ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္အသစ္ရယူရန္ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္အသစ္ရယူရန္ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား google

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္အမ်ဴိးအစားလုိက္ေလၽွာက္ထားရယူရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)သ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ထိုယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူလိုသူသည္အသက္(၁၆) နွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ၿပီး၄င္းအားယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကားေပးသူရွိရမည္။

(၂)က-၁” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

စက္စြမ္းအား ၁၁၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရယူလိုသူသည္
(၁) အသက္(၁၆)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(၂) "သ"လိုင္စင္ရရွိထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(၃) သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္၍ စစ္ေဆးမႈေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(၃)“က” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရယူလိုသူသည္အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး“သ” လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)လျပည့္ၿပီး သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

“က-၁” လိုင္စင္သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (အသက္၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးသူ)မွ “က”လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလာပါကလွဲလွယ္ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄)ခ"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရယူလိုသူသည္အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး"သ"လိုင္စင္သက္တမ္း (၃)လျပည့္ၿပီး သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ 
"က" လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)လျပည့္ၿပီးပါကလည္း "ခ" ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(၅)ဂ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရယူလိုသူသည္အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး“သ” လိုင္စင္တင္ျပႏိုင္ရမည့္အျပင္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရလိုေသာ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ စက္တပ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားကိုေမာင္းႏွင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

(၆)ဃ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရယူလိုသူသည္ “ခ” လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး“ခ” လိုင္စင္သက္တမ္း (၃)ႏွစ္ ျပည့္ပါက “ဃ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 
၄င္းလိုင္စင္ျဖင့္တကၠစီယာဥ္ေမာင္းလိုပါကျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ဧည့္ႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ျဖစ္ရမည္။

(၇)င"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရလိုသူသည္"ဃ"လိုင္စင္သက္တမ္း (၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးတဆက္တည္းသက္တမ္းရွိ "ခ"ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္(၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ဧည့္ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ရမည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီညြတ္ရမည့္အျပင္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုပါေအာင္ျမင္ရမည္။
(၈)ဌ" ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ယင္းလုိင္စင္ရယူလိုသူသည္အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည့္အျပင္အေမာင္းသင္လိုင္စင္ရယူၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးထေရာ္လဂ်ီ၊ ထရပ္တာမ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
သတ္မွတ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုပါ ေအာင္ျမင္ရမည္။
(၉)တပ္မေတာ္

(ၾကည္း/ေရ/ေလ)၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုအနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ရ႐ွိထားၿပီးသူသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအခန္း(၄)၊ ပုဒ္မ-၆၂ အရသင့္ေလ်ာ္ေသာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္တစ္ခုခုကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။
"သ"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူရန္မလို
တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းႏွင့္အညီေအာက္ပါယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(က) တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အနည္းဆံုးသက္တမ္း တစ္ႏွစ္႐ွိသူသည္ "ခ"ယာဥ္ ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(ခ) တပ္မေတာ ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အနည္းဆံုး သက္တမ္း သံုးႏွစ္႐ွိသူသည္တကၠစီယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ရန္မွအပ " ဃ"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(ဂ) တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းအနည္းဆံုး ငါးႏွစ္႐ွိ၍ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွႏႈတ္ထြက္ၿပီးသူသည္ "င"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(ဃ) တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္မျပည့္သူသည္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူလုိလွ်င္ "သ"ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုရယူရမည္။

(၁၀) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ “အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွထုတ္ေပးသည့္ ျပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားအားအျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Agreement on the Mutal Recognition of Domestic Driving Licences Issued by ASEAN Countries) အရ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ျပည္တြင္းမွထုတ္ေပးသည့္ Smart Card ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္၍ေမာင္းႏွင္နိုင္ပါသည္။

(၁၁)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ယာဥ္ေမာင္းခြင့္လက္မွတ္ 
International Driving Permit (IDP) ရယူရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ

(က) သက္တမ္း႐ွိျပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။
(ခ) သက္တမ္းရွိႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ မိတၱဴ။ (ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ရွိေနပါက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။)
(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ Passport အ႐ြယ္ဓါတ္ပံု ၃ ပံု။
(ဃ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာယာဥ္ေမာင္းခြင့္လက္မွတ္အတြက္က်သင့္ေငြ $ (20)ႏွင့္ညီမွ်ေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ။

(၁၂)ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္မွျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္သို႔ကူးေျပာင္းလိုလွ်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ား -

(က) ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။
(ခ) Passport မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။
(ဂ)ဓါတ္ပံု (၃) ပံု။
(ဃ) ႏိုင္ငံျခားသား၏သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွေလွ်ာက္လႊာ။
(င) $( 50 ) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္လိုင္စင္ကတ္ဖိုး ၁၂၀၀ က်ပ္။

(၁၃)ရံုးမ်ားမွသံတမန္မ်ားႏွင့္ သံတမန္အခြင့္အေရးရသူမ်ားအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား-

(က) သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမွ ေလွ်ာက္လႊာ။
(ခ) သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္။
(ဂ) သံတမန္ Passport မိတၱဴ။
(ဃ) သံတမန္စိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ။
(င)သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ လိုင္စင္မိတၱဴ။
(စ)က်ပ္ေငြ (၁၂၀၀ိ/-)။

(၁၄)မာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသူ အတတ္သင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ေၾကး သတ္မွတ္ျခင္း-

(က) ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ေၾကး (၁၀၀၀၀၀ိ/-)။

Read times
Rate this item
(1 Vote)