ကိုဗစ် ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

ကိုဗစ် ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

 

Read times
Rate this item
(0 votes)