What's newေျခလ်င္ဇုန္ (Car-Free Zone) ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေၾကာင္း အစံုအလင္

ေျခလ်င္ဇုန္ (Car-Free Zone) ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေၾကာင္း အစံုအလင္ google

Pedestrian Zone ၊ သို႔မဟုတ္ Car-Free Zone ဟုလည္း ေခၚၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကင္းမဲ့ဇုန္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မရွိဘဲ ေျခက်င္သြားရန္အတြက္သာ

ကန္႔သတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းတစ္လမ္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဧရိယာတစ္ခုကို ေျခက်င္သာ သြားနိုင္ေသာေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းကို Pedestrainisation ဟုလည္း ေခၚေဝၚပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ ေျခက်င္သြားသူမ်ားကို ကားတိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးမ်ား ကင္းစင္သည့္ေနရာျဖစ္၍ ေျခက်င္သြားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

အႏၲရာယ္ကင္းကင္း သြားလာနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကားကင္းမဲ့ဇုန္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ စက္ဘီး၊ စကိတ္ႏွင့္ လက္ကိုင္ပါေသာ စကိတ္စကူတာ (Kick Scooter) မ်ားကဲ့သို႔ လူ႔စြမ္းအားသုံး ေမာင္းႏွင္ရေသာ ယာဥ္ငယ္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳေလ့ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ ယာဥ္ကင္းမဲ့ဇုန္မ်ားတြင္ ဘယ္လိုဘီးတပ္ယာဥ္ကိုမၽွ ခြင့္မျပဳသကဲ့သို႔ တခ်ိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသည္။

ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား မသြားလာရေသာ ေျခက်င္ဧရိယာမ်ား ကန္႔သတ္ထားရွိျခင္းသည္ ဥေရာပသမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုလွ်င္ ၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစုႏွစ္ၾကား Renaissance ေခတ္ကာလကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ေခတ္သစ္အသြင္ႏွင့္ အေစာဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းကေတာ့ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေစ်းတန္းႀကီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ၁၈ဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ဝန္းက်င္က

ျဖစ္ပါသည္။

၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ဥေရာပနိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ေခတ္သစ္ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးဟုဆိုရမည့္ ေစ်းတန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂ဝ ရာစု အေစာပိုင္းကတည္းက

ၿမိဳ႕တည္စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာကင္းစင္သည့္ ေျခက်င္ဇုန္မ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ Essen ၿမိဳ႕က လမ္းတစ္လမ္းတြင္ ပထမဆုံးေျခက်င္ဇုန္ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ာမနီနိုင္ငံက ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၁ ၿမိဳ႕မွာ အနည္းဆုံး ေျခက်င္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ

လမ္းတစ္လမ္းစီ ရွိလာပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ ေျခက်င္ဇုန္မ်ား ပိုမ်ားလာပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ကန္႔သတ္ဇုန္မ်ားသည္ သက္တမ္းမရွည္လွဘဲ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ကားေမာင္းႏွင္သြားလာေသာ ဧရိယာမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲသြားၾကပါသည္။

ဥေရာပမွာ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ေျခက်င္သြားလမ္းမွာ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ Rotterdam ၿမိဳ႕က Lijinbann လမ္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယူေကမွာ ပထမဆုံး ေျခက်င္သြားဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေစ်းဝယ္စင္တာက Stevenage မွာ တည္ရွိၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက ဥေရာပတိုက္က ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကားကင္းမဲ့ဇုန္တြင္ ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ေျခက်င္သာသြားေရာက္နိုင္ေသာ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ေျခက်င္ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အေတာ္ေလး နည္းပါးပါေသးသည္။

ခ်ီလီနိုင္ငံမွာေတာ့ ေျခက်င္သြားလမ္းမ်ား အေတာ္ေလးမ်ားျပားပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ ေျခက်င္ဇုန္မ်ားရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံမွာလည္း ယာဥ္မဝင္ေရာက္နိုင္ေအာင္ တမင္ဖန္တီးထားေသာ လမ္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ရွိပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံကေတာ့ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးအားလုံးနီးပါးမွာ ကားကင္းမဲ့ဇုန္ဟုေခၚရမည့္ ေျခက်င္သြားလမ္း အနည္းဆုံးတစ္လမ္းစီေတာ့ ရွိပါသည္။

ကားအသုံးျပဳမႈနည္းပါးေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ ကားအသုံးျပဳမႈနည္းပါးၿပီး သက္ဆိုင္ရာလမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈနည္းလာျခင္း၊ လမ္းေလၽွာက္သြားလာႏႈန္းႏွင့္

စက္ဘီးအသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ပိုၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပးလႊားကစားနိုင္လာျခင္း၊ ကားပါကင္မ်ား ေနရာယူမႈ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးေသာ

ဧရိယာပိုမ်ားလာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

CVT Auto Gear အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ CVT Auto Gear အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား *** 

 

ထိုကဲ့သို႔ ကားကင္းမဲ့ဇုန္မ်ားထားရွိသည့္အတြက္ ရရွိနိုင္မည့္ အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေလထုထဲမွာ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးလာျခင္း၊ လမ္းေပၚမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္

ပိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ျခင္းတို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)