္အေျခခံ

အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ၾကားတြင္ရွိေသာ ကလပ္အံုသည္ အင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးမွ လွည့္အားပါ၀ါကို ဂီယာေဘာက္စ္မွတစ္ဆင့္ Drive Wheel အထိေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးသည္။ ဂီယာေျပာင္းထိုးတိုင္း အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ကို အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ေပးသည္။ ကလပ္ပလိတ္ျပားတြင္ ဖိုင္ဘာျပား (၂) ခ်ပ္ကို Revit ျဖင့္႐ိုက္ထားၿပီး ဖိုက္ဘာျပားမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ဖလိုင္း၀ွီးမ်က္ႏွာျပင္တို႔ၾကားတြင္ ပြတ္မႈအားျဖစ္ေပၚေစရန္ Pressure Plate ျပားက စပရိန္တြန္းအားျဖင့္ ဖိထားေပးသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူကလပ္ေျခနင္းတံကို နင္းခ်လိုက္ပါက အေပၚကလပ္ဆံုမွ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ (ဘရိတ္ဆီ)မ်ားသည္ ေအာက္ကလပ္ဆံုသို႔ ဖိအားတစ္ခုျဖင့္ေရာက္ရွိၿပီး ကလပ္ထိုးတံကိုတြန္းသည္။ ထိုးတံမွ ကလပ္ေဖာက္ကိုတြန္းသျဖင့္ ကလပ္ေဖာက္မွ ကလပ္ေဘာလ္ကို ဆက္တြန္းသည္။

 

ကလပ္ေဘာလ္တြန္းအားသည္ ကလပ္ဖင္ဂါးမ်ားေပၚသုိ႔သက္ေရာက္၍ စပရိန္ဖိအားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ထိုအခါ ကလပ္ပလိတ္ျပားသည္ ဖရီးျဖစ္သြားၿပီး အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားသည္။ ဂီယာေဘာက္စ္ဖရီးျဖစ္သြားပါက ကလပ္ေျခနင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ်ိန္၍ လႊတ္ေပးလွ်င္ အင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ပလိတ္ၿငိသြားၿပီး ဂီယာေဘာက္စ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္သြားမည္။ ကလပ္ပလပ္အူတိုင္တြင္ ဂီယာေဘာက္စ္သပ္ရွပ္ကိုစြပ္ထားသျဖင့္ ကလပ္ပလိတ္လည္အားသည္ ဂီယာေဘာက္စ္သို႔ေရာက္ရွိသြားမည္။

 

ကလပ္ပလိတ္ျပားသည္ ဖလိုင္း၀ွီးမွန္ျပင္ျပားႏွင့္ Pressure ပလိတ္ျပားၾကားတြင္ရွိၿပီး စပရိန္ဖိအား သက္ေရာက္ခံရသျဖင့္ ပြတ္မႈအား (Friction) ျဖစ္ေပၚက အင္ဂ်င္လည္တိုင္းလုိက္၍ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကလပ္ပလိတ္ျပား မ်က္ႏွာျပင္ၾကားတြင္ အင္ဂ်င္၀ိုင္၊ အမဲဆီဂီယာ၀ုိင္စေသာ ေခ်ာဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ရွိေနပါက ပြတ္မႈအားက်ဆင္းၿပီး ကလပ္ပလိတ္လည္အား က်ဆင္းကာ ကလပ္ေခ်ာ္ေနမည္။

 

ျဖစ္တတ္ေသာ ကလပ္ျပႆနာမ်ား --- ကလပ္က်ျခင္း၊ ဂီယာထိုးရခတ္ျခင္း။ ကလပ္ခုန္ျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း၊ ကလပ္ေျခနင္းတံ နင္းလိုက္လွ်င္ ထူးျခားေသာ အသံထြက္လာျခင္း။ ကလပ္မာျခင္း၊ ပံုမွန္ကလပ္ေျခနင္းတံ နင္းရသည္ထက္ အားပိုမိုစိုက္ေနရျခင္း။ ကလပ္ေပ်ာ့ျခင္း၊ ကလပ္ေျခနင္းတံ (၂) ခ်က္၊ (၃) ခ်က္ခန္႔ေတာ့နင္းၿပီးမွ ဂီယာထိုး၍ရျခင္း။ ကလပ္လႊတ္လိုက္လွ်င္ ကားေဆာင့္ထြက္သြားျခင္း။ ကလပ္ေျခနင္းတံကို နင္းထားေသာ္လည္း ဂီယာထိုး၍မရျခင္း။ ကလပ္စလစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ကုန္းတက္တြင္ မ႐ုန္းႏိုင္ျခင္း၊ ကလပ္ေညႇာ္နံ႔ ထြက္လာျခင္း။ ကလပ္၀ါရွာေပါက္ျခင္း၊ ကလပ္ေမွးနင္းထား၍ မရျခင္း။

ကလပ္မေကာင္းပါက ယာဥ္ေမာင္းသူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ဂီယာေျပာင္းတိုင္း စိတ္ညစ္ရသည္။ ကားကို စိတ္တိုင္းက် ထိန္းသိမ္းရခက္ခဲသျဖင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 

ကလပ္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

မူမမွန္ေသာကလပ္၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိထားသင့္၊ ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသည္ ကလပ္ဒုကၡေပးေတာ့မည့္ နိမိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကလပ္၏မူလသဘာ၀မွာ အင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ကို ညင္သာစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကလပ္အလႊတ္ၾကမ္းတမ္းလွ်င္ ကားတစ္စီးလံုးေဆာင့္ထြက္သြားမည္။ ထိုသို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကလပ္လႊတ္ေမာင္းျခင္း အေလ့အထစတိုင္လ္သည္ ကလပ္ပလိတ္ကို လ်င္ျမန္စြာပ်က္စီးေစသည္။

 

ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ တစ္စီးႏွင့္တစ္စီးၿပိဳင္ေမာင္း၊ လုေမာင္းၾကသျဖင့္ ကလပ္ပ်က္စီးမႈျမန္သည္။ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ကို ညင္သာစြာခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ရန္ ကလပ္ပလိတ္ျပားသည္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားၾကားတြင္ ေခ်ာ၍ပြတ္ဆြဲၿပီးမွ ကလပ္မိေစျခင္းျဖစ္သည္။ ကလပ္ေျခနင္းတံကို ညင္သာစြာေမွးၿပီးမွ လႊတ္ေပးလွ်င္ ကလပ္ပြန္းစားမႈ သက္သာၿပီး သက္တမ္းပိုရွည္မည္။

 

ကလပ္ပလိတ္ျပားတစ္ခ်ပ္၏ အမ်ားဆံုးခံႏိုင္၀န္အားထက္ ပို၍ထပ္ခိုင္းပါက Overload ျဖစ္ၿပီး ကလပ္စလစ္ျဖစ္မည္။ ထို႔ေနာက္ ကလပ္ပလိတ္ အပူလြန္ကဲၿပီး ကလပ္ပလိတ္ေလာင္၍ ပ်က္စီးမည္။ ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ပလိပ္ၾကားတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေခ်ာဆီမ်ား၀င္သြားပါက ကလပ္ေခ်ာ္မည္။ အင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ားယိုစိမ့္ၿပီး ကလပ္အံုထဲ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ဂီယာေဘာက္စ္၀ုိင္းဆီး (oil seal) မေကာင္းလွ်င္လည္း ဂီယာ၀ိုင္မ်ားစိမ့္ထြက္ၿပီး ကလပ္ပလိတ္သို႔ ဆီေရာက္ႏိ္ုင္သည္။

 

ကလပ္ပလိတ္တြင္ အေဆာင့္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ စပရိန္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ကလပ္အသံုးၾကမ္း၍ စပရိန္က်ိဳးလွ်င္ စပရိန္အက်ိဳးသံစမ်ားသည္ ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ျပားၾကားတြင္ ညႇပ္ေနတတ္သည္။ စပရိန္အက်ဳိးစညႇပ္လွ်င္ ဂီယာထိုးရ ခက္ခဲေစသည္။ ကလပ္ေဘာလ္သည္ ကလပ္နင္းထားစဥ္ ကလပ္ဖင္ဂါးမ်ားကို တြန္းဖိထားသည္။ ကလပ္ေဘာလ္စားသြားပါက အသံျမည္သည္။ တုန္ခါသည္။ ကလပ္ေဘာလ္မေကာင္းလွ်င္ ဒိုင္ရာဖရမ္ဖရိန္ (လင္ဗန္းျပား) ကို ပြန္းစားပ်က္စီးေစသည္။ ကလပ္ပလိတ္အသစ္လဲလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ကား၀ပ္ေရွာ့ပ္၌သာျပသသင့္သည္။ ဂီယာေဘာက္စ္ခ်ၿပီးပါက ဖလိုင္း၀ွီးမွန္ျပင္ (ေက်ာက္ျပင္) ကို စစ္ေဆးပါ။ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား လြန္စြာစားေနလွ်င္ ဖလိုင္း၀ွီးျဖဳတ္ခ်ၿပီး မ်က္ႏွာသစ္ေပးရမည္။ ဖလိုင္း၀ွီးမွန္ျပင္ကုိ ခံုတြင္ စက္ခုတ္စားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 

က႐ိုင္းရွပ္၊ မီး၀ိုင္းဆီယို၊ မယိုစစ္ေဆးရမည္။ ဂီယာေဘာက္စ္သပ္ရွပ္ေဘာလ္ထိပ္မွ Oil ဆီေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ဆီလံု၊ မလံု စစ္ေဆးရမည္။ ကလပ္ေဘာလ္ ကလပ္ေဖါက္ေကာင္း၊ မေကာင္း စစ္ေဆးရမည္။ ကလပ္ေဘာလ္ မေကာင္းပါက အသစ္လဲပါ။ ကလပ္အံု (ကလပ္ကာဘာဟုေခၚသည္) ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ဖင္းဂါးစပရိန္မ်ား ေကာင္း၊ မေကာင္း ခံုေပၚတင္၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရမည္။ ဖင္းဂါးစပရိန္မ်ား ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္လွ်င္ ကလပ္နင္းရသည္မွာ မာေၾကာေနမည္။

 

အျခားျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ကလပ္အံုကိုတပ္ဆင္ထားေသာ ဖလိုင္း၀ွီးအထိုင္ Bolt တိုင္မ်ားေခ်ာင္ေနျခင္း၊ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ၾကားခံ ဖလန္းျပားအထိုင္ Bolt & Nut မ်ားေခ်ာင္ေနျခင္း၊ ကလပ္အံုေအာက္ဆံုႏွင့္ ကလပ္အေပၚဆံု ၀ါရွာမေကာင္းျခင္း၊ ကလပ္ဆီပိုက္လိုင္း ဆီမလံုျခင္း စေသာျပႆနာအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ကလပ္ပလိတ္လဲလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္အားလံုးကို စစ္ေဆးၿပီး အားလံုးကိုျပဳျပင္ပါ။ အစားထိုးလဲပါ။ ကလပ္ပလိတ္၊ ကလပ္အံုမ်ားတပ္ဆင္လွ်င္ အလိုင္းမင့္ မွန္ေအာင္ခ်ိန္ပါ။ ကလပ္အေပၚဆံု ေအာက္ဆံု၀ါရွာမ်ားပါ အသစ္လဲပါ။ ကလပ္ဆီလိုင္း၊ ပုိုက္ေပ်ာ့ကိုစစ္ေဆးပါ။ မေကာင္းလွ်င္အသစ္လဲပါ။

 

ဂီယာေဘာက္စ္ အထိုင္ေမာင္းတိန္းႏွင့္ အင္ဂ်င္ေမာင္းတိန္းမ်ားျပတ္ေနလွ်င္ တုန္ခါတတ္သည္။ ပစၥည္းအားလံုး ျပန္လည္တပ္ဆင္ၿပီးပါက ကလပ္ျပန္ခ်ိန္ရသည္။ ဘရိတ္ဆီအသစ္ထည့္ၿပီး ဟိုက္ဒေရာလစ္ ဆီလုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလခိုေအာင္းေနျခင္း လံုး၀မရွိေစရန္ ေလရွဴရမည္။ ေလလံုး၀ကုန္ပါက ကလပ္အကြာအေ၀းထိုးတံ ခ်ိန္ရမည္။ ကလပ္ထုိးတံ ေထာက္ေန၍မရ။ ကလပ္ၾကားလြတ္ကစားႏိုင္မႈ အနည္းငယ္က်န္ရွိရမည္။ ကလပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ==== ကလပ္ဆီ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။ ဘရိတ္ဆီကို ေရေရာ၍ မသံုးပါႏွင့္။ ကလပ္ေျခနင္းတံကို ညင္သာစြာလႊတ္ပါ။ ကလပ္အသံုးၾကမ္းလွ်င္ ကလပ္ပလိတ္အစားျမန္မည္။ နံပါတ္ (၁) ဂီယာမထိုးဘဲ ဂီယာေက်ာ္မထိုးပါႏွင့္။ ကလပ္ကို မႏိုင္၀န္ မထမ္းခိုင္းပါႏွင့္။ ကားအရွိန္သတ္ရန္ ဂီယာေဒါင္း၍ ကလပ္လႊတ္ပါမ်ားလွ်င္ ကလပ္ပလိတ္အစားျမန္မည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံေသာလမ္းတြင္ ဂီယာေဘာက္စ္ျမဳပ္သည္အထိ ကားေမာင္းခဲ့ပါက ကလပ္ပလိတ္မ်ား ေရစိုေရ၀င္သြားၿပီး ကလပ္ေခ်ာ္မည္။ ကလပ္ပလိတ္ ေျခာက္သြားၿပီးမွ ကားကိုဆက္သံုးပါ။ စက္ႏိႈးေမာ္တာလည္း မေကာင္း၊ ဘက္ထရီလည္း မေကာင္း၍ ကားကိုတြန္းႏႈိးျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံသာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ကားတြန္းႏႈိးျခင္းသည္ ကလပ္ပလိတ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။ ဘတ္ထရီႏွင့္ေမာ္တာ အၿမဲေကာင္းမြန္ေနေအာင္ ထိန္သိမ္းျပဳျပင္ပါ။

 

ကလပ္၀ါရွာေပါက္၍ အသစ္လဲရလွ်င္ အရည္အေသြးေကာင္း ၀ါရွာသံုးပါ။ ႀကိဳးကလပ္ျဖစ္ပါက ေကဘယ္လ္ႀကိဳးစစ္ေဆး၍ ေခ်ာဆီထည့္ေပးပါ။ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးအစ လန္ေနပါက မျပတ္မီ အသစ္တစ္ေခ်ာင္း လဲပါ။ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ေျခဖ်ားကို ကလပ္ေျခနင္းတံေပၚ တင္မထားပါႏွင့္။ အင္ဂ်င္စက္သံျမႇင့္တင္ၿပီး ကလပ္ကို ေဆာင့္မလႊတ္ပါႏွင့္။၀န္ေလးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ထားပါက ကုန္းတက္လမ္းတြင္ (No -1 Gear) ဂီယာျဖင့္သာ ေမာင္းတက္ပါ။

Source: Y.M.T (facebook)

Rea: က်ပ္သိန္း ၆ဝဝ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ Compact SUV ကား ( Honda Vezel )

က်ပ္သိန္း ၆ဝဝ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ Compact SUV ကား ( Honda Vezel )

 

Read times
Rate this item
(0 votes)