ေလးႏွစ္ၾကာလစ္လပ္ေနေသာ စက္မႈဒုဝန္ႀကီးရာထူးကို ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းအား ခန႔္အပ္

ေလးႏွစ္ၾကာလစ္လပ္ေနေသာ စက္မႈဒုဝန္ႀကီးရာထူးကို ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းအား ခန႔္အပ္ google

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ မင္းရဲပိုင္ဟိန္း အားခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန႔္အမွတ္ (၃၆/၂၀၁၉) အရသိရသည္။

 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္စတင္ကတည္းက ခန႔္အပ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လစ္လပ္ေနေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးေနရာတြင္ ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းအား ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန႔္အမွတ္ (၃၆/၂၀၁၉) အရသိရသည္။ ေဒါက္တာ မင္းရဲပိုင္ဟိန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးဇာတိျဖစ္ၿပီး Cornell University၊ London ႏွင့္ Chicago တြင္ mathematics ႏွင့္ economics ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Wisconsin- Madison တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

 

ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းသည္ ျမန႔္မာစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုေဖၚေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Development Institute-MDI) ၏ Executive Director တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ Development Assistance Coordination Unit (DACU) တြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္ထားသူလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္တြင္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသလို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္လည္း တြဲဖက္ကထိကအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳသည္ ၎၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးစိုးဝင္းအား ပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးေနရာအား ခန႔္အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

industry_ministry.png

 

 

Source; Redline media

Read times
Rate this item
(2 votes)