How Toအင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီစနစ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း google

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုးတြင္္ ေခ်ာ ဆီစနစ္သည္ အင္ဂ်င္ေခ်ာေမြ႔စြာ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီး ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ အသက္သည္ အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္ သက္တမ္း ၾကာရွည္အသံုးခံရန္ အတြက္ ေခ်ာဆီစနစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ အဓိကက်သည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုး လည္ပတ္ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ အတြင္းအစိတ္ အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ က႐ိုင္းရွပ္၊ ဘယ္ရင္ျခမ္းမ်ား၊ ကင္းရွပ္မ်ား၊ ဗား မ်ား၊ ပစၥတင္ႏွင့္ Connecting Rod မ်ား စသည္တို႔သည္ မ်က္ႏွာျပင္ခ်င္း ထိေတြ႔ပြတ္တိုက္၍ ေရြ႔လ်ားေနၾက သည္။ ပြတ္တိုက္ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ (၂) ခုၾကားတြင္ အင္ဂ်င္၀ုိင္ေခၚ ေခ်ာဆီမရွိပါက ပြန္းစားပ်က္စီးသြား မည္။

 

ေခ်ာဆီ၏အဓိကေဆာင္ရြက္မႈ

=====================
(၁) အတြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲ ေသာ အင္ဂ်င္မ်ားသည္ အင္ဂ်င္ အတြင္းပုိင္း၌ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္ကဲ သည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းမွ ပစၥတင္၊ ပစၥတင္ရိန္း (Ring), Connecting Rod, Valve မ်ားတြင္ရွိေသာ အပူ မ်ားကုိ အင္ဂ်င္၀ုိင္က သယ္ေဆာင္ လာၿပီး Oil Cooler မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပ သို႔ စုပ္ထုတ္ေပးသည္။


(၂) အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၾကားတြင္ ပါးလႊာေသာ ဆီထုအျဖစ္ တည္ရွိၿပီး ေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ေစ သည္။ ပြန္းစားမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ပါ၀ါစြမ္းအင္ဆံုး႐ႈံးမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစ သည္။


(၃) အင္ဂ်င္ Compression ဖိအားကုိလံုေစသည္။


(၄) ေလာင္စာဆီေပါက္ကြဲ ေလာင္ကြၽမ္းရာမွ ထြက္လာေသာ ကာဗြန္ႏွင့္ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ား ကုိ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကသယ္ေဆာင္သြား ၿပီး ဆီစစ္ဘူးတြင္ သိမ္းဆည္းထား သည္။


(၅) အင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္း သံ ထည္မ်ား သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။


(၆) ေပါက္ကြဲအားမ်ားကုိ ေခ်ာဆီက က်ယ္ျပန္႔စြာၿပိဳကြဲေစလ်က္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အားသက္ ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။


(၇) ဗားတိုင္မင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။


ေခ်ာဆီစနစ္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္ ေခ်ာဆီစနစ္ အေျခခံသေဘာတရား မ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိထားသင့္သည္။

 

ေခ်ာဆီပုိ႔စနစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

===============================

(၁) Oil Pump(ဆီပန္႔)
Oil Pump သည္ အင္ဂ်င္တစ္ လံုးအတြက္ ေခ်ာဆီလည္ပတ္ရန္ အဓိကက်ေသာ အရာျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦး က်န္းမာေရးေကာင္းရန္၊ အ သက္ရွင္ရန္ ႏွလံုးသည္ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ ကားတစ္စီးတြင္လည္း Oil Pump သည္ အေရးႀကီးသည္။ ဂီယာ ပန္႔ႏွင့္ Trochoid Pump ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ Oil Pump ကုိ လည္ပတ္ ေစရန္ ပီနီယံ (ဂီယာ) (သို႔မဟုတ္) Belt ႀကိဳးကုိ အသံုးျပဳၿပီး အင္ဂ်င္ က႐ိုင္းရွပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။

(၂) ဆီခံခြက္ႏွင့္ ဆီစုပ္ပုိက္
အင္ဂ်င္ဘေလာက္တံုး ေအာက္ ဘက္တြင္ ဆီခံခြက္ (Oil Pan)ႏွင့္ ဆီစုပ္ပုိက္ကုိ တပ္ဆင္ထားသည္။ ဆီစုပ္ပုိက္ထိပ္တြင္ ဇကာတပ္ဆင္ ထားသည္။ အင္ဂ်င္ဘေလာက္ႏွင့္ ဆီခံခြက္ၾကားမွ ဆီယုိစိမ့္ျခင္းမရွိေစ ရန္ ဂတ္စကတ္ပါကင္ခံထားသည္။

(၃) Pressure Relief Valve
အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းျမင့္ တက္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားမ်ားလာ ပါက ဆီစစ္ဘူး ေပါက္ထြက္တတ္ သည္။ ၀ုိင္းဆီးမ်ားမွ ဆီယုိႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္တတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစ ရန္ Pressure Relief Valve တပ္ ဆင္ထားသည္။ ဖိအားမ်ားလာပါက ဆီဗား အလိုအေလ်ာက္ပြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ Overpressure ျဖစ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

(၄) ဆီစစ္ဘူး
Oil Pump မွ တြန္းပုိ႔လိုက္ ေသာ အင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ားကုိ ဆီစစ္ဘူးမွ ျဖတ္သန္းေစၿပီးမွသာ သက္ဆုိင္ရာ ေခ်ာဆီလိုင္းမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ရရန္စီမံ ထားသည္။ ဆီစစ္ဘူးသည္ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ သတၳဳပြန္းစား မႈအမႈန္အမႊားမ်ား၊ ကာဗြန္ခ်ဳိးမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ စကၠဴ ဘာဂ်ာ Element မ်ားကစစ္ေပးသည္။ ဆီစစ္ဘူးအသစ္ လဲလွယ္လွ်င္ အသစ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အေဟာင္း အေလးခ်ိန္ သိသာစြာကြာျခားေနသည္ ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ်င္၀ုိင္ထဲ တြင္ အညစ္အေၾကးမည္မွ်မ်ားျပား ေနေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။ ဆီစစ္ဘူး မွန္မွန္လဲလွယ္ေပးျခင္းသည္ ေခ်ာဆီ ပုိ႔စနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးညံ့ ေစ်းေပါေသာ ဆီစစ္ဘူးကုိ ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းသည္ သင့္ကားအင္ဂ်င္သက္တမ္းကုိ တိုေစ သည္။ ဆီစစ္ဘူးထဲတြင္ ဆီပိတ္ေန ပါက လမ္းေၾကာင္းလြဲ၍ထြက္ႏိုင္ရန္ By Pass Vavle ပါရွိသည္။

 

(၅) အင္ဂ်င္၀ုိင္မီး (Warning Lamp)
လည္ပတ္ေနေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ဖိအားက်ဆင္းလာပါက၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ကား ဒတ္ခ်္ဘုတ္ မီတာဒိုင္ခြက္တြင္ အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီ လင္းလာမည္။ သတိ ေပးမီးလင္းျခင္းသည္ စက္ရပ္ၿပီးခ်က္ ခ်င္းစစ္ေဆးရန္ အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္ သည္။
ကားစက္ႏိႈးရန္ ကားေသာ့ဖြင့္ လုိက္ပါက ဒတ္ခ်္ဘုတ္တြင္ ဘတ္ထ ရီမီး၊ အင္ဂ်င္၀ုိင္မီးမ်ားလင္းေနမည္။ စက္ႏိုးၿပီးခဏအၾကာတြင္ ထုိမီးနီမ်ား ၿငိႇမ္းသြားမည္။ အကယ္၍ အင္ဂ်င္၀ုိင္ မီးနီလင္းေနျခင္း မေပ်ာက္ပါကအင္ဂ်င္ ၀ုိင္မတက္ေသာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ကားေမာင္းေနစဥ္ အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီလင္းလာပါက အထူး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ၎င္းကုိ သတိမျပဳမိဘဲ ကားဆက္ေမာင္းေနလွ်င္ သင့္ကား အင္ဂ်င္ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးသြားမည္။

 

(၆) ေခ်ာဆီအေအးခံကိရိယာ (Oil Cooler)
အခ်ဳိ႔ေသာကားမ်ားတြင္ အင္ ဂ်င္၀ုိင္အေအးခံရန္ Oil Cooler တပ္ ဆင္ထားသည္။ ေရလိုင္း၊ ေလလိုင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေအးခံသည္။ Oil Cooler သံုးေသာကားမ်ား ၾကာ လာလွ်င္ အင္ဂ်င္၀ုိင္ဆီခ်ဳိးမ်ား ကပ္ ၿငိၿပီး ပိတ္ဆို႔သြားတတ္သည္။ Oil Cooler ဆီလိုင္းပိတ္ပါက အင္ဂ်င္ဆီ ငတ္တတ္သည္။

 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

=============

(၁) ဆီ Level တိုင္းပါ။
စက္မႏိႈးမီ အင္ဂ်င္ထဲတြင္ Oil Level အျပည့္ရွိရမည္။ အင္ဂ်င္ဂိတ္ တံျဖင့္ တိုင္းၾကည့္ပါ။

 

(၂) ဆီယိုစိမ့္မႈရွိ မရွိစစ္ေဆး ပါ။
ဆီသည္ ယုိစိမ့္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ "ဆီလုိအေပါက္ရွာ မေနနဲ႔" ဆိုစကားသည္ ဆီ၏ ယုိစိမ့္ လြယ္ေသာသေဘာကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္ သည္။ ကားရပ္ထားေသာ ပါကင္ ေနရာ၊ ကားဂိုေဒါင္ၾကမ္းခင္းတို႔တြင္ ဆီကြက္ေတြ႔ပါက ဆီယုိေနေသာ ေနရာအတိအက်သိရွိရန္ ရွာေဖြပါ။ ၀ိုင္းဆီးကယုိသလား၊ Vaccum Pump ဆီပုိက္လိုင္းက ယုိသလား၊ မိန္းဂုတ္ဆီးကယုိသလား။ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္ယုိျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကုိယ္မွ ေသြးယုိထြက္သကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပါ သည္။

 

(၃) အခ်ိန္မွန္ အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲ ေပးပါ။
ခရီးမုိင္ (၃၀၀၀) မွ (၅၀၀၀) အတြင္း အသံုးျပဳၿပီးပါက အင္ဂ်င္ ၀ိုင္အသစ္လဲေပးပါ။ ဆီေဟာင္း ေဖာက္ခ်ၿပီး Flushing Oil ျဖင့္ အင္ ဂ်င္အတြင္းပုိင္းကုိ ေဆးေၾကာပါ။ ထုတ္လုပ္သူ ၫႊန္ၾကားေသာ အင္ဂ်င္ ၀ုိင္အမ်ဳိးအစားကုိသံုးပါ။ကားေကာင္း မ်ား အင္ဂ်င္၀ုိင္ အေကာင္းစားသံုးပါ။

 

(၄) ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲပါ။
အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲတိုင္း ဆီစစ္ဘူး အသစ္လဲပါ။ အမ်ဳိးအစား၊ အရည္ အေသြးေကာင္းေသာ ဆီစစ္ဘူးကုိသံုး ပါ။

 

(၅) အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးလင္းလွ်င္
အင္ဂ်င္၀ိုင္ Level ေလ်ာ့ လြန္းလွ်င္၊ Oil Pump ဆီတြန္းအား က်ဆင္းလွ်င္ သတိေပးမီး လင္းတတ္ သည္။ မီးလင္းလွ်င္ အျပစ္ရွာပါ။ Oil Pump ဂီယာသြားမ်ား ပြန္းစားသြား ပါက ေခ်ာဆီဖိအားႏွင့္တြန္းအား က် ဆင္းၿပီး အင္ဂ်င္ဆီငတ္တတ္သည္။

 

(၆) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၀ုိင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္၀ိုင္
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေလာင္ကြၽမ္းေပါက္ကြဲပံုမတူ ၍ အင္ဂ်င္၀ုိင္လည္းမတူပါ။ ခြဲျခား၍ သံုးပါ။

 

(၇) ဆီယုိစိမ့္လွ်င္ျပဳျပင္ပါ။
အင္ဂ်င္၀ိုင္ ယုိစိမ့္ျခင္းသည္ မ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္သည္။ ယုိ စိမ့္ေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ေနရာကုိ ရွာေဖြ၍ အားနည္းခ်က္ကုိ ျပဳျပင္ပါ။

 

(၈) အင္ဂ်င္ Overheat ျဖစ္ လွ်င္ အင္ဂ်င္၀ိုင္အရည္အေသြးက် တတ္သည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သင့္ကား Overheat ျဖစ္ၿပီး ေရတိုင္ ကီေရဆူပြတ္ပါက အပူလြန္ကဲမႈ ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ပ်က္စီးတတ္ သည္။ ဂတ္စ္ကတ္ျပတ္ၿပီး အင္ဂ်င္ ဆီလုိင္းႏွင့္ ေရလိုင္းေရာေႏွာတတ္ သည္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ထဲ ေရေရာက္သြား ပါက အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ား အျဖဴေရာင္ ေျပာင္းသြားၿပီး ပ်က္စီးသည္။အင္ဂ်င္ ၀ုိင္ အသစ္လဲေပးရမည္။ ဂတ္စ္ကတ္ ျပတ္ျခင္းျပႆနာကုိလည္း ျပဳျပင္ရ မည္။

 

(၉) Oil Cooler သံုးေသာကား မ်ား Oil Cooler အတြင္းဆီလိုင္းမ်ား တြင္ ဆီခ်ဳိးမ်ားအနယ္အႏွစ္မ်ား ပိတ္ မေနေစရန္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ အင္ ဂ်င္၀ုိင္သည္ အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ အသက္ျဖစ္သည္။

 

Read more: Toyota Wish မွာ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပသာနာမ်ား

Ref: car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)